Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR EN

Verslag van de vergadering van de ministerraad van 21 februari 2003

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 21 februari 2003 in de Wetstraat 16 vanaf 11 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van deze persbriefing.
De Eerste Minister heeft enerzijds de resultaten van de eerste begrotingscontrole van het jaar voorgesteld en anderzijds de maatregelen die genomen werden om de economie te versterken en werkgelegenheid te creëren. Hij heeft benadrukt dat de voorschriften van de Europese Unie nauwgezet werden nageleefd en dat België geen versoepeling vraagt van het stabiliteitspact.(bericht varia)
De Ministerraad keurde tevens de volgende punten goed:

- een ontwerp van koninklijk besluit houdende verlenging met één jaar van de vrijstelling van bepaalde werkgeversbijdragen ten behoeve van bepaalde werkgevers die overgaan tot netto bijkomende aanwervingen voor wetenschappelijk onderzoek. (bericht 1)

- drie ontwerpen van koninklijk besluit rond de procedure tot toekenning van de sociaal-economische vergunning. (bericht 3)

- een voorontwerp van wet rond de modernisering van de belasting voor aanplakking en de betalingswijzen van het zegelrecht. (bericht 5)

- twee ontwerpen van koninklijk besluit rond de toewijzing van bepaalde niet-fiscale ontvangsten aan het Zilverfonds (bericht 6)

- een reeks ontwerpen van koninklijk besluit rond de overdracht van de personeelsleden van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel. (bericht 7)

- een ontwerp van koninklijk besluit tot benoeming van de werkende en plaatsvervangende leden van het Comité Overheidsbedrijven. (bericht 9)

- twee ontwerpen van koninklijk besluit rond het FAVV. (bericht 10)

- een ontwerp van koninklijk besluit rond het in de handel brengen van stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de mens of voor zijn leefmilieu. (bericht 11)

- twee ontwerpen van koninklijk besluit met betrekking tot het organieke statuut en de aanwijzing en uitoefening van de managementfuncties van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. (bericht 16)

- twee ontwerpen van koninklijk besluit tot aanwijzing van de kieskantons en de gemeenten die er deel van uitmaken, voor de organisatie van twee experimenten inzake geautomatiseerde stemming. (bericht 17)

- het huren van een bijkomende verdieping van het gebouw gelegen Koning Albert II-laan, 7-9 North Plaza, voor de uitbreiding van het Bestuur voor Energie van het Ministerie van Economische Zaken. (bericht 18)

- het lanceren van een open opdracht voor aanneming van diensten, voor een duur van drie jaar, voor het onderhoud van de rijsimulatoren CVRT (rupsvoertuigen voor verkenning) en M113 (pantservoertuigen voor troepentransport). (bericht 19)

- het lanceren van een meerjarige open opdracht voor de aanneming van diensten, van onbepaalde duur, voor het onderhoud van de getrokken houwitsers 105mm LG1 MKII. (bericht 20)

- de procedure voor het afsluiten van een nieuw contract betreffende de personalisering en de levering van paspoorten. (bericht 21)

- een ontwerp van koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit betreffende de beperkende maatregelen tegen de "União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA)". (bericht 22)

- een voorontwerp van wet waardoor de Overeenkomst tot overname van onregelmatig verblijvende personen tussen het Koninkrijk België en de Republiek Albanië alsook het uitvoeringsprotocol aan het Parlement kunnen worden voorgelegd. (bericht 26)

 • Vrijstelling van werkgeversbijdrage voor het wetenschappelijk onderzoekOp voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken, de heer Charles Picqué, Minister van Wetenschappelijk Onderzoek, en de heer Yvan Ylieff, Regeringscommissaris toegevoegd aan de Minister van Wetenschappelijk Onderzoek, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed houdende verlenging met één jaar (**) van de vrijstelling van bepaalde werkgeversbijdragen ten behoeve van bepaalde werkgevers die overgaan tot netto bijkomende aanwervingen voor wetenschappelijk onderzoek.
 • Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannenOp voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goed met betrekking tot het organieke statuut en de aanwijzing en uitoefening van de managementfuncties van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.
 • Geautomatiseerde stemmingOp voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goed tot aanwijzing van de kieskantons en de gemeenten die er deel van uitmaken, voor de organisatie van twee experimenten inzake geautomatiseerde stemming.
 • Uitbreiding van het Bestuur voor EnergieOp voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, ging de Ministerraad akkoord met het huren van een bijkomende verdieping van het gebouw gelegen Koning Albert II-laan, 7-9 North Plaza, voor de uitbreiding van het Bestuur voor Energie van het Ministerie van Economische Zaken.
 • Rijsimulatoren CVRT en M113Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met het lanceren van een open opdracht voor aanneming van diensten, voor een duur van drie jaar, voor het onderhoud van de rijsimulatoren CVRT (rupsvoertuigen voor verkenning) en M113 (pantservoertuigen voor troepentransport).
 • Onderhoud van de houwitsersOp voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met het lanceren van een meerjarige open opdracht voor de aanneming van diensten, van onbepaalde duur, voor het onderhoud van de getrokken houwitsers 105mm LG1 MKII.
 • Personalisering en verdeling van paspoortenOp voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde Ministerraad de procedure goed voor het afsluiten van een nieuw contract betreffende de personalisering en de levering van paspoorten.
 • UNITAOp voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot opheffing van het koninklijk besluit (*) betreffende de beperkende maatregelen tegen de "União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA)".
 • Gevaarlijke stoffenOp voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed rond het in de handel brengen van stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de mens of voor zijn leefmilieu.
 • VoedselveiligheidOp voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goed rond het FAVV (*).
 • Samenstelling van het Comité OverheidsbedrijvenOp voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed tot benoeming van de werkende en plaatsvervangende leden van het Comité Overheidsbedrijven (**).
 • Overdracht van het personeel van de BDBHOp voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, en mevrouw Annemie Neyts, Minister toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een reeks ontwerpen van koninklijk besluit goed rond de overdracht van de personeelsleden van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel (*).
 • Toewijzing van niet-fiscale ontvangsten aan het ZilverfondsOp voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting, en de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit (*) goed rond de toewijzing van bepaalde niet-fiscale ontvangsten aan het Zilverfonds.
 • Onregelmatig verblijvende personenOp voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed waardoor de Overeenkomst tot overname van onregelmatig verblijvende personen tussen het Koninkrijk België en de Republiek Albanië alsook het uitvoeringsprotocol (*) aan het Parlement kunnen worden voorgelegd.
 • Belasting voor aanplakkingOp voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed rond de modernisering van de belasting voor aanplakking en de betalingswijzen van het zegelrecht.
 • Sociaal-economische vergunningOp voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Middenstand, en de heer Charles Picqué, Minister van Economie, keurde de Ministerraad drie ontwerpen van koninklijk besluit goed (*) rond de procedure tot toekenning van de sociaal-economische vergunning.
 • Begrotingscontrole 2003:Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad de eerste budgetcontrole van dit jaar goed. Er staat een tweede begrotingscontrole op de agenda voor eind juni, omdat de regering de gewoonte heeft aangenomen om de begroting op permanente basis te bewaken en bij te sturen.

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Contacten

Sarah DelafortrieSarah Delafortrie
Communicatieattaché
Wetstraat 16, 1000 Brussel, Belgium
+ 32 2 287 41 07
+ 32 486 357 888
vCard downloaden
Christophe SpringaelChristophe Springael
Communicatieattaché
Wetstraat 16, 1000 Brussel, Belgium
+32 2 287 41 92
+32 477 59 14 37
vCard downloaden