Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Politics

Belangrijke 1ste september voor FAMIFED

Op 1 september 2014 rondt FAMIFED de integratie van de kinderbijslagdossiers uit de publieke sector af. FAMIFED betaalt dan in totaal 335.217 dossiers uit waarvan 56.415 kinderbijslagdossiers recent zijn overgenomen in het kader van de 6de Staatshervorming. FAMIFED is daarmee de grootste betaalinstelling in de sector van de kinderbijslag én neemt een sleutelpositie in voor de bevoegdheidsoverdracht naar de deelentiteiten.

Lees verder - 02/09/2014 09:48

Jaarverslag POD Maatschappelijke Integratie 2013: "Samen voor een nog efficiëntere dienstverlening aan de OCMW ‘s!"

In 2013 hanteerde de POD Maatschappelijke Integratie een geïntegreerde aanpak om de uitwisseling met haar partners te bevorderen en een maatschappelijk debat op gang te brengen, met slechts één doel voor ogen: de strijd tegen armoede opdrijven.

Lees verder - 18/07/2014 11:33

Maandelijks aantal leefloners voorbij de kaap van 100.000 in 2014

Brussel, 18 juli 2014. De POD Maatschappelijke Integratie stelt in zijn laatste trimestrieel rapport vast dat de leefloonpopulatie ook in 2014 nog verder stijgt en verjongt.

Lees verder - 18/07/2014 11:25

1 op 5 geschorste werklozen stroomt door naar het OCMW

Brussel, 18 juli 2014. 1 op 5 van de gesanctioneerde personen moet een beroep doen op het OCMW. 7 op 10 van deze geschorste werklozen die bij het OCMW aankloppen, doen dit tijdens het eerste kwartaal na hun sanctie en blijven 1,4 kwartaal bij het OCMW.

Lees verder - 18/07/2014 11:03

Werkplaatsen voor werkgestraften krijgen nu ook vergoeding voor de kosten

Ieder jaar worden bijna 10.000 personen veroordeeld tot het uitvoeren van een autonome werkstraf.  Deze veroordeelden moeten een werkstraf verrichten binnen openbare diensten, vzw’s of stichtingen. Het actieplan van Minister van justitie Turtelboom  omtrent de werkstraf  voorzag in een gedeeltelijke terugbetaling van de kosten voor de prestatieplaatsen.

Lees verder - 02/07/2014 10:09

Justitiehuizen worden Vlaamse bevoegdheid

De Justitiehuizen maken deel uit van de federale bevoegdheden die op 1 juli 2014 in het kader van de zesde staatshervorming worden overgeheveld  naar de Vlaamse overheid.

De Justitiehuizen staan in voor de begeleiding en opvolging van onder andere voorwaardelijk in vrijheid gestelde gevangenen, veroordeelden tot een werkstraf, mensen met een enkelband en probanten. Ook slachtoffers kunnen er een beroep op doen in het kader van een gerechtelijke procedure.

Lees verder - 01/07/2014 10:54

Kwaliteit en veiligheid in privé chirurgische centra: nood aan wettelijk kader

Oogoperaties en esthetische ingrepen gebeuren regelmatig in ‘privé chirurgische centra‘ (of extramurale centra), dus buiten de muren van een ziekenhuis. Deze centra moeten niet voldoen aan dezelfde strikte kwaliteits- en veiligheidsvereisten die worden opgelegd aan de reguliere ziekenhuizen. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg ( KCE)  pleit voor een verplichte uitbatingsvergunning met regelmatige kwaliteitscontroles.

Lees verder - 30/06/2014 18:26

Eindrapport Commissie Pensioenhervorming 2020-2040

Vicepremier en minister van Pensioenen Alexander De Croo en minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle hebben kennis genomen van het eindrapport dat de Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 vandaag voorstelt. De twee ministers vroegen vorig jaar aan twaalf pensioenexperten te onderzoeken welke verdere hervormingen bijdragen aan het verzekeren van de sociale en financiële duurzaamheid van de Belgische pensioenstelsels op middellange en lange termijn. De experten werkten het voorbije jaar in volledige onafhankelijkheid aan hun rapport en leveren vandaag hun eindverslag op. Dat eindverslag reikt een reeks specifieke scenario’s aan voor verdere hervormingen van de pensioenstelsels.

Lees verder - 16/06/2014 12:13

Prostaatkankerscreening of niet? Nieuwe tools voor een goed geïnformeerde beslissing

Moet ik mij laten testen op prostaatkanker? Het is een vraag die vele mannen vanaf de leeftijd van 55 jaar zich stellen, zelfs zonder specifieke klachten. Daarom ontwikkelden LUCAS KU Leuven in opdracht van de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK), en het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) elk een hulpmiddel om hen goed geïnformeerd een beslissing te helpen nemen. Het ene (LUCAS & VLK) is bedoeld voor de patiënt zelf, het andere (KCE) om door de arts gebruikt te worden tijdens de consultatie.Over de voor- en nadelen van prostaatkankerscreening door PSA-meting bestaat nog steeds onzekerheid maar op 1000 mannen die kiezen voor deze prostaatkankerscreening zijn er vermoedelijk 2 die binnen de 15 jaar een overlijden door prostaatkanker vermijden. Maar door voor een opsporing te kiezen worden veel mannen geconfronteerd met een kanker waar ze anders nooit of pas veel later last zouden van hebben. Prostaatkanker evolueert immers meestal zeer traag. En de behandelingen die volgen op een diagnose kunnen zorgen voor gekende complicaties, zoals incontinentie en impotentie. De nieuw ontwikkelde hulpmiddelen willen de man helpen om deze moeilijke keuze te maken, op een beter geïnformeerde manier.

Lees verder - 06/06/2014 12:09

Een gids voor werkgevers om een betere combinatie tussen werk en vaderschap te bevorderen

Nu zondag 8 juni, worden de vaders in de bloemetjes gezet. Het onder de aandacht brengen van de band vader-kind is een speciaal moment voor vele gezinnen. Het is ook een symbolische gelegenheid voor de staatssecretaris voor Gezinnen, Philippe COURARD om het belang te onderstrepen van de opname van het ouderschap door vaders in het bedrijfsleven via de publicatie van een praktijkgids getiteld "Werk en vaderschap: Hoe en waarom tot meer evenwicht komen? " Volledig nieuw in België en de vrucht van een lang denkproces  tussen vele partners, is dit instrument vooral bedoeld voor werkgevers.

Lees verder - 06/06/2014 09:24