Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR EN

Ministerraad van 25/04/2003

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 25 april 2003 in de Wetstraat 16 vanaf 9.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Eerste Minister heeft vooreerst de nadruk gelegd op het nieuwe reglement betreffende de kabinetsarchieven van de federale regering (1999-2003). Hij verklaarde dat hierbij gebroken wordt met de gebruikelijke regels die traditiegetrouw worden toegepast. Kwaliteitsvereisten zijn voorzien voor de archivering van de documenten en dezelfde regels zullen toegepast kunnen worden voor de volgende legislaturen. (bericht 8).

De Eerste Minister ging ook dieper in op de verschillende maatregelen tegen de overbevolking in de gevangenissen. Er werd een bijzondere inspanning geleverd op het vlak van het elektronisch toezicht. Op jaarbasis zullen, in 2003, 3.150 veroordeelden aan dit systeem worden onderworpen (bericht 11).

Ook gaf de Eerste Minister een stand van zaken inzake de vogelpest. België past een drastische en radicale strategie toe om te vermijden dat de toestand ontaardt zoals in Nederland, waar 230 bedrijven tot hiertoe werden besmet met het virus. In België zijn slechts zeven bedrijven besmet. Deze bevinden zich in het noorden van het land, meer bepaald in de provincies Antwerpen en Limburg. Het noorden van deze provincies, met de Schelde en het Albertkanaal als natuurlijke grenzen, wordt onderworpen aan een strenge controle en toezicht alsook een coördinatie op alle vlakken. Bovendien wordt een bufferzone ingesteld om te vermijden dat de rest van ons land zou besmet worden. Het bestrijdingsplan inzake vogelpest zal in detail worden voorgesteld door de Minister van Volksgezondheid, Consumentenzaken en Leefmilieu. (vrijdag 25 april 2003 om 17 uur).

De Eerste Minister haalde ook vijf ontwerpen van koninklijk besluit aan rond de verkeersveiligheid die van toepassing zullen zijn vanaf 1 november 2003. Het nieuwe dispositief zal nader worden toegelicht na de vakantieperiode, via een informatiecampagne in nauwe samenwerking met de federale politie. (bericht 35-36-37-38)

Guy Verhofstadt had het tevens over de stand van zaken inzake de overstromingen van eind december 2002 en begin januari 2003. Hij herinnerde er aan dat de slachtoffers van de overstromingen tot het einde van de maand de tijd hebben om hun dossier in te dienen. Eind juni zouden alle dossiers behandeld moeten zijn. Tot hiertoe werden 886 dossiers ingediend en 53 beslissingen genomen. Bovendien hebben 172 slachtoffers van de rampenschade een onmiddellijke expertise aangevraagd, waarvan er reeds 142 werden uitgevoerd. De Eerste Minister herinnerde er ook aan dat het groene nummer deze week nog zou gehandhaafd blijven. (bericht 19)

De Eerste Minister legde tevens de nadruk op het ontwerpbesluit rond het gelegenheidswerk in de horecasector (bericht 31).

Ook onderstreepte hij de inwerkingtreding vanaf 1 juli 2003 van de ondernemingsloketten. De Minister belast met Middenstand heeft het officiële logo van deze loketten ingehuldigd. Deze moeten het administratieve leven van de ondernemers vergemakkelijken.

*
* *

De Ministerraad keurde tevens de volgende punten goed:

