Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

Toon de 5 - 10 - 15 - 20 meest recente berichten

Asbestfonds bestaat 10 jaar

Op 1 april 2017 bestaat het Asbestfonds (AFA) 10 jaar. In die periode kregen ruim 2.700 mensen een vergoeding van het AFA omdat ze het slachtoffer werden van asbestose of mesothelioom (hoofdzakelijk longvlieskanker). Ondertussen ligt een nieuw wetsontwerp klaar waardoor het Asbestfonds binnenkort ook preventieprojecten kan opstarten.

 

Lees verder - 24/03/2017 15:22 - Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Hoe de zorg voor zwaar gewonde slachtoffers verbeteren?

Vandaag is er een internationale tendens om de zorg voor zwaar gewonde patiënten te organiseren in ‘geïntegreerde systemen’. In deze systemen wordt de zorg voor de slachtoffers gecentraliseerd in een aantal ziekenhuizen die strategisch verspreid zijn over het gehele land. Deze ‘Major Trauma Centres’ voldoen aan zeer hoge eisen op gebied van uitrusting, medewerkers en beschikbaarheid (24u/24 en 7d/7).

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) bestudeerde een aantal buitenlandse voorbeelden en ging na hoe dergelijke manier van werken in ons land kan worden ingevoerd. Ons systeem blijkt reeds over vele troeven te beschikken, maar toch blijven er een aantal leemten, vooral dan op gebied van samenwerking tussen de verschillende actoren. De hervorming van het ziekenhuislandschap, die momenteel volop aan de gang is, biedt een unieke gelegenheid om ook de zorg voor ernstig gewonde slachtoffers in ons land te verbeteren.

Lees verder - 24/03/2017 07:56 - Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

Ministerraad van 23 maart 2017

De ministerraad vergaderde op donderdag 23 maart 2017 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 23/03/2017 14:25 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

Regeling van de private veiligheid - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon in tweede lezing een voorontwerp van wet inzake de private veiligheid goed.

Lees verder - 23/03/2017 14:25 - Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Meerjarenkader voor de patiënt met de officina-apothekers

De ministerraad keurt het meerjarenkader voor de patiënt met de officina-apothekers goed dat werd afgesloten tussen minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block en de sector van de apothekers.

Lees verder - 23/03/2017 14:25 - Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid