Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Politics

Ervaringsdeskundigen in de armoede en de sociale uitsluiting helpen om overheidsdiensten te moderniseren

Brussel, 16 oktober  2015.  Ter gelegenheid van de internationale dag van de strijd tegen armoede op 17 oktober vestigt de POD Maatschappelijke Integratie de aandacht op het project 'Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting'. Dit project wenst een schakel tussen mensen in armoede en de federale overheidsdiensten te creëren. De experten zijn sleutelfiguren in de strijd tegen de armoede.

Lees verder - 16/10/2015 15:33

Dankzij Selor kan Dienst Vreemdelingenzaken snel over tientallen extra krachten beschikken

Brussel, 8 oktober 2015 - Door de vluchtelingencrisis is het aantal asielaanvragen en dus de werkdruk bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) exponentieel gestegen. Terwijl procedures lopen om bijkomende personeel aan te werven, zullen ambtenaren van andere federale diensten tijdelijk inspringen. Dat is mogelijk dankzij Selor, dat hiervoor een project opstartte binnen het kader van de ‘special federal forces’. Meer dan 130 federale ambtenaren stelden zich zo kandidaat om tijdelijk bij de Dienst Vreemdelingenzaken aan te slag te gaan. De eerste gespreksronde is nu achter de rug, en er blijven nog zo’n 50 kandidaten over. In de komende dagen worden praktische afspraken gemaakt met deze kandidaten en hun directies, en daarna zal blijken hoeveel mensen precies aan de slag zullen gaan. Het is alleszins de bedoeling dat zoveel mogelijk van hen al vanaf oktober tijdelijk zullen helpen bij het onthaal en de inschrijving van asielzoekers.

Lees verder - 09/10/2015 08:33

OCMW’s komen in 2015 zwaar onder druk te staan

Brussel, 17 september 2015. De POD Maatschappelijke Integratie stelt in zijn laatste trimestrieel rapport een stijging vast van 10,2% meer leefloners in het eerste kwartaal van 2015 tegenover dezelfde periode in 2014. Twee redenen liggen aan deze de basis van deze stijging: de structurele maandelijkse toename van het aantal leefloners met maatschappelijk kwetsbare groepen en de impact van de beperking van de inschakelingsuitkering. De stijging van het aantal erkende vluchtelingen is nog niet zichtbaar in het eerste kwartaal.

Lees verder - 17/09/2015 09:53

Burgers moeten beter beschermd worden tegen onveilige of onwerkzame implantaten en medische hulpmiddelen

In Europa zijn de regels om implantaten en medische hulpmiddelen op de markt te mogen brengen veel minder streng dan voor geneesmiddelen, zelfs als het gaat om implantaten met een hoog risico, zoals heupprothesen, pacemakers en stents. Om ze op de markt te mogen brengen, moet een fabrikant immers niet bewijzen dat ze echt een meerwaarde bieden voor de patiënt. Vaak zijn ze maar heel beperkt op mensen getest, en hun veiligheid laat soms ook te wensen over. In afwachting van een strengere Europese regelgeving doet het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) een aantal aanbevelingen om de Belgische burgers beter te beschermen tegen de mogelijke gevaren en nadelen van onvoldoende geteste medische hulpmiddelen, zonder daarbij de bestaande Europese wetgeving te overtreden.

Lees verder - 06/07/2015 14:54

Is thuishospitalisatie haalbaar in België?

Bij thuishospitalisatie (TH) wordt bij de patiënt thuis zorg verleend, die normaal enkel in het ziekenhuis wordt aangeboden. TH is een concept dat aansluit bij de huidige tendens om het ziekenhuisverblijf in te korten, of zelfs te vermijden. Anderzijds beantwoordt het ook aan de wens van vele patiënten om in hun vertrouwde omgeving verzorgd te worden, zelfs al is die zorg complex. Er bestaan al een aantal initiatieven in België, maar ze zijn geïsoleerd en hebben geen gemeenschappelijke werkingsregels. Er is dus nood aan een duidelijk referentiekader, waarbij wordt bepaald wie er wat doet en wie ervoor verantwoordelijk is. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) bestudeerde buitenlandse TH modellen om, in overleg met vertegenwoordigers van het terrein en de Belgische overheid, de grote lijnen uit te tekenen voor een mogelijk Belgisch model. Omdat er vandaag nog een groot aantal openstaande vragen zijn  (o.a. die van de hervorming van de financiering van de ziekenhuizen), lijkt het momenteel beter om eerst een aantal pistes te verkennen met behulp van  pilootprojecten, in plaats van TH onmiddellijk op grote schaal in te voeren.

