Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Vierdagenweek en halftijdse arbeid vanaf 55 jaar in de overheidssector - tweede lezing

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 11 mei 2012

De ministerraad keurt in tweede lezing een voorontwerp van wet goed over de vierdagenweek en de halftijdse arbeid vanaf 55 jaar in de overheidssector.  Het voorontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State.

Het voorontwerp past de deeltijdse arbeid in de overheidssector aan zoals overeengekomen in het regeerakkoord. Het voorontwerp stelt de betaalbaarheid van het stelsel en de overeenstemming met het stelsel uit de privésector voorop. Tegelijkertijd wil de regering een personeelsbeleid voeren voor een betere werk-, privé- en gezincombinatie en gemotiveerd personeel. De aandachtspunten zijn:

  • alle personeelsleden van de federale overheidssector behouden het recht op een viervijfdeweek maar beperkt tot 60 maanden over heel de loopbaan
  • vastbenoemden hebben bovendien de mogelijkheid om vanaf 55 jaar viervijfde te werken of halftijds tot aan het pensioen (ook vervroegd pensioen).
  • voor beide stelsels ontvangt het personeelslid een premie bovenop zijn loon in functie van zijn prestaties
  • de opbouw van pensioenrechten en de impact op het loopbaankrediet voor beide stelsels zullen opgenomen worden in een uitgebreidere aanpassing van de wettelijke pensioenen in het kader van de globale pensioenhervorming

De ministerraad keurt eveneens twee ontwerpen van kb goed die de toepassing van de wet nader bepalen:

  • het ontwerp van koninklijk besluit houdende diverse bepalingen betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector werd aangepast aan de engagementen van het sociaal overleg
  • het ontwerp van koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 3, eerste lid, van de wet van ... betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Rik OttenRik Otten
Woordvoerder van Steven Vanackere, Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
+32 2 574 84 08
+32 486 42 90 51
vCard downloaden
Petra VankeirsbilckPetra Vankeirsbilck
Directeur communicatie van Steven Vanackere, Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
+32 2 574 80 26
+32 497 59 99 20
vCard downloaden
Dominique DehaeneDominique Dehaene
Woordvoerder van Hendrik Bogaert, Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten
+32 2 209 33 15
+32 495 24 43 64
vCard downloaden
Tine VandecasteeleTine Vandecasteele
Woordvoerster van Hendrik Bogaert, Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten
0474 34 25 01
vCard downloaden