Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

Toon de 5 - 10 - 15 - 20 meest recente berichten

De FOD Financiën brengt deskundigen uit de hele wereld samen rond nieuwe technieken op het vlak van belastinginvordering

Afgelopen week ontving de FOD Financiën collega’s van belastingadministraties uit de hele wereld om ideeën uit te wisselen over innovatieve technieken inzake de inning en invordering van belastingen. Vertegenwoordigers van fiscale administraties uit 37 verschillende landen, lidstaten van de EU, het OESO-Forum on Tax Administration en de Intra-European Organisation of Tax Administrations, van Malta tot Singapore, waren in Brussel om best practices te delen op het vlak van gedragsinzichten, gebruik van big data en automatisering.

Lees verder - 26/04/2017 09:53 - FOD Financiën

België schakelt versnelling hoger in strijd tegen ransomware

Politie en Centrum voor Cybersecurity België werken samen met internationale speler Kaspersky Lab om ransomware aan banden te leggen.

Lees verder - 25/04/2017 13:50 - Centrum voor Cyber Security België

Zorgverleners vinden niet altijd hun weg in de wildgroei van richtlijnen

Om hun dagelijkse praktijk te ondersteunen kunnen zorgverleners vandaag een beroep doen op klinische praktijkrichtlijnen, ook guidelines genoemd, want de geneeskunde en de gezondheidszorg in het algemeen zijn meer complex geworden. Guidelines zijn kritische samenvattingen van de meest recente medische kennis, die werden gevalideerd door de internationale wetenschappelijke wereld, en die geregeld worden geüpdatet. Het Federal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) voerde een studie uit naar het gebruik van deze richtlijnen in ons land, en formuleert een aantal voorstellen om ze meer aantrekkelijk en gebruiksvriendelijk te maken.

Lees verder - 25/04/2017 05:44 - Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

Resultaten van de OLO-aanbesteding van 24/04/2017

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat het vandaag voor een totaal bedrag van EUR 2,501 miljard aanbesteed heeft, als volgt verdeeld over de lijnen :

- OLO 0,20 % 22/10/2023 (OLO79)
ISIN code : BE0000339482
Opgenomen (EUR miljard): 0,901
Gew. gemid. rendement : 0,117 %
Bid-to-cover ratio : 1,570

- OLO 0,80 % 22/06/2027 (OLO81)
ISIN code : BE0000341504
Opgenomen (EUR miljard): 1,600
Gew. gemid. rendement : 0,777 %
Bid-to-cover ratio : 1,600

Lees verder - 24/04/2017 12:16 - Federaal Agentschap van de Schuld

Persuitnodiging: lancering van het project "klimaatcoaches"

De federale Minister voor Leefmilieu, Mevrouw Marie Christine Marghem, de federale Dienst Klimaatverandering en GoodPlanet hebben het genoegen u uit te nodigen op een persontmoeting: De lancering van het project “klimaatcoaches”

 

Lees verder - 24/04/2017 11:28 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Ministerraad van 21 april 2017

De ministerraad vergaderde op vrijdag 21 april 2017 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 21/04/2017 14:33 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

Overheidsopdracht voor FOD Financiën: vernieuwing en uitbreiding van het netwerk Megaports

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt akkoord met de gunning van een overheidsopdracht voor het vernieuwen en uitbreiden van het netwerk Megaports. 

Lees verder - 21/04/2017 14:33 - Persdienst van Johan Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude

Opdrachten, samenstelling en werking van de Commissie van advies voor plantenbereidingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de opdrachten, de samenstelling, de werking en de vergoeding van de Commissie van advies voor plantenbereidingen.

Lees verder - 21/04/2017 14:33 - Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Uitsluiting van bepaalde categorieën van belastingplichtigen van de vrijstelling van aangifteplicht in de personenbelasting

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat bepaalde categorieën van belastingplichtigen uitsluit van de vrijstelling van aangifteplicht in de personenbelasting.

Lees verder - 21/04/2017 14:33 - Persdienst van Johan Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude

Partnerschap tussen het Nationaal Instituut voor radio-elementen en het Studiecentrum voor kernenergie voor het beheer van verbruikt uranium

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Economie Kris Peeters en minister van Energie Marie Christine Marghem om een publiek-publiek partnerschap af te sluiten tussen het Nationaal Instituut voor radio-elementen (IRE) en het Studiecentrum voor kernenergie (SCK-CEN) voor het structurele beheer van het verbruikt uranium.

Lees verder - 21/04/2017 14:33 - Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Beheer van het register voor broeikasgassen van België

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende het beheer van het register voor broeikasgassen van België en de voorwaarden die van toepassing zijn op de gebruikers ervan.

Lees verder - 21/04/2017 14:33 - Persdienst van Marie Christine Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling

Omzetting van de Europese richtlijnen betreffende asielzoekers

Op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken heeft de Ministerraad twee voorontwerpen van wet goedgekeurd die twee Europese richtlijnen betreffende asielzoekers in Belgisch recht omzetten.

Lees verder - 21/04/2017 14:33 - Persdienst van Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Regeling van economische en individuele activiteiten met wapens

Op voorstel van minister van Justitie Koen Geens en van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon heeft de Ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens.

Lees verder - 21/04/2017 14:33 - Persdienst van Koen Geens, minister van Justitie

Verrekening van de vervroegde inning van de taks op het langetermijnsparen

Op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt heeft de Ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen wat de verrekening van de vervroegde inning van de taks op het langetermijnsparen betreft.

Lees verder - 21/04/2017 14:33 - Persdienst van Johan Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude

Verdeling kredieten voor het dekken van uitgaven van maatregelen en nieuwe initiatieven in de strijd tegen terrorisme en radicalisme

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Sophie Wilmès een ontwerp van koninklijk besluit goed over een tweede verdeling van de provisie die dient om de uitgaven te dekken voor de versterking van de genomen maatregelen en de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme.

Lees verder - 21/04/2017 14:33 - Persdienst van Sophie Wilmès, minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij