Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Politics

Een nieuwe bloedtest om scans te vermijden na schedeltrauma ?

In België zijn er jaarlijks ongeveer 26 000 schedeltrauma’s, meestal gelukkig zonder veel erg. Maar uit voorzorg worden er zelfs bij de lichte hersenschuddingen toch vaak hersenscans genomen, om hersenletsel uit te sluiten. De overgrote meerderheid levert gelukkig een normaal resultaat op.

Lees verder - 28/01/2016 10:39

Naar een hervorming van de toegang tot de gezondheidszorg voor mensen zonder wettig verblijf

Mensen zonder wettig verblijf, ook vaak ‘mensen zonder papieren’ genoemd, beschikken niet over geldige documenten om op het grondgebied van het land te mogen verblijven. Op basis van internationale, door België geratificeerde verdragen hebben ze in ons land recht op gezondheidszorg, de zogenaamde ‘Dringende medische hulp’ (DMH). De procedures om deze DMH te verkrijgen zijn echter moeilijk en worden op een verschillende manier uitgevoerd. Ze zorgen bij de OCMW’s voor administratieve overlast, met soms overbodige, repetitieve taken.

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) stelt daarom een hervorming voor, die de administratieve procedures vereenvoudigt en op elkaar afstemt, en die zorgt voor een efficiëntere organisatie en voor een betere opvolging van de zorg en de kosten voor de overheid.

Naar schatting zijn er tussen de 85.000 en 160.000 mensen zonder wettig verblijf in België, wat neerkomt op 0,8% à 1,4% van de totale bevolking. In 2013 deed slechts 10 tot 20% van hen een beroep op DMH. De kostprijs hiervan bedroeg 44,6 miljoen euro, minder dan 0,2% van de totale kosten voor gezondheidszorg.

Lees verder - 21/12/2015 15:00

Selor: extra acties nodig om drempel van 3% personen met een handicap op de werkvloer te halen

Brussel, 2 december 2015 – Naar aanleiding van de internationale dag van personen met een handicap op 3 december 2015 pleit selectiebureau Selor voor meer inspanningen om mensen met een handicap  aan het werk te krijgen. Op federaal niveau zijn alle overheidsdiensten ertoe gebonden om een vertegewoordiging van minimaal 3% te halen, maar in 2014 bedroeg dit cijfer slechts 1,45 %, een lichte daling zelfs in vergelijking met 2013. Volgens Selor zijn zowel aan de kant van de werkgevers als aan die van de sollicitanten daarom inspanningen nodig. Van zijn kant zet Selor extra initiatieven op, waarbij de klemtoon ligt op het aantrekken van jonge, geschoolde personen met een handicap.

Lees verder - 02/12/2015 11:30

Ervaringsdeskundigen in de armoede en de sociale uitsluiting helpen om overheidsdiensten te moderniseren

Brussel, 16 oktober  2015.  Ter gelegenheid van de internationale dag van de strijd tegen armoede op 17 oktober vestigt de POD Maatschappelijke Integratie de aandacht op het project 'Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting'. Dit project wenst een schakel tussen mensen in armoede en de federale overheidsdiensten te creëren. De experten zijn sleutelfiguren in de strijd tegen de armoede.

Lees verder - 16/10/2015 15:33

Dankzij Selor kan Dienst Vreemdelingenzaken snel over tientallen extra krachten beschikken

Brussel, 8 oktober 2015 - Door de vluchtelingencrisis is het aantal asielaanvragen en dus de werkdruk bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) exponentieel gestegen. Terwijl procedures lopen om bijkomende personeel aan te werven, zullen ambtenaren van andere federale diensten tijdelijk inspringen. Dat is mogelijk dankzij Selor, dat hiervoor een project opstartte binnen het kader van de ‘special federal forces’. Meer dan 130 federale ambtenaren stelden zich zo kandidaat om tijdelijk bij de Dienst Vreemdelingenzaken aan te slag te gaan. De eerste gespreksronde is nu achter de rug, en er blijven nog zo’n 50 kandidaten over. In de komende dagen worden praktische afspraken gemaakt met deze kandidaten en hun directies, en daarna zal blijken hoeveel mensen precies aan de slag zullen gaan. Het is alleszins de bedoeling dat zoveel mogelijk van hen al vanaf oktober tijdelijk zullen helpen bij het onthaal en de inschrijving van asielzoekers.

Lees verder - 09/10/2015 08:33

OCMW’s komen in 2015 zwaar onder druk te staan

Brussel, 17 september 2015. De POD Maatschappelijke Integratie stelt in zijn laatste trimestrieel rapport een stijging vast van 10,2% meer leefloners in het eerste kwartaal van 2015 tegenover dezelfde periode in 2014. Twee redenen liggen aan deze de basis van deze stijging: de structurele maandelijkse toename van het aantal leefloners met maatschappelijk kwetsbare groepen en de impact van de beperking van de inschakelingsuitkering. De stijging van het aantal erkende vluchtelingen is nog niet zichtbaar in het eerste kwartaal.

Lees verder - 17/09/2015 09:53

Burgers moeten beter beschermd worden tegen onveilige of onwerkzame implantaten en medische hulpmiddelen

In Europa zijn de regels om implantaten en medische hulpmiddelen op de markt te mogen brengen veel minder streng dan voor geneesmiddelen, zelfs als het gaat om implantaten met een hoog risico, zoals heupprothesen, pacemakers en stents. Om ze op de markt te mogen brengen, moet een fabrikant immers niet bewijzen dat ze echt een meerwaarde bieden voor de patiënt. Vaak zijn ze maar heel beperkt op mensen getest, en hun veiligheid laat soms ook te wensen over. In afwachting van een strengere Europese regelgeving doet het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) een aantal aanbevelingen om de Belgische burgers beter te beschermen tegen de mogelijke gevaren en nadelen van onvoldoende geteste medische hulpmiddelen, zonder daarbij de bestaande Europese wetgeving te overtreden.

Lees verder - 06/07/2015 14:54

Is thuishospitalisatie haalbaar in België?

Bij thuishospitalisatie (TH) wordt bij de patiënt thuis zorg verleend, die normaal enkel in het ziekenhuis wordt aangeboden. TH is een concept dat aansluit bij de huidige tendens om het ziekenhuisverblijf in te korten, of zelfs te vermijden. Anderzijds beantwoordt het ook aan de wens van vele patiënten om in hun vertrouwde omgeving verzorgd te worden, zelfs al is die zorg complex. Er bestaan al een aantal initiatieven in België, maar ze zijn geïsoleerd en hebben geen gemeenschappelijke werkingsregels. Er is dus nood aan een duidelijk referentiekader, waarbij wordt bepaald wie er wat doet en wie ervoor verantwoordelijk is. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) bestudeerde buitenlandse TH modellen om, in overleg met vertegenwoordigers van het terrein en de Belgische overheid, de grote lijnen uit te tekenen voor een mogelijk Belgisch model. Omdat er vandaag nog een groot aantal openstaande vragen zijn  (o.a. die van de hervorming van de financiering van de ziekenhuizen), lijkt het momenteel beter om eerst een aantal pistes te verkennen met behulp van  pilootprojecten, in plaats van TH onmiddellijk op grote schaal in te voeren.

Lees verder - 02/07/2015 19:39

Medische opvolging van de zwangere vrouw : een delicate evenwichtsoefening

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) maakte een update van zijn klinische richtlijn uit 2004 over de opvolging van zwangere vrouwen met een laag risico (bij wie men dus verwacht dat de zwangerschap normaal zal verlopen). In deze nieuwe richtlijn worden onderzoeken afgeraden die niet duidelijk grotere voor- dan nadelen bieden voor moeder en kind. Daarmee sluit het KCE zich aan bij de WGO (Wereldgezondheidsorganisatie) die pleit voor een demedicalisering van de zwangerschap, die tenslotte helemaal geen ziekte is.

Lees verder - 30/06/2015 00:03

Selor reageert op de artikels die in de pers verschenen zijn op donderdag 11 juni

Selor bevestigt dat er sinds dinsdag 9 juni een onderzoek loopt bij het selectiebureau van de overheid. Het onderzoek wordt gevoerd door de federale Ombudsman. Selor werd niet in kennis gesteld over de inhoud van dit onderzoek, dus kan het selectiebureau niet inhoudelijk reageren. Wel benadrukt Selor dat ze hun volledige medewerking verlenen aan dit onderzoek en dat de medewerkers van de Ombudsman meteen toegang hebben gekregen tot de systemen binnen Selor. Selor betreurt ten zeerste de huidige berichtgeving, omdat de goede naam van Selor hierdoor wordt geschaad. Het selectiebureau is ervan overtuigd dat alle selecties binnen Selor correct verlopen en heeft er dan ook alle vertrouwen in dat de resultaten van het gevoerde onderzoek dit zullen beamen. Pas als deze resultaten bekend zijn, zal Selor verder reageren.

Lees verder - 11/06/2015 16:09