Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

Toon de 5 - 10 - 15 - 20 meest recente berichten

Resultaten van de OLO-aanbesteding van 24/07/2017

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat het vandaag voor een totaal bedrag van EUR 2,801 miljard aanbesteed heeft, als volgt verdeeld over de lijnen :

- OLO 0,20 % 22/10/2023 (OLO79)
ISIN code : BE0000339482
Opgenomen (EUR miljard): 0,995
Gew. gemid. rendement : 0,126 %
Bid-to-cover ratio : 1,520

- OLO 0,80 % 22/06/2027 (OLO81)
ISIN code : BE0000341504
Opgenomen (EUR miljard): 1,121
Gew. gemid. rendement : 0,750 %
Bid-to-cover ratio : 1,600

Lees verder - 24/07/2017 12:20 - Federaal Agentschap van de Schuld

Hervorming van het beginsel van de eenheid van loopbaan in het pensioenstelsel voor zelfstandigen

Op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine keurt de ministerraad een voorontwerp van wet goed tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het pensioenstelsel voor zelfstandigen, wat betreft het beginsel van de eenheid van loopbaan en het vervroegd pensioen.

Lees verder - 20/07/2017 19:10 - Persdienst van Willy Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

Hervorming van het beginsel van de eenheid van loopbaan in het pensioenstelsel voor werknemers

Op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine keurt de ministerraad een voorontwerp van wet goed tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het pensioenstelsel voor werknemers, wat betreft het beginsel van de eenheid van loopbaan en het vervroegd pensioen.

Lees verder - 20/07/2017 19:09 - Persdienst van Daniel Bacquelaine, minister van Pensioenen

Ministerraad van 20 juli 2017

De ministerraad vergaderde op donderdag 20 juli 2017 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 20/07/2017 17:15 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

Diverse fiscale bepalingen III

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed houdende diverse fiscale bepalingen III.

Lees verder - 20/07/2017 17:15 - Persdienst van Johan Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude

Verbetering van de verkeersveiligheid

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed met betrekking tot de verbetering van de verkeersveiligheid. 

Lees verder - 20/07/2017 17:15 - Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Financiële tegemoetkoming voor de Algemene Unie der verpleegkundigen van België

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de voorwaarden en de modaliteiten, volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de Algemene unie der verpleegkundigen van België (AUVB).

Lees verder - 20/07/2017 17:15 - Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Oprichting van de directie Beveiliging binnen de federale politie - Tweede lezing

Op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon, van minister van Justitie Koen Geens en van minister van Defensie Steven Vandeput keurt de ministerraad in tweede lezing een voorontwerp van wet goed met het oog op de oprichting van de directie Beveiliging bij de federale politie. Het voorontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State.

Lees verder - 20/07/2017 17:15 - Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Algemeen omzettingskader van de NIS-richtlijn in België

De ministerraad neemt op voorstel van eerste minister Charles Michel akte van het algemeen omzettingskader van de Europese NIS-richtlijn in België.

Lees verder - 20/07/2017 17:15 - Persdienst van eerste minister Charles Michel

Overheidsopdrachten voor Defensie

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput om twee overheidsopdrachtsprocedures op te starten voor Defensie.

Lees verder - 20/07/2017 17:15 - Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken