Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

Toon de 5 - 10 - 15 - 20 meest recente berichten

Ministerraad van 20 april 2018

De ministerraad vergaderde op vrijdag 20 april 2018 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 20/04/2018 13:20 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

Marien ruimtelijk plan voor de periode 2020-2026

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het marien ruimtelijk plan 2020-2026 vaststelt.

Lees verder - 20/04/2018 13:20 - Persdienst van Philippe De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Bepaling van de regels omtrent de taalrol van de leden van de Commissie voor boekhoudkundige normen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de regels omtrent de taalrol van de leden van de Commissie voor boekhoudkundige normen bepaalt.

Lees verder - 20/04/2018 13:20 - Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Omzetting van de Europese richtlijn betreffende verzekeringsdistributie

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat zorgt voor de omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 2016/97 betreffende verzekeringsdistributie.

Lees verder - 20/04/2018 13:20 - Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Aanbieding van beleggingsinstrumenten en toelating tot de verhandeling ervan op een gereglementeerde markt

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie en Consumenten Kris Peeters en minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed op de aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

Lees verder - 20/04/2018 13:20 - Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Verbetering van de verwerving en het behoud van aanvullende pensioenrechten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een voorontwerp van wet goed tot omzetting van de Europese richtlijn 2014/50/EU, die de verwerving en het behoud van aanvullende pensioenrechten tracht te verbeteren.

Lees verder - 20/04/2018 13:20 - Persdienst van Daniel Bacquelaine, minister van Pensioenen

Wijzigingen met betrekking tot de begeleiding bij het behalen van het rijbewijs B

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de reglementering op het vlak van het voorlopig rijbewijs wijzigt, meer bepaald wat het bekwaamheidsgetuigschrift betreft, en wijzigingen aanbrengt met betrekking tot de begeleider, in het kader van de begeleiding bij het behalen van het rijbewijs B.

Lees verder - 20/04/2018 13:20 - Persdienst van François Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Belgische deelname aan de operatie Open Spirit 2018 voor de Estse kust

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de Belgische deelname aan de operatie Open Spirit 2018.

Lees verder - 20/04/2018 13:20 - Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Deelname van een detachement C130 aan de operatie Minusma in Mali

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de deelname van een detachement C130 aan de operatie Minusma in Mali.

Lees verder - 20/04/2018 13:20 - Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Aanschaffing van een nieuw platform voor e-Procurement

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput akkoord met het voorstel van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) om een nieuw platform voor e-Procurement aan te schaffen.

Lees verder - 20/04/2018 13:20 - Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken