Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Home Affairs

Troonafstand van de Koning - Verklaring van de Eerste Minister

Dames en Heren,
Zonet heeft Koning Albert II ons zijn intentie meegedeeld om troonsafstand te doen op 21 juli 2013 ten voordele van zijn grondwettelijke opvolger, Prins Filip.

Lees verder - 04/07/2013 09:10

Akkoord over de hervorming van de dotaties aan de koninklijke familie

Onder het voorzitterschap van Eerste Minister Elio Di Rupo hebben de 8 partijen verbonden aan de Staatshervorming een akkoord gesloten over de hervorming van de dotaties aan de koninklijke familie.

Lees verder - 06/06/2013 09:21

Voorontwerp van programmawet - tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing een voorontwerp van programmawet goed.

Lees verder - 31/05/2013 16:56

Organisatie van het dosimetrische toezicht door het FANC

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet en minister van Werk Monica De Coninck een voorontwerp van wet goed dat het dosimetrische toezicht op werknemers die beroepshalve blootgesteld kunnen worden aan dosimetrische straling organiseert.

Lees verder - 31/05/2013 16:56

Grootstedenbeleid organiseert een colloquium over GAS-bemiddeling in de praktijk en het nieuwe wetsvoorstel

Feiten zoals het achterlaten van huisvuil, wildplassen, wildplakken, graffiti of lawaaihinder  zijn slechts enkele voorbeelden van kleine problemen die naast het opwekken van grote ergernis, leiden tot een gevoel van onveiligheid in de steden en bijgevolg de levenskwaliteit van haar stadsbewoners aantast.

Lees verder - 23/05/2013 12:41

Lancering van de website “Herdenking van de Eerste Wereldoorlog” van de federale regering en projectoproep met het oog op een subsidie of een labelisering

Op 21 mei zet de Belgische federale overheid de officiële website online rond de herdenking van de 100e verjaardag van de Eerste Wereldoorlog in België: www.be14-18.be. In het kader van het federaal herdenkingsprogramma 2014-2018 wordt eveneens een algemene projectoproep opgestart.

Lees verder - 21/05/2013 10:28

Nationaal noodplan stroompanne van grote omvang

De ministerraad neemt op initiatief van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet kennis van het nationaal noodplan 'stroompanne van grote omvang'. Het plan werkt een structuur uit voor de aanpak van crisissituaties die het gevolg zijn van een stroompanne van grote omvang op nationaal niveau.

Lees verder - 17/05/2013 15:56

Nieuw mandaat voor de directeur van het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen

De ministerraad gaat akkoord met het ontwerp van koninklijk besluit dat minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet heeft voorgesteld en dat het mandaat van de heer Michel Pasteel, als directeur van het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen, verlengt.

Lees verder - 03/05/2013 17:02

Aanduiding ambtenaar voor gemeentelijke administratieve sancties

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de procedure vastlegt om een ambtenaar aan te wijzen die zal beslissen over het sanctioneren van overlast door een gemeentelijke administratieve sanctie. Het ontwerp voert de Nieuwe Gemeentewet uit.

Lees verder - 03/05/2013 17:02

Feestelijkheden 20 jaar koningschap Albert II

Deze zomer zal het 20 jaar geleden zijn dat Koning Albert II de Belgische troon besteeg. De Federale Regering wil naar aanleiding van deze bijzondere verjaardag hulde brengen aan het Staatshoofd.

Lees verder - 03/05/2013 14:27