Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

Toon de 5 - 10 - 15 - 20 meest recente berichten

€ KONINKRIJK BELGÏE - EERSTE GROENE OLO 15Y

De Minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, deelt mee :
De Belgische Staat (rating Aa3/AA/AA-; allen stabiele outlook) zal volgende week, indien de marktomstandigheden het toelaten, een eerste gesyndiceerde benchmark Groene OLO met vervaldag 22 april 2033 (OLO 86) uitgeven. Barclays, BNP Paribas Fortis, Credit Agricole CIB, ING en J.P. Morgan werden aangeduid als joint bookrunners. Het Groene OLO raamwerk werd aan de investeerdersgemeenschap gepresenteerd tijdens een pan-Europese roadshow die de voorbije twee weken heeft plaatsgevonden.
De andere primary en recognized dealers zullen uitgenodigd worden om deel uit te maken van de syndicatie. Totaal commissie 20ct. Reg S Category 1, CAC, FCA / ICMA Stabilisation. MIFID II doelmarkten: in aanmerking komende tegenpartijen, professionals en retail (alle distributiekanalen).

Lees verder - 23/02/2018 14:13 - Federaal Agentschap van de Schuld

In-vitrofertilisatie: een moeilijk parcours met risico’s op discriminatie

Brussel, 22.02.2018- Gisteren publiceerde De Standaard een artikel over de moeilijkheden die vele vrouwen ondervinden bij het combineren van een ivf-behandeling met hun werk. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen stelt vast dat veel van deze problemen juridisch onder de noemer ‘discriminatie’ vallen. Het Instituut ondersteunde de rechtszaak van een vrouw die ontslagen werd omwille van haar afwezigheden als gevolg van haar ivf-behandelingen. In april 2017 erkende de arbeidsrechtbank van Antwerpen dat discriminatie van een vrouw op grond van een vruchtbaarheidsbehandeling neerkomt op een discriminatie op grond van geslacht, aangezien alleen vrouwen dergelijke behandelingen met het oog op een zwangerschap ondergaan en er dus op het werk de mogelijke negatieve gevolgen van kunnen ondervinden.

Lees verder - 22/02/2018 20:28 - Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

Ministerraad van 22 februari 2018

De ministerraad vergaderde op donderdag 22 februari 2018 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 22/02/2018 14:09 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

Diverse bepalingen Binnenlandse Zaken: geïntegreerde politie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed over een reeks bepalingen ten gunste van de geïntegreerde politie.

Lees verder - 22/02/2018 14:09 - Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Instemming met een kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en Australië

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed omtrent instemming met de kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten enerzijds, en Australië anderzijds.  

Lees verder - 22/02/2018 14:09 - Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen

Instemming met de overeenkomst tussen België en Argentinië die de familie van personeelsleden van diplomatieke posten toelaat betaalde werkzaamheden te verrichten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met de overeenkomst tussen België en Argentinië inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door de gezinsleden ten laste van het personeel van de diplomatieke zendingen en consulaire posten.

Lees verder - 22/02/2018 14:09 - Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen

Instemming met het protocol bij het verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het facultatief protocol bij het verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.

Lees verder - 22/02/2018 14:09 - Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen

Voortzetting van de vorming van specialisten en de uitwisseling van expertise in Tunesië in 2018

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de voortzetting van de vorming van specialisten en het uitwisselen van expertise in Tunesië in 2018.

Lees verder - 22/02/2018 14:09 - Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Vaststelling van regels voor de medische verkiezingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat regels voor de medische verkiezingen vaststelt.

Lees verder - 22/02/2018 14:09 - Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Aanstelling directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed tot aanstelling van de directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).

Lees verder - 22/02/2018 14:09 - Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Verlenging van de overheidsopdracht voor de aanmaak en distributie van rijbewijzen

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot akkoord met de verlenging van de overheidsopdracht voor de aanmaak en distributie van rijbewijzen.

