Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Politics

Prostaatkankerscreening of niet? Nieuwe tools voor een goed geïnformeerde beslissing

Moet ik mij laten testen op prostaatkanker? Het is een vraag die vele mannen vanaf de leeftijd van 55 jaar zich stellen, zelfs zonder specifieke klachten. Daarom ontwikkelden LUCAS KU Leuven in opdracht van de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK), en het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) elk een hulpmiddel om hen goed geïnformeerd een beslissing te helpen nemen. Het ene (LUCAS & VLK) is bedoeld voor de patiënt zelf, het andere (KCE) om door de arts gebruikt te worden tijdens de consultatie.Over de voor- en nadelen van prostaatkankerscreening door PSA-meting bestaat nog steeds onzekerheid maar op 1000 mannen die kiezen voor deze prostaatkankerscreening zijn er vermoedelijk 2 die binnen de 15 jaar een overlijden door prostaatkanker vermijden. Maar door voor een opsporing te kiezen worden veel mannen geconfronteerd met een kanker waar ze anders nooit of pas veel later last zouden van hebben. Prostaatkanker evolueert immers meestal zeer traag. En de behandelingen die volgen op een diagnose kunnen zorgen voor gekende complicaties, zoals incontinentie en impotentie. De nieuw ontwikkelde hulpmiddelen willen de man helpen om deze moeilijke keuze te maken, op een beter geïnformeerde manier.

Lees verder - 06/06/2014 12:09

Een gids voor werkgevers om een betere combinatie tussen werk en vaderschap te bevorderen

Nu zondag 8 juni, worden de vaders in de bloemetjes gezet. Het onder de aandacht brengen van de band vader-kind is een speciaal moment voor vele gezinnen. Het is ook een symbolische gelegenheid voor de staatssecretaris voor Gezinnen, Philippe COURARD om het belang te onderstrepen van de opname van het ouderschap door vaders in het bedrijfsleven via de publicatie van een praktijkgids getiteld "Werk en vaderschap: Hoe en waarom tot meer evenwicht komen? " Volledig nieuw in België en de vrucht van een lang denkproces  tussen vele partners, is dit instrument vooral bedoeld voor werkgevers.

Lees verder - 06/06/2014 09:24

De verzorger van een oudere of zieke verdient zelf betere zorg

Familieleden, buren en vrienden die de zorg opnemen voor een oudere of zieke zijn zeer belangrijk in ons gezondheidszorgsysteem, en zij dragen een groot stuk van alle zorg die wordt geleverd. Ons sociaal en gezondheidssysteem zou dan ook veel beter voor deze mantelzorgers zelf moeten zorgen. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) bekeek de ondersteuning die de overheid vandaag biedt aan mantelzorgers, in samenwerking met UA, UCL en Yellow Window. Er zijn weinig financiële vergoedingen voor hen. De mogelijkheden om sociaal verlof te nemen om zorg te verlenen worden dan weer wel als positief ervaren. Respijtzorg moet minder duur zijn, meer aangepast aan de behoeften en, net zoals psychosociale ondersteuning, proactief worden aangeboden. De bestaande diensten en ondersteuning moeten op elkaar afgestemd worden en informatie erover is best beschikbaar via één enkel informatiekanaal. Maar vooraleer de steunmaatregelen aan te passen moet er een breder maatschappelijk debat worden gevoerd over de plaats van de mantelzorger in het zorgsysteem en in de maatschappij in het algemeen, en over het soort financiële of andere steun die hieraan best aangepast is en die de ongelijkheid niet vergroot.

Lees verder - 02/06/2014 14:40

Vernauwde slagaders in de benen: hoe help je de patiënt ‘verder’?

Perifeer arterieel vaatlijden (PAV) in de benen is een aandoening waarbij de slagaders vernauwen. De meest voorkomende beginklacht is pijn in het been na het stappen van een zekere afstand, die opnieuw verdwijnt bij rust. Eén op vijf patiënten krijgt te maken met ernstigere klachten en moet naar het ziekenhuis voor een behandeling. Wanneer de ziekte verder evolueert kan de patiënt last krijgen van moeilijk genezende wonden, en soms is een amputatie nodig. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) ontwikkelde een klinische praktijkrichtlijn over het herstel van de bloedvoorziening, of revascularisatie, bij patiënten met PAV. Oefenprogramma’s verbeteren de wandelafstand van dergelijke patiënten. Wanneer een ingreep nodig is, bestaat vaak de keuze tussen heelkunde of angioplastiek, een ingreep waarbij de slagader wordt verwijd door het inbrengen en opblazen van een ballonnetje. Angioplastiek-ballonnetjes voorzien van een coating met een geneesmiddel lijken veelbelovend. In afwachting van verdere studieresultaten zou deze behandeling tijdelijk, onder bepaalde voorwaarden, kunnen worden terugbetaald.

Lees verder - 09/05/2014 15:57

Mensen blijven aan het werk dankzij OCMW

Brussel, 25 april 2014. Het activeringsbeleid van de OCMW ’s heeft in de laatste 10 jaar vooruitgang geboekt. In 2003 werden maandelijks 8.829 personen tewerkgesteld. Dit aantal steeg met factor 1,5 tot maandelijks 13.609 personen in 2013. De POD Maatschappelijke Integratie gaat in zijn trimestriële focusnota dieper in op de evolutie van het activeringsbeleid van de OCMW ‘s.

Lees verder - 25/04/2014 12:05

Steunverlening aan asielzoekers neemt sterk af

Brussel, 25 april 2014. De POD Maatschappelijke Integratie stelt vast dat het aantal vreemdelingen die niet zijn ingeschreven in het bevolkingsregister en het aantal asielzoekers die van een financiële steun genieten, in 2013 sterk afnam.

Lees verder - 25/04/2014 12:00

Hulpaanvragen voor een leefloon verjongt

Brussel, 25 april 2014. Sinds de wet “Recht op maatschappelijke integratie” uit 2002 is de leefloonpopulatie verjongd. Een tendens die zich blijft voortzetten. De POD Maatschappelijke Integratie (POD MI) stelt in zijn statistisch kwartaalverslag vast dat in 2013 een derde (30,8%) van de leefloners jonger is dan 25 jaar. Vergeleken met 2003 was dit aandeel 26,1% van alle leefloners. Hiervan trachtte in 2003, 5,6% met behulp van het OCMW een diploma te behalen. In 2013 steeg dit aandeel tot 11,6%.

Lees verder - 25/04/2014 11:47

PERCONFERENTIE. Nieuwe cijfers over aanvraag OCMW steun: meer jongeren, minder asielzoekers en efficiëntere activering

Brussel, 24 april 2014. De POD Maatschappelijke Integratie publiceert elke drie maand een rapport met betrekking tot zijn kennis en expertise inzake armoedebestrijding en sociale uitsluiting. Hiermee wil de organisatie een doorzichtiger beleid voeren in bevoegdheidsdomeinen die sterk worden beïnvloed door recente sociaaleconomische ontwikkelingen.

Lees verder - 24/04/2014 12:49

Begroting 2014 – Begrotingscontrole

Entiteit I (federale overheid en sociale zekerheid) heeft als begrotingsdoelstelling voor het jaar 2014 een maximaal deficit van -2,25%.

Lees verder - 02/04/2014 12:43

Presentatie jaarverslag federale Ombudsman 2013: De ervaring ten dienste van de burger

Op maandag 24 maart presenteerden de federale ombudsmannen Catherine De Bruecker en Guido Herman hun jaarverslag over de klachten die ze in 2013 hebben ontvangen.

Lees verder - 24/03/2014 15:55