Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Politics

Wereldvoedseldag: Voedselzekerheid verhogen door aandacht voor familiale landbouw

Ter gelegenheid van Wereldvoedseldag bevestigt vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo de aandacht van ons land voor de familale landbouw in haar ontwikkelingssamenwerking.

Vandaag 16 oktober is Wereldvoedseldag,  een dag waarop in meer dan 150 landen de aandacht wordt gevestigd op voedselzekerheid. Want voldoende en gezond voedsel is immers niet voor iedereen vanzelfsprekend. Wereldwijd lijden er 805 miljoen mensen honger, terwijl onze aarde genoeg voedsel produceert voor iedereen.

Ter gelegenheid van Wereldvoedseldag bevestigt vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo de aandacht van ons land voor de familale landbouw in haar ontwikkelingssamenwerking.

Lees verder - 16/10/2014 16:49

Veiligheid van de Staat: de geëerde Inlichtingen-en Actieagenten van de Tweede Wereldoorlog

Op donderdag 9 oktober 2014 heeft de Veiligheid van de Staat (VSSE) een ontmoeting georganiseerd ter ere van de Inlichtingen-en Actieagenten (IAA) van de Tweede Wereldoorlog. Bij deze gelegenheid vertegenwoordigde Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent Zijne Majesteit de Koning.

Lees verder - 09/10/2014 14:18

Behandeling van depressie : combinatie psychotherapie met antidepressiva meest aanbevolen

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) onderzocht de doeltreffendheid van psychotherapie, alleen of in combinatie met antidepressiva. Het beste worden psychotherapie en antidepressiva gecombineerd, maar als de patiënt deze aanpak niet ziet zitten moet psychotherapie de voorkeur krijgen. Psychotherapie is namelijk even doeltreffend als antidepressiva op korte termijn en zelfs doeltreffender op lange termijn. Antidepressiva worden beter niet alleen voorgeschreven, want ze zijn op lange termijn minder doeltreffend dan wanneer ze worden gecombineerd met psychotherapie.

Lees verder - 01/10/2014 20:03

Ziekenhuisfinanciering dringend aan hervorming toe – KCE stelt een omvattend nieuw denkkader voor

Een hervorming van de ziekenhuisfinanciering is dringend nodig, daarover zijn de meeste actoren in de gezondheidszorg het eens. Meer en meer ziekenhuizen gaan in het rood, en het systeem is niet langer aangepast aan de noden van een vergrijzende bevolking. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) onderzocht de sterktes en de zwaktes van het huidige systeem en tekende een kader uit voor de toekomst. De groeiende onderfinanciering, vooral dan van de verpleegkundige zorg, het overaanbod van bedden en hooggespecialiseerde diensten, de afhoudingen op de erelonen van de ziekenhuisartsen, de ongelijkheid tussen hun erelonen en het niet belonen van een goede zorgkwaliteit en -coördinatie zijn de belangrijkste pijnpunten in het huidige systeem.

Lees verder - 25/09/2014 15:43

Belangrijke 1ste september voor FAMIFED

Op 1 september 2014 rondt FAMIFED de integratie van de kinderbijslagdossiers uit de publieke sector af. FAMIFED betaalt dan in totaal 335.217 dossiers uit waarvan 56.415 kinderbijslagdossiers recent zijn overgenomen in het kader van de 6de Staatshervorming. FAMIFED is daarmee de grootste betaalinstelling in de sector van de kinderbijslag én neemt een sleutelpositie in voor de bevoegdheidsoverdracht naar de deelentiteiten.

Lees verder - 02/09/2014 09:48

Jaarverslag POD Maatschappelijke Integratie 2013: "Samen voor een nog efficiëntere dienstverlening aan de OCMW ‘s!"

In 2013 hanteerde de POD Maatschappelijke Integratie een geïntegreerde aanpak om de uitwisseling met haar partners te bevorderen en een maatschappelijk debat op gang te brengen, met slechts één doel voor ogen: de strijd tegen armoede opdrijven.

Lees verder - 18/07/2014 11:33

Maandelijks aantal leefloners voorbij de kaap van 100.000 in 2014

Brussel, 18 juli 2014. De POD Maatschappelijke Integratie stelt in zijn laatste trimestrieel rapport vast dat de leefloonpopulatie ook in 2014 nog verder stijgt en verjongt.

Lees verder - 18/07/2014 11:25

1 op 5 geschorste werklozen stroomt door naar het OCMW

Brussel, 18 juli 2014. 1 op 5 van de gesanctioneerde personen moet een beroep doen op het OCMW. 7 op 10 van deze geschorste werklozen die bij het OCMW aankloppen, doen dit tijdens het eerste kwartaal na hun sanctie en blijven 1,4 kwartaal bij het OCMW.

Lees verder - 18/07/2014 11:03

Werkplaatsen voor werkgestraften krijgen nu ook vergoeding voor de kosten

Ieder jaar worden bijna 10.000 personen veroordeeld tot het uitvoeren van een autonome werkstraf.  Deze veroordeelden moeten een werkstraf verrichten binnen openbare diensten, vzw’s of stichtingen. Het actieplan van Minister van justitie Turtelboom  omtrent de werkstraf  voorzag in een gedeeltelijke terugbetaling van de kosten voor de prestatieplaatsen.

Lees verder - 02/07/2014 10:09

Justitiehuizen worden Vlaamse bevoegdheid

De Justitiehuizen maken deel uit van de federale bevoegdheden die op 1 juli 2014 in het kader van de zesde staatshervorming worden overgeheveld  naar de Vlaamse overheid.

De Justitiehuizen staan in voor de begeleiding en opvolging van onder andere voorwaardelijk in vrijheid gestelde gevangenen, veroordeelden tot een werkstraf, mensen met een enkelband en probanten. Ook slachtoffers kunnen er een beroep op doen in het kader van een gerechtelijke procedure.

Lees verder - 01/07/2014 10:54