Lees verder - 22/02/2018 14:09 - Persdienst van François Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Beheer van het centraal register van testamenten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed over het beheer van het centraal register van testamenten.

Lees verder - 22/02/2018 14:09 - Persdienst van Koen Geens, minister van Justitie

Hernieuwing van het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal bij het RIZIV

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal bij het Rijksinstituut voor ziekte en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) hernieuwt.

Lees verder - 22/02/2018 14:09 - Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Benoemingsvoorwaarden en statuut van de Directeur van het Federaal Aansturingsbureau

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed over de benoemingsvoorwaarden en het administratief en geldelijk statuut van de Directeur van het Federaal Aansturingsbureau.

Lees verder - 22/02/2018 14:09 - Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Belgische deelname aan de militaire bijstandsactiviteit Flintlock 18 in Niger

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de Belgische deelname aan de militaire bijstandsactiviteit ‘Flintlock 18’ in Niger.

Lees verder - 22/02/2018 14:09 - Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Agenda van de ministerraad van 22 februari 2018

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

Lees verder - 22/02/2018 08:59 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
België tekent socialezekerheidsverdrag met Kosovo

België tekent socialezekerheidsverdrag met Kosovo

Minister van sociale zaken Maggie De Block heeft samen met haar Kosovaarse collega Minister  Skender Reçica het Belgisch – Kosovaars verdrag betreffende sociale zekerheid ondertekend.
Deze overeenkomst was nodig omwille van de politieke situatie in het oude Joegoslavië. Toen in 1992 de verschillende deelrepublieken zichzelf onafhankelijk verklaarden, werd overeengekomen dat de overeenkomsten die de F.V.R. Joegoslavië met België had gesloten van kracht bleven in afwachting van vervangende overeenkomsten met de nieuwe republieken. In dit kader moet ook deze sociale zekerheidsovereenkomst worden bekeken.

 

Lees verder - 20/02/2018 11:41 - Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid

Staatsbons - Uitgifte van 4 maart 2018 - Coupon

Persbericht van het Federaal Agentschap van de Schuld:

De coupon van de Staatsbon die op 4 maart 2018 eerstkomende zal worden uitgegeven, is
vastgesteld als volgt:
Staatsbon op 10 jaar (4 maart 2018-2028, Code BE3871276064) : 0.90 %
Voor deze Staatsbon is de uitgifteprijs vastgesteld tegen 100,00 % van de nominale waarde.
De inschrijvingsperiode loopt van 22 februari 2018 tot en met 2 maart 2018, met betaling op
maandag 5 maart 2018.

Lees verder - 20/02/2018 11:33 - Federaal Agentschap van de Schuld
Het Centrum voor Cybersecurity België bouwt verder aan een cyberveilig België

Het Centrum voor Cybersecurity België bouwt verder aan een cyberveilig België

Lees verder - 19/02/2018 14:11 - Centrum voor Cyber Security België

De analyse van ons volledig DNA staat aan de poorten van onze gezondheidszorg. Hoe ermee om te gaan?

Bij een ‘klassieke’ genetische analyse worden enkel bepaalde genen onderzocht. Door de technologische vooruitgang en de dalende prijzen wordt het binnenkort echter mogelijk om het volledige DNA (= genoom) van een persoon in één keer te ontcijferen. Maar wat met de zeer gevoelige informatie die daarbij aan het licht komt ... en waarnaar eigenlijk niet expliciet was gevraagd, of die nog niet correct kan worden geïnterpreteerd? Deze (r)evolutie roept veel ethische, financiële en organisatorische vragen op. Welke plaats krijgt deze technologie in de Belgische gezondheidszorg? Wie kan de analyses aanvragen, uitvoeren, hun resultaten interpreteren en aan de patiënt communiceren? Hoe zullen deze onderzoeken worden gefinancierd? En wat met het beheer en de beveiliging van de talrijke data? Aan het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) werd gevraagd om deze kwesties te bekijken.

Lees verder - 19/02/2018 08:09 - Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg