Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

Toon de 5 - 10 - 15 - 20 meest recente berichten

Asbestfonds bestaat 10 jaar

Op 1 april 2017 bestaat het Asbestfonds (AFA) 10 jaar. In die periode kregen ruim 2.700 mensen een vergoeding van het AFA omdat ze het slachtoffer werden van asbestose of mesothelioom (hoofdzakelijk longvlieskanker). Ondertussen ligt een nieuw wetsontwerp klaar waardoor het Asbestfonds binnenkort ook preventieprojecten kan opstarten.

 

Lees verder - 24/03/2017 15:22 - Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Hoe de zorg voor zwaar gewonde slachtoffers verbeteren?

Vandaag is er een internationale tendens om de zorg voor zwaar gewonde patiënten te organiseren in ‘geïntegreerde systemen’. In deze systemen wordt de zorg voor de slachtoffers gecentraliseerd in een aantal ziekenhuizen die strategisch verspreid zijn over het gehele land. Deze ‘Major Trauma Centres’ voldoen aan zeer hoge eisen op gebied van uitrusting, medewerkers en beschikbaarheid (24u/24 en 7d/7).

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) bestudeerde een aantal buitenlandse voorbeelden en ging na hoe dergelijke manier van werken in ons land kan worden ingevoerd. Ons systeem blijkt reeds over vele troeven te beschikken, maar toch blijven er een aantal leemten, vooral dan op gebied van samenwerking tussen de verschillende actoren. De hervorming van het ziekenhuislandschap, die momenteel volop aan de gang is, biedt een unieke gelegenheid om ook de zorg voor ernstig gewonde slachtoffers in ons land te verbeteren.

Lees verder - 24/03/2017 07:56 - Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

Ministerraad van 23 maart 2017

De ministerraad vergaderde op donderdag 23 maart 2017 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 23/03/2017 14:25 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

Regeling van de private veiligheid - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon in tweede lezing een voorontwerp van wet inzake de private veiligheid goed.

Lees verder - 23/03/2017 14:25 - Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Meerjarenkader voor de patiënt met de officina-apothekers

De ministerraad keurt het meerjarenkader voor de patiënt met de officina-apothekers goed dat werd afgesloten tussen minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block en de sector van de apothekers.

Lees verder - 23/03/2017 14:25 - Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Instemming met de overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de EU en Cuba

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed, houdende instemming met de overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten enerzijds, en de Republiek Cuba anderzijds.

Lees verder - 23/03/2017 14:25 - Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen

Instemming met de overeenkomst tot oprichting van de internationale EU-LAC Stichting

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed, houdende instemming met de overeenkomst tot oprichting van de internationale EU-LAC Stichting.

Lees verder - 23/03/2017 14:25 - Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen

Instemming met de partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de EU en Nieuw-Zeeland

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed, houdende instemming met de partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten enerzijds, en Nieuw-Zeeland anderzijds.

Lees verder - 23/03/2017 14:25 - Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen

Instemming met de economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de staten van de ontwikkelingsgemeenschap van zuidelijk Afrika

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed tot instemming met de economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Botswana, het Koninkrijk Lesotho, de Republiek Mozambique, de Republiek Namibië, de Republiek Zuid-Afrika en het Koninkrijk Swaziland, anderzijds.

Lees verder - 23/03/2017 14:25 - Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen

Instemming met het multilateraal akkoord over de automatische uitwisseling van inlichtingen inzake financiële rekeningen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het multilateraal akkoord tussen bevoegde autoriteiten betreffende de automatische uitwisseling van inlichtingen inzake financiële rekeningen.

Lees verder - 23/03/2017 14:25 - Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen

Instemming met het verdrag van de Verenigde Naties inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders en minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed dat instemt met het verdrag van de Verenigde Naties inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen.

Lees verder - 23/03/2017 14:25 - Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen

Maatregelen in de strijd tegen fiscale fraude - Tweede lezing

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën, belast met de bestrijding van fiscale fraude, Johan Van Overtveldt in tweede lezing een voorontwerp van wet goedgekeurd om maatregelen te nemen in de strijd tegen fiscale fraude.

Lees verder - 23/03/2017 14:25 - Persdienst van Johan Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude

Wijzigingen aan de wet over transseksualiteit - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens en van staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat een aantal regelingen inzake transgenders wijzigt. Het gaat over de wijziging van de registratie van het geslacht in de akten van de burgerlijke stand en de gevolgen. Het voorontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State.

Lees verder - 23/03/2017 14:25 - Persdienst van Koen Geens, minister van Justitie

Belgische deelname aan ontmijningsoperatie "Historical Ordnance Disposal 2017" in de Baltische Zee

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de operationele inzet van mijnenjager BNS PRIMULA, in het kader van ontmijningsoperatie "Historical Ordnance Disposal Operation Latvia/Estonia 17", die plaatsvindt in de Baltische Zee. 

Lees verder - 23/03/2017 14:25 - Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Gebruiksvoorwaarden van het Energietransitiefonds

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de gebruiksvoorwaarden van het Energietransitiefonds vaststelt.

Lees verder - 23/03/2017 14:25 - Persdienst van Marie Christine Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling

Benoeming van de leden van de Euthanasiecommissie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens en minister van Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de benoeming van de leden van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie ingesteld inzake de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie.  

Lees verder - 23/03/2017 14:25 - Persdienst van Koen Geens, minister van Justitie

Offshore windmolenparken - Modular Offshore Grid - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie en Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt wijzigt.

Lees verder - 23/03/2017 14:24 - Persdienst van Marie Christine Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling

Agenda van de ministerraad van 23 maart 2017

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

Lees verder - 23/03/2017 08:51 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

Lancering van de Federale Prijs Armoedebestrijding 2017

Brussel, 20 maart 2017. De federale armoedeprijs die aan zijn negende editie toe is, benadrukt het belang en de inzet van verenigingen, bedrijven of openbare besturen die dagelijks op een originele en nuttige wijze bijdragen tot de strijd tegen armoede.

Lees verder - 20/03/2017 15:26 - POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid

Resultaten van de OLO-aanbesteding van 20/03/2017

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat het vandaag voor een totaal bedrag van EUR 3,199 miljard aanbesteed heeft, als volgt verdeeld over de lijnen:

- OLO 0,80 % 22/06/2027 (OLO81)
ISIN code : BE0000341504
Opgenomen (EUR miljard): 1,435
Gew. gemid. rendement : 0,933 %
Bid-to-cover ratio : 1,520

- OLO 1,90 % 22/06/2038 (OLO76)
ISIN code : BE0000336454
Opgenomen (EUR miljard): 1,008
Gew. gemid. rendement : 1,591 %
Bid-to-cover ratio : 1,620

Lees verder - 20/03/2017 12:20 - Federaal Agentschap van de Schuld