Lees verder - 02/07/2015 19:39

Medische opvolging van de zwangere vrouw : een delicate evenwichtsoefening

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) maakte een update van zijn klinische richtlijn uit 2004 over de opvolging van zwangere vrouwen met een laag risico (bij wie men dus verwacht dat de zwangerschap normaal zal verlopen). In deze nieuwe richtlijn worden onderzoeken afgeraden die niet duidelijk grotere voor- dan nadelen bieden voor moeder en kind. Daarmee sluit het KCE zich aan bij de WGO (Wereldgezondheidsorganisatie) die pleit voor een demedicalisering van de zwangerschap, die tenslotte helemaal geen ziekte is.

Lees verder - 30/06/2015 00:03

Selor reageert op de artikels die in de pers verschenen zijn op donderdag 11 juni

Selor bevestigt dat er sinds dinsdag 9 juni een onderzoek loopt bij het selectiebureau van de overheid. Het onderzoek wordt gevoerd door de federale Ombudsman. Selor werd niet in kennis gesteld over de inhoud van dit onderzoek, dus kan het selectiebureau niet inhoudelijk reageren. Wel benadrukt Selor dat ze hun volledige medewerking verlenen aan dit onderzoek en dat de medewerkers van de Ombudsman meteen toegang hebben gekregen tot de systemen binnen Selor. Selor betreurt ten zeerste de huidige berichtgeving, omdat de goede naam van Selor hierdoor wordt geschaad. Het selectiebureau is ervan overtuigd dat alle selecties binnen Selor correct verlopen en heeft er dan ook alle vertrouwen in dat de resultaten van het gevoerde onderzoek dit zullen beamen. Pas als deze resultaten bekend zijn, zal Selor verder reageren.

Lees verder - 11/06/2015 16:09

Overheid moet investeren in klinische studies voor een meer efficiënte zorg

Vele vraagstukken in de gezondheidszorg worden niet in klinische studies onderzocht door de farmaceutische industrie, terwijl ze toch een groot maatschappelijk belang hebben. Zo zijn er weinig studies waarbij een geneesmiddel wordt vergeleken met een ander type behandeling (bijvoorbeeld een vergelijking tussen de werking van antidepressiva en van psychotherapie).
In een nieuw onderzoeksrapport komt het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) tot de conclusie dat het financieren van zulke studies met publieke middelen een zeer nuttige investering zou zijn. Het pleit er dus voor om het voorbeeld van andere landen zoals het Verenigd Koninkrijk en Nederland te volgen, waar dit al jaren gebeurt. Wel moeten de onderzoeksonderwerpen goed worden geselecteerd, en zijn een professionele infrastructuur en netwerk nodig. Ook de implementatie van de resultaten in de dagelijkse praktijk is cruciaal. Onder die voorwaarden kunnen programma’s van publiek gefinancierd onderzoek leiden tot een betere zorg en een meer efficiënt gezondheidszorgsysteem.

Lees verder - 09/06/2015 00:37

Geriatrische patiënt in ziekenhuis heeft extra aandacht nodig

Door de vergrijzing worden hoe langer hoe meer oudere patiënten in het ziekenhuis opgenomen. Een aantal van hen heeft een erg kwetsbare gezondheidstoestand. Deze kwetsbaarheid wordt een « geriatrisch profiel » genoemd, en het wordt vastgesteld met behulp van aangepaste testen. Waneer deze patiënten in het ziekenhuis worden opgenomen moeten zij een « globale geriatrische benadering » krijgen, speciale zorg met bijzondere aandacht voor hun cognitieve, lichamelijke en psychosociale capaciteiten. Om die reden werden geriatrische afdelingen (de G-bedden) opgericht. Probleem is dat deze afdelingen vandaag al niet meer voldoen aan de toenemende behoeften, en dat geriatrische patiënten vaak ook verzorgd worden in andere, niet-geriatrische afdelingen, bijvoorbeeld voor het plaatsen van een heupprothese, terwijl ze ook geriatrische zorg nodig hebben. Daarom werden bijna tien jaar geleden de “interne geriatrische liaisonteams” in het leven geroepen. Deze gespecialiseerde, mobiele teams bezoeken de patiënten met hoog geriatrisch risico in andere afdelingen om hun situatie te evalueren en om aanbevelingen te formuleren over de te verlenen zorg. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) bekeek hun organisatie en werking. Ze blijken op heel uiteenlopende manieren te functioneren, en alle voorwaarden om doeltreffend te werken zijn niet altijd aanwezig. Zo zouden ze meer actief betrokken moeten worden bij de door hen aanbevolen zorgverlening. Daarnaast zijn er dringend maatregelen nodig om het aantal geriaters en verpleegkundigen met geriatrische expertise te doen stijgen, en om alle zorgverleners te sensibiliseren voor de geriatrische benadering.

Lees verder - 04/06/2015 17:00