Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Politics

Advies van Kenniscentrum om geen hartscreening uit te voeren bij jonge sporters overgenomen in gerenommeerd medisch tijdschrift (BMJ-British Medical Journal)

Zeer recent kwamen er opnieuw een aantal gevallen van plotse hartdood bij jonge sporters in de media. En steeds weer vormen zulke dramatische gebeurtenissen voor een aantal clinici de aanleiding om op te roepen tot het verplicht screenen van deze groep mensen. Het KCE sprak zich al uit tegen dergelijke maatregel omdat het had berekend dat deze meer kwaad dan goed zou doen. Zijn studie, die exact een jaar geleden werd gepubliceerd, werd nu overgenomen door het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift BMJ (British Medical Journal).

Lees verder - 21/04/2016 08:39

Naar een terugbetaling van psychologische zorg ?

Angst, stress, burnout, depressieve gevoelens, relationele of familiale problemen,…allemaal hebben we vroeg of laat te maken met moeilijke momenten in het leven, en vaak kunnen die worden overwonnen met de hulp van een hiertoe opgeleide hulpverlener. Maar omdat de ziekteverzekering psychologische zorg vandaag meestal niet terugbetaalt, blijft deze zorg moeilijk toegankelijk. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) onderzocht organisatie-en terugbetalingsmodellen van psychologische zorg in andere landen, en ontwikkelde een model aangepast aan de Belgische realiteit. Het stelt een systeem op twee niveaus voor : een eerste algemeen niveau, dat vlot, en zonder voorafgaande beperkingen toegankelijk is, en dat vaak voorkomende en gematigde problemen opvangt, en een tweede niveau, dat niet direct  toegankelijk is en dat gespecialiseerde zorg aanbiedt, als de zorg op het eerste niveau niet volstaat.

Lees verder - 13/04/2016 13:22

Persconferentie Ombudsdienst Pensioenen voorstelling jaarverslag 2015 op 19 april 2016

Bijdrage aan de strijd tegen de armoede bij gepensioneerden: de recentste aanbevelingen aan de wetgever en tips voor de gepensioneerden van de Ombudsman Pensioenen!

Lees verder - 12/04/2016 16:03

Is een uitbreiding van de terugbetaling van steunharten aangewezen?

Naar schatting krijgen jaarlijks meer dan 10 000 Belgen te horen dat ze aan hartfalen lijden. Een beperkt aantal onder hen met terminaal hartfalen komt in aanmerking voor harttransplantatie, maar door een gebrek aan donorharten zijn de wachtlijsten lang. In afwachting kan een steunhart dat de hartfunctie overneemt, worden ingeplant. Het RIZIV betaalt er jaarlijks 50 van terug. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidzorg (KCE) ging na of het kosten-effectief is om ook patiënten die niet meteen in aanmerking komen voor een transplantatie, ermee te behandelen.

Vanuit medisch standpunt hebben steunharten een reële meerwaarde want zij verbeteren zowel de overleving als de levenskwaliteit. Maar hun meerkost in vergelijking met de klassieke behandeling ligt erg hoog. Vanuit gezondheids-economisch standpunt zijn er daarom geen argumenten voor een uitbreiding van de terugbetaling van steunharten.

Lees verder - 08/04/2016 19:13

Spoeddiensten en huisartspermanentie op één locatie: meer comfort en duidelijkheid voor patiënt

In ons land heeft elk ziekenhuis een spoed, sommige zelfs meer dan één, die zich dan op verschillende locaties bevinden. Dit komt neer op 1,24 spoeddiensten per 100 000 inwoners, wat uitzonderlijk hoog is in vergelijking met andere landen. De helft van deze spoeddiensten heeft op 24u tijd echter gemiddeld minder dan 55 contacten, en nog geen 6 contacten per nacht. Ook de spreiding over het grondgebied is niet steeds rationeel. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) beveelt daarom aan om het aantal spoeddiensten te beperken.

Lees verder - 24/03/2016 14:30

Beoordeling van patiënten in de revalidatie: KCE beveelt algemeen gebruik BelRAI instrumenten aan

De organisatie van revalidatie is heel divers:  de zorg wordt gegeven aan veel verschillende types van patiënten, in verschillende zorgomgevingen, door een heel gamma aan zorgverleners, en valt onder verschillende bevoegdheden. Een systeem waarmee de functionele, medische en psychosociale noden van elke individuele patiënt worden beoordeeld, in een gemeenschappelijke taal,  is daarom cruciaal voor de communicatie tussen de zorgverleners onderling, maar ook voor een efficiënte organisatie en financiering van de zorg. In België koos men een aantal jaren geleden voor de instrumenten van de wetenschappelijk gevalideerde  ‘interRAI suite’, in de ouderenzorg en voor bepaalde kwetsbare groepen. Ze werden daarbij aangepast aan de Belgische context (BelRAI). Op vraag van de Vlaamse gemeenschap ging het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) na of deze instrumenten ook kunnen worden gebruikt in de revalidatie. Het KCE stelde vast dat de interRAI suite er kan worden gebruikt voor de (individuele) zorgplanning en als hulpmidel bij de financiering. Er is wel nog heel wat werk aan de winkel vooraleer dit alles in de praktijk kan worden gebracht.

Lees verder - 17/03/2016 15:37

Een nieuwe bloedtest om scans te vermijden na schedeltrauma ?

In België zijn er jaarlijks ongeveer 26 000 schedeltrauma’s, meestal gelukkig zonder veel erg. Maar uit voorzorg worden er zelfs bij de lichte hersenschuddingen toch vaak hersenscans genomen, om hersenletsel uit te sluiten. De overgrote meerderheid levert gelukkig een normaal resultaat op.

Lees verder - 28/01/2016 10:39

Naar een hervorming van de toegang tot de gezondheidszorg voor mensen zonder wettig verblijf

Mensen zonder wettig verblijf, ook vaak ‘mensen zonder papieren’ genoemd, beschikken niet over geldige documenten om op het grondgebied van het land te mogen verblijven. Op basis van internationale, door België geratificeerde verdragen hebben ze in ons land recht op gezondheidszorg, de zogenaamde ‘Dringende medische hulp’ (DMH). De procedures om deze DMH te verkrijgen zijn echter moeilijk en worden op een verschillende manier uitgevoerd. Ze zorgen bij de OCMW’s voor administratieve overlast, met soms overbodige, repetitieve taken.

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) stelt daarom een hervorming voor, die de administratieve procedures vereenvoudigt en op elkaar afstemt, en die zorgt voor een efficiëntere organisatie en voor een betere opvolging van de zorg en de kosten voor de overheid.

Naar schatting zijn er tussen de 85.000 en 160.000 mensen zonder wettig verblijf in België, wat neerkomt op 0,8% à 1,4% van de totale bevolking. In 2013 deed slechts 10 tot 20% van hen een beroep op DMH. De kostprijs hiervan bedroeg 44,6 miljoen euro, minder dan 0,2% van de totale kosten voor gezondheidszorg.

Lees verder - 21/12/2015 15:00

Selor: extra acties nodig om drempel van 3% personen met een handicap op de werkvloer te halen

Brussel, 2 december 2015 – Naar aanleiding van de internationale dag van personen met een handicap op 3 december 2015 pleit selectiebureau Selor voor meer inspanningen om mensen met een handicap  aan het werk te krijgen. Op federaal niveau zijn alle overheidsdiensten ertoe gebonden om een vertegewoordiging van minimaal 3% te halen, maar in 2014 bedroeg dit cijfer slechts 1,45 %, een lichte daling zelfs in vergelijking met 2013. Volgens Selor zijn zowel aan de kant van de werkgevers als aan die van de sollicitanten daarom inspanningen nodig. Van zijn kant zet Selor extra initiatieven op, waarbij de klemtoon ligt op het aantrekken van jonge, geschoolde personen met een handicap.

Lees verder - 02/12/2015 11:30

Ervaringsdeskundigen in de armoede en de sociale uitsluiting helpen om overheidsdiensten te moderniseren

Brussel, 16 oktober  2015.  Ter gelegenheid van de internationale dag van de strijd tegen armoede op 17 oktober vestigt de POD Maatschappelijke Integratie de aandacht op het project 'Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting'. Dit project wenst een schakel tussen mensen in armoede en de federale overheidsdiensten te creëren. De experten zijn sleutelfiguren in de strijd tegen de armoede.

Lees verder - 16/10/2015 15:33