Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

Toon de 5 - 10 - 15 - 20 meest recente berichten

Zonder wederwoord verspreiden van seksistische beledigingen gaat in tegen journalistieke deontologie

Brussel, 22/10/2018 – In de nasleep van de zaak Bart De Pauw werd Hilde Van Mieghem online het doelwit van talloze seksistische haatberichten. Een journalist verspreidde een dergelijk haatbericht, met instemmende commentaar én naaktbeelden van Hilde Van Mieghem die uit hun context gehaald waren, verder via de website van P-Magazine. Hilde Van Mieghem trok samen met het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen naar de Raad voor de Journalistiek om deze praktijk aan te klagen. De Raad voor de Journalistiek oordeelde in een beslissing van 18 oktober 2018 dat de journalist van P-Magazine effectief een inbreuk pleegde op de journalistieke deontologie.

Lees verder - 22/10/2018 15:36 - Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

België steunt de oprichting van nieuwe mariene reservaten op Antarctica

Op dit moment vindt een belangrijke internationale vergadering plaats in Hobart, Australië, over de bescherming van het mariene ecosysteem in de Zuidelijke Oceaan. De natuurlijke rijkdommen in deze wateren zijn steeds vaker gegeerd, of het nu gaat om commerciële visserij of intensieve exploitatie van krill, zeer gewild op de markt voor voedingsadditieven, cosmetica en diervoeder. Daarnaast is ook de impact van de klimaatverandering op de biodiversiteit van het witte continent niet te onderschatten.

Lees verder - 22/10/2018 15:05 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Nieuwe federale campagne: Geen alcohol tijdens de zwangerschap en de borstvoedingsperiode

Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Maggie De Block en de FOD Volksgezondheid lanceren vandaag een campagne met als titel: “TIJDENS DE ZWANGERSCHAP EN DE BORSTVOEDING IS HET GEBRUIK VAN ALCOHOL SCHADELIJK VOOR DE GEZONDHEID VAN UW BABY”. Doel: een duidelijke boodschap brengen en zorgverleners helpen om alcoholgebruik met alle (toekomstige) ouders te bespreken.

Lees verder - 22/10/2018 14:15 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Europese burgerraadpleging: laat uw stem, verwachtingen, bezorgdheden en wensen voor de toekomst van Europa horen

Neem deel aan de Europese burgerraadpleging tijdens één van de ronde tafels over de toekomst van de Europese Unie, die de federale overheid organiseert. Er is geen specifieke kennis nodig, enkel ideeën en gezond verstand.

Lees verder - 22/10/2018 12:28 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

Ministerraad van 19 oktober 2018

Een ministerraad vond plaats volgens de elektronische procedure op vrijdag 19 oktober 2018 onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 19/10/2018 15:49 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

Gecombineerde vergunning voor buitenlandse werknemers - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken een ontwerp van koninklijk besluit goed in tweede lezing over de aflevering van een gecombineerde vergunning en rechten voor werknemers uit derde landen.

Lees verder - 19/10/2018 15:49 - Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Wijzigingen omtrent autonome overheidsbedrijven

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecommunicatie en Post Alexander De Croo een voorontwerp van wet goed over autonome overheidsbedrijven.

Lees verder - 19/10/2018 15:49 - Persdienst van Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

Hernieuwing van het mandaat van de administrateur-generaal van Famifed

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het mandaat van de houder van de managementfunctie van administrateur-generaal bij het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag hernieuwt.

Lees verder - 19/10/2018 15:49 - Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Samenwerkingsakkoord over de uitwisseling of de centralisering van gegevens over gezinsbijslagen

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel en minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van samenwerkingsakkoord goed met de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap over de betrokkenheid van de Federale Staat bij de ondertekening van de samenwerkingsakkoorden over de uitwisseling of de centralisering van gegevens over gezinsbijslagen.

Lees verder - 19/10/2018 15:49 - Persdienst van eerste minister Charles Michel

Ontbinding van Famifed en overdracht van goederen aan de deelstaten

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel en minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de overdracht van de goederen, rechten en plichten van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag aan het Waalse Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie organiseert in het kader van de ontbinding ervan.

Lees verder - 19/10/2018 15:49 - Persdienst van eerste minister Charles Michel

Ontwerp van samenwerkingsakkoord over de coördinatie tussen het beleid over werk- en verblijfsvergunningen

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken akkoord met de voorlegging op het Overlegcomité van een ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de drie Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap dat het samenwerkingsakkoord uitvoert over de coördinatie tussen het beleid over werkvergunningen en het beleid over verblijfsvergunningen.

Lees verder - 19/10/2018 15:49 - Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Instelling van een centraal register voor transparantie over de aanbieders achter 070- en 090X-nummers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecommunicatie Alexander De Croo een ontwerp van ministrieel besluit goed dat een centraal register instelt dat zorgt voor transparante informatie over de aanbieders achter 070- en 090X-nummers.

Lees verder - 19/10/2018 15:49 - Persdienst van Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

Overheidsopdracht voor Defensie: leasing van commerciële voertuigen type utilitair

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor de leasing van commerciële voertuigen type utilitair.

Lees verder - 19/10/2018 15:49 - Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Professionele evaluatie van de militairen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput een ontwerp van koninklijk besluit goed over de professionele evaluatie van de militairen.

Lees verder - 19/10/2018 15:49 - Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Invoering van een indexeringsmechanisme in het kader van de mobiliteitsvergoeding

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een indexeringsmechanisme invoert voor de cataloguswaarde van de bedrijfswagen in het kader van de mobiliteitsvergoeding.

Lees verder - 19/10/2018 15:49 - Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Regeling van de inschrijving van de verklaringen van anticipatieve inbreng in het centraal register van huwelijksovereenkomsten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de modaliteiten van de inschrijving van de verklaringen van anticipatieve inbreng in het centraal register van huwelijksovereenkomsten regelt.

Lees verder - 19/10/2018 15:49 - Persdienst van Koen Geens, minister van Justitie

Diverse bepalingen over landbouw en bepaalde begrotingsfondsen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw Denis Ducarme een voorontwerp van wet goed dat diverse bepalingen over landbouw en bepaalde begrotingsfondsen omvat.

Lees verder - 19/10/2018 15:49 - Persdienst van Denis Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

Uitwisseling van expertise en de inzet van een ‘Very Shallow Water' team en een duikersteam in Algerije

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de uitwisseling van expertise en de inzet van een ‘Very Shallow Water' (VSW)-team en een duikersteam in Algerije.

Lees verder - 19/10/2018 15:49 - Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Ontplooiing van een Belgische anti-terrorisme-expert binnen de Europese Delegatie in Jakarta

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders akkoord met de detachering van een Belgische expert gespecialiseerd in veiligheid en terrorismebestrijding bij de EU Delegatie te Jakarta, Indonesië.

Lees verder - 19/10/2018 15:49 - Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen

Beheerscontract goed tussen de Staat en bpost over de postale universele dienst

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecommunicatie en Post Alexander De Croo een ontwerp van beheerscontract goed tussen de Staat en bpost over de postale universele dienst.

Lees verder - 19/10/2018 15:48 - Persdienst van Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post