Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Home Affairs

Lancering van de economische studie over België van de OESO op dinsdag 7 mei 2013 in Brussel

De laatste economische studie die de OESO maakte over België en die verschijnt op 7 mei 2013, onderzoekt het herstellingsvermogen van het land ten opzichte van de economische wereldcrisis en de acties die het moet ondernemen om de groei te stimuleren en nieuwe jobs te creëren. De studie stelt de grote lijnen voor van de mogelijke hervormingen om de concurrentiekracht te verbeteren en de levensvatbaarheid van de overheidsfinanciën te helpen verzekeren, met name in de gezondheidszorg die zich moet aanpassen aan de snel ouder wordende bevolking. Een speciaal hoofdstuk evalueert of de bestaande transportinfrastructuur volstaat om te beantwoorden aan de economische en milieu-uitdagingen van de toekomst.

Lees verder - 03/05/2013 09:28

Omzetting van de ITS-richtlijn

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet en staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet een voorontwerp van wet goed dat de ITS-richtlijn* in Belgisch recht omzet. De intelligente vervoerssystemen of ITS bieden innovatieve diensten aan op het vlak van verschillende verkeerswijzen en verkeersbeheer die de gebruikers in staat stellen zich beter te informeren en veiliger en slimmer gebruik te maken van vervoersnetwerken. De ministerraad keurt ook de principes van eCall goed.

Lees verder - 26/04/2013 17:40

Uitvoering van de wet over de civiele veiligheid op het vlak van de hulpverleningszones

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die de wet van 15 mei 2007 over de civiele veiligheid op het vlak van de hulpverleningszones uitvoeren.

Lees verder - 26/04/2013 17:40

Strategische veiligheids-, preventieplannen en gemeenschapswachten verlengd

De ministerraad verlengt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet de strategische veiligheids- en preventieplannen en de gemeenschapswachten tot 31 december 2013.

Lees verder - 26/04/2013 17:40

Afdeling Bestuurszaken Raad van State grondig hervormd

De rechtspleging voor de afdeling Bestuurszaken van de Raad van State wordt grondig hervormd. De ministerraad keurt hierover een voorontwerp van wet goed dat minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet heeft voorgesteld. Het voert het regeerakkoord uit dat een betere rechtspleging van de Raad van State plant.

Lees verder - 26/04/2013 17:40

Geldigheidsduur van de elektronische identiteitskaart van 5 tot 10 jaar verlengd

De ministerraad gaat akkoord met de verlenging tot 22 januari 2019 van de raamovereenkomst van 2002 die met Certipost werd afgesloten voor de productie, de personalisatie, de initialisatie en de verdeling van elektronische identiteits- en verblijfskaarten en de levering van certificatiediensten. Dankzij de verlenging kunnen certificaten geleverd worden voor de elektronische identiteitskaarten met een geldigheidsduur van 10 jaar. 

Lees verder - 26/04/2013 17:40

Federaal preventieprogramma van gewelddadige radicalisering

Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet heeft de ministerraad het Federale Preventieprorgamma van gewelddadige radicalisering voorgesteld. Het preventieprogramma moet vroegtijdig in het radicaliseringsproces via positieve en sociale oriëntatie tussenkomen.

Lees verder - 19/04/2013 16:56

Benoeming van de leden van de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed tot benoeming van de leden van de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten. 

Lees verder - 29/03/2013 16:49

Arrondissementscommissaris bij de gouverneur van Namen

De ministerraad geeft zijn eensluidend advies voor de benoeming van mevrouw Marie Muselle voor het ambt van arrondissementscommissaris bij de gouverneur van de provincie Namen.

Lees verder - 22/03/2013 17:11

Verlenging van de mogelijkheid voor beroepsbrandweerlui om voorafgaand aan het pensioen verlof te nemen

Op voorstel van de minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet keurt de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed waarmee de mogelijkheid voor beroepsbrandweerlui om voorafgaand aan het pensioen verlof te nemen wordt verlengd. Die maatregel sluit aan op een beslissing van het kernkabinet van 17 februari 2012.

Lees verder - 14/03/2013 15:50