Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Home Affairs

Een betere bescherming voor slachtoffers van schijnhuwelijken en schijn- wettelijk samenwonen

In de strijd tegen schijnhuwelijken en tegen schijn-wettelijk samenwonen heeft Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, samen met ministers Didier Reynders van Buitenlandse Zaken en Annemie Turtelboom van Justitie, een voorstel tot wetswijziging toegelicht op de ministerraad.

Lees verder - 05/10/2012 13:19

E-procurement voor overheidsopdrachten

De ministerraad gaat akkoord met een ontwerp van omzendbrief dat het gebruik van e-procurement voor de overheidsopdrachten bij de federale overheid vanaf 1 januari 2013 veralgemeent. E-procurement laat toe om alle processen en transacties van de overheidsopdrachten online te verrichten.

Lees verder - 28/09/2012 17:05

Rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wijzigt

De ministerraad wijzigt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.*  De chronologische volgorde waarin de auditeur zijn verslag ter kennis brengt van de verschillende partijen wordt gewijzigd om de partijen in staat te stellen op de hoogte zijn van de laatste memories van de andere partijen.

Lees verder - 21/09/2012 14:36

Toekenning van mandaten bij de Federale Politieraad

De ministerraad gaat akkoord met het ontwerp van koninklijk besluit dat minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet en minister van Justitie Annemie Turtelboom voorstellen, over de toekenning van mandaten in de Federale Politieraad.

Lees verder - 14/09/2012 16:47

Financiering van projecten van de politie via het Verkeerveiligheidsfonds 2011

De ministerraad stemt in met het voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet om projecten van de geïntegreerde politie te financieren via een voorafname op het Veiligheidsfonds. De projecten dragen bij tot een snellere vaststelling van verkeersinbreuken en een snellere inning van boetes.

Lees verder - 14/09/2012 16:47

Benoeming van een regeringscommissaris bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

De ministerraad benoemt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet de heer Philippe Donnay als regeringscommissaris bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle.

Lees verder - 07/09/2012 16:06

Overheidsopdracht voor de FOD Binnenlandse Zaken

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet om via een overheidsopdracht een overeenkomst met de firma BULL voor de levering van randapparatuur voor gegevensopslag met drie jaar te verlengen.

Lees verder - 07/09/2012 16:06

Vakbondsstatuut voor de buitendiensten van de veiligheid van de staat

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de overleg- en onderhandelingsprocedures voor de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat vastlegt*.

Lees verder - 07/09/2012 16:06

Uitbreiding en verbetering van de nucleaire inspectie: meer inspecteurs en meer inspectiemiddelen voor het FANC

Op voorstel van minister van Binnenlanse Zaken Joëlle Milquet, heeft de Ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de inspecteurs van het Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle (Fanc), die in aantal zullen toenemen, ruimere inspectiemiddelen toekent om hun controles uit te voeren.

Lees verder - 06/09/2012 16:16

Tijdelijke verlenging van het mandaat van de directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

De ministerraad verlengt op initiatief van minister van Binnenlandse zaken Joëlle Milquet het mandaat van de heer Willy De Roovere als directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle.

Lees verder - 20/07/2012 19:46