Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Home Affairs

Financiering van uitgaven voor veiligheid en preventie voor nationale en internationale functie van Brussel

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet tien ontwerpen van koninklijk besluit goed met maatregelen om de veiligheid en preventie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te regelen.

Lees verder - 07/12/2012 17:12

Bevordering van personeelsleden van de Federale Gerechtelijke Politie tot de graad van politiecommissaris

Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet legt de ministerraad een koninklijk besluit voor dat de bevordering van personeelsleden van de Federale Gerechtelijke Politie tot commissaris regelt. Het ontwerp dat de ministerraad goedkeurt, legt een eenduidige benoemingsdatum vast.

Lees verder - 30/11/2012 17:18

Aanpassing van het plafond voor de aanwending van vereffeningskredieten van het Fonds voor de kledij en de uitrusting van de politie

De ministerraad gaat op vraag van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet akkoord met de aanpassing van het plafond voor de aanwending van variabele vereffeningskredieten van het Fonds voor de levering van kledij en uitrusting aan het personeel van de politiediensten (begrotingsfonds 17-2). 

Lees verder - 30/11/2012 17:18

Benoeming van de directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

De ministerraad benoemt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet de heer Jan Bens als directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle.

Lees verder - 30/11/2012 17:18

Nieuwe aanwervingsstrategie voor federale en lokale politie

De ministerraad neemt akte van de nieuwe aanwervings- en opleidingsstrategie die de geïntegreerde politie geadopteerd heeft in het kader van de verhoging van de veiligheid.

Lees verder - 11/10/2012 16:39

Optimalisering van de asielprocedure

De ministerraad keurt  in tweede lezing twee voorontwerpen van wet over de verbetering van de asielprocedures goed. Daarmee voert de regering een aantal belangrijke maatregelen van het regeerakkoord uit.

Lees verder - 05/10/2012 17:53

Een betere bescherming voor slachtoffers van schijnhuwelijken en schijn- wettelijk samenwonen

In de strijd tegen schijnhuwelijken en tegen schijn-wettelijk samenwonen heeft Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, samen met ministers Didier Reynders van Buitenlandse Zaken en Annemie Turtelboom van Justitie, een voorstel tot wetswijziging toegelicht op de ministerraad.

Lees verder - 05/10/2012 13:19

E-procurement voor overheidsopdrachten

De ministerraad gaat akkoord met een ontwerp van omzendbrief dat het gebruik van e-procurement voor de overheidsopdrachten bij de federale overheid vanaf 1 januari 2013 veralgemeent. E-procurement laat toe om alle processen en transacties van de overheidsopdrachten online te verrichten.

Lees verder - 28/09/2012 17:05

Rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wijzigt

De ministerraad wijzigt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.*  De chronologische volgorde waarin de auditeur zijn verslag ter kennis brengt van de verschillende partijen wordt gewijzigd om de partijen in staat te stellen op de hoogte zijn van de laatste memories van de andere partijen.

Lees verder - 21/09/2012 14:36

Toekenning van mandaten bij de Federale Politieraad

De ministerraad gaat akkoord met het ontwerp van koninklijk besluit dat minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet en minister van Justitie Annemie Turtelboom voorstellen, over de toekenning van mandaten in de Federale Politieraad.

Lees verder - 14/09/2012 16:47