Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

Toon de 5 - 10 - 15 - 20 meest recente berichten

Finshop : verkoop van juwelen, uurwerken en fototoestellen voor verzamelaars

Finshop organiseert een openbare  verkoop van juwelen, uurwerken en fototoestellen voor verzamelaars.
Juwelen : Delvaux, Chanel, Louis Vuitton, Hermès, ...
Uurwerken : Rolex, Breitling, Hermés, …
Foto- en videotoestellen : Nikon, Canon, Leica, ...

Lees verder - 17/02/2017 15:25 - FOD Financiën

Ministerraad van 17 februari 2017

De ministerraad vergaderde op vrijdag 17 februari 2017 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 17/02/2017 14:53 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

Wijzigingen betreffende de vergunning van de spoorwegonderneming

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit, belast met de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit betreffende de vergunning van de spoorwegonderneming, wijzigt.

Lees verder - 17/02/2017 14:53 - Persdienst van François Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Leveringstermijn van zendingen gefrankeerd met een kerstzegel

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de leveringstermijn van zendingen vastlegt die gefrankeerd zijn met een kerstzegel gedurende de twee laatste weken en de eerste week van het jaar.

Lees verder - 17/02/2017 14:53 - Persdienst van Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

Regels voor de terbeschikkingstelling van ambtenaren van de algemene administraties bij de parketten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens en minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 21 januari 2007 wijzigt tot vaststelling van de regels waarbij ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking worden gesteld van de procureur des Konings of van de arbeidsauditeur teneinde hen bij te staan in de uitvoering van hun taken.

Lees verder - 17/02/2017 14:53 - Persdienst van Koen Geens, minister van Justitie

Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake economie - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters in tweede lezing een voorontwerp van wet goed houdende diverse bepalingen inzake economie.

Lees verder - 17/02/2017 14:53 - Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Overheidsopdracht voor de implementatie van een geïntegreerde ICT-oplossing in het kader van het project "i-Police"

De ministerraad gaat akkoord met de lancering van een meerjarige raamovereenkomst van leveringen voor de verwerving en implementatie van een geïntegreerde ICT-oplossing in het kader van het project "i-Police*" van de geïntegreerde politie. 

Lees verder - 17/02/2017 14:53 - Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Voortzetting van de activiteiten van militaire bijstand in Niger in 2017

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de voortzetting van de activiteiten van militaire bijstand in Niger in 2017 via deelname aan de activiteit Flintlock.

Lees verder - 17/02/2017 14:53 - Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Rapportage-nota van het redesign-programma van de federale overheid

De ministerraad neemt op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput akte van de rapportage-nota over het redesign-programma van de federale overheid.

Lees verder - 17/02/2017 14:53 - Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Wijzigingen in de samenstelling en de werking van de Gemengde Commissie inzake medicijnen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van de vaststelling van de samenstelling en de werking van de Gemengde Commissie inzake medicijnen. 

Lees verder - 17/02/2017 14:53 - Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid