Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Home Affairs

Verlenging van de berekenings- en verdelingsregels van de dotatie van de multigemeentezones van de lokale politie

De ministerraad verlengt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet de berekenings- en verdelingsregels van de dotatie van de multigemeentezones van de lokale politie tot eind 2012*.

Lees verder - 20/07/2012 19:46

Maritieme veiligheid tegen piraterij op zee

Wat voorafging

Lees verder - 20/07/2012 19:46

Hervorming van de civiele veiligheid en aanwerving van calltakers voor de centra voor dringende noodoproepen

De ministerraad keurt twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die de toekenning van rechtspersoonlijkheid aan de toekomstige hulpverleningzones voor civiele veiligheid praktisch organiseren. Het voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet voert het wetsontwerp uit dat de rechtspersoonlijkheid in het kader van de hervorming van de civiele veiligheid toekent*.

Lees verder - 20/07/2012 19:46

Praktische toekenning van rechtspersoonlijkheid aan de hulpverleningzones in het kader van de hervorming van de civiele veiligheid

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed die de toekenning van rechtspersoonlijkheid aan de toekomstige hulpverleningzones voor civiele veiligheid praktisch organiseren. Het voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet voert het wetsontwerp uit dat de rechtspersoonlijkheid in het kader van de hervorming van de civiele veiligheid toekent (zie persbericht van de ministerraad van 1 maart 2012)*.

Lees verder - 13/07/2012 17:07

Politiediensten krijgen vrije en gratis toegang tot de beelden van de bewakingscamera’s - tweede lezing

De politiediensten krijgen vrije en gratis toegang tot de beelden van bewakingscamera's van de openbare vervoersmaatschappijen. De ministerraad keurt in tweede lezing het voorontwerp van wet goed dat de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de installatie en het gebruik van bewakingscamera’s wijzigt.  Het voorontwerp is aangepast aan het advies van de Raad van State en de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Lees verder - 06/07/2012 16:10

Verlenging van de detachering van gemeentepersoneel voor 112-oproepcentra

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet om de detachering of de terbeschikkingstelling van gemeentepersoneel bij de centra voor dringende noodoproepen 112 te verlengen.

Lees verder - 06/07/2012 16:10

Meer bevoegdheden voor de veiligheidsagenten in het openbaar vervoer- tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet vandaag de maatregelen om de veiligheid in het openbaar vervoer te versterken definitief goed. Het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid is aangepast aan het advies van de Raad van State.

Lees verder - 22/06/2012 16:28

Verdeling van de kosten van de brandweerdiensten

De ministerraad stemt in met een voorontwerp van wet* dat de pronvinciegouverneurs een wettelijke basis verschaft om de kosten voor openbare brandweerdiensten tussen beschermde gemeenten en groepcentrumgemeenten te verdelen.

Lees verder - 11/05/2012 17:29

Meer bevoegdheden voor politie en veiligheidsdiensten om de veiligheid in het openbaar vervoer te versterken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse zaken Joëlle Milquet vandaag twee aanpassingen van wet goed om de veiligheid in het openbaar vervoer te versterken.

Lees verder - 20/04/2012 17:52

Terugkeer van onderdanen van derde landen die onwettig in België verblijven

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed* over de vrijwillige of gedwongen terugkeer van onderdanen van derde landen die onwettig in België verblijven.

Lees verder - 23/03/2012 16:43