- een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de overplaatsing van drie personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie naar de Waalse Regering (bericht 7);
- het testen van de telefoontapinstallaties. Een praktische opleiding wordt ook voorzien. (bericht 9);
- het verlenen van een afwijking op de beslissing dat geen fondsenvoorschotten meer kunnen genomen worden voor wat betreft de basisallocaties, aan het Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen (bericht 10);
- een ontwerp van koninklijk besluit rond de erkenning van de leden van het Executief van de Moslims van België. De Ministerraad aanvaardde tevens het ontslag van het vorige Executief. (bericht 12);
- een ontwerp van koninklijk besluit aangaande de erkenning van laboratoria voor DNA-analyse (bericht 13);
- het afsluiten van een overeenkomst met betrekking tot het ontwerp van een informaticaoplossing voor het lokale politiekorps (bericht 14);
- een ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels inzake de indiening van de aangiften van de verkiezingsuitgaven en van de herkomst van de geldmiddelen en de wijze van hun inventarisatie en beveiligde bewaring (bericht 15);
- een ontwerp van koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie aan de Internationale Organisatie voor Migratie (I.O.M.) (bericht 16);
- een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor nucleaire controle en tot regeling van de overdracht van sommige personeelsleden van de Dienst Veiligheid van de Staat op het gebied van de kernenergie (bericht 17);
- het ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en de nadere regels betreffende de inning van een retributie voor opdrachten van bestuurlijke politie van de lokale politie (bericht 18);
- het opstarten van een overheidsopdracht voor de aankoop, de levering, de installatie en het onderhoud van specifieke hardware voor het Crisiscentrum evenals bijkomende dienstprestaties, ten voordele van het Belgisch Centrum voor Beeldinterpretatie (BCBI) van Defensie (bericht 20);
- het afsluiten van een huurovereenkomst voor het huren van 230,09 m² in het gebouw gelegen Bremenstraat 3 ? Distripark te 2030 Antwerpen, ten behoeve van de Federale Overheidsdienst Financiën, Douane en Accijnzen (bericht 21);
- de gunning van het perceel ?Keukenuitrusting? in het kader van de nieuwbouw van de gevangenis van Hasselt (bericht 22);
- het afsluiten van een huurovereenkomst voor het huren van 213,72 m² kantoren in het gebouw gelegen Voochtstraat 15 te Mechelen, ten behoeve van de Federale Overheidsdienst Justitie (bericht 23);
- een ontwerp van koninklijk besluit tot oprichting van personeelscomités bij de Federale Overheidsdienst Financiën (bericht 24);
- een ontwerp van koninklijk besluit dat bepaalt welke federale minister (of staatssecretaris) het voorzitterschap en in voorkomend geval het ondervoorzitterschap waarneemt van de sectorcomités waartoe de federale overheidsdiensten behoren (bericht 27);
- een ontwerp van koninklijk besluit tot oprichting van het "Kringloopfonds" (bericht 28);
- een ontwerp van reglement van de RTBF betreffende de loopbaanonderbreking (bericht 29);
- het ontwerp van reglement betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van de personeelsleden van de volgende universitaire instellingen: Universitair Centrum Antwerpen (RUCA), Universitaire Instelling Antwerpen (UIA), Limburgs Universitair Centrum (LUC), Universiteit Gent (RUG) (bericht 30);
- een ontwerp van koninklijk besluit met betrekking tot de verzameling van gegevens over de woon-werkverplaatsingen van werknemers (bericht 33);
- een ontwerp van koninklijk besluit in het kader van de vrijmaking van de elektriciteitsmarkt (bericht 42);
- een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de juridische zekerheid van de bepaling over de berekening van het vakantiegeld van werknemers (bericht 43);
- een ontwerp van koninklijk besluit betreffende het bedrag ten laste van de administratiekosten van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) bestemd voor de financiering van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg in 2003 (bericht 44);
- een ontwerp van koninklijk besluit rond de uitkeringsverzekering en de moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten (bericht 46);
- een ontwerp van koninklijk besluit rond de inschrijving van handels- en ambachtsondernemingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (bericht 48);
- een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de oprichtingsmodaliteiten van het financieringsfiliaal van het Participatiefonds, ?Startersfonds? genaamd (bericht 49);
- een ontwerp van koninklijk besluit rond de herschikking van de schuld van Sabena Technics ten overstaan van de Federale Investeringsmaatschappij (FIM) (bericht 50);
- een ontwerp van koninklijk besluit houdende bepaalde maatregelen rond de basis-bankdienst (bericht 54);
- een ontwerp van koninklijk besluit rond de stage van schoolverlaters in niet-gouvernementele organisaties in ontwikkelingslanden (bericht 55);
- de tweede lijst van nieuwe juridische verbintenissen die in het kader van de internationale samenwerking dienen afgesloten te worden. Verder keurde de Ministerraad de lancering goed van de sensibiliserings- en educatiecampagne ?Kleur bekennen?. (bericht 56);
- het toekennen van een subsidie aan de verenigingen ?Atout coeur ? A tout coeur? en ?L?enfant des Etoiles?. Deze verenigingen zullen een voorstelling opvoeren voor minder begunstigde kinderen uit Kinshasa. (bericht 57);
- het toekennen van een subsidievoor de oprichting van een ?Centrum voor de Vrede? in Kigali (Rwanda) (bericht 58);
- de financiering, op de begroting van Buitenlandse Zaken, van een reeks initiatieven inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtstaat (bericht 59);
- het voorontwerp van wet waardoor de Overeenkomst tussen de Regeringen van het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, enerzijds, en de Regering van de Republiek Slovenië, anderzijds, betreffende de overname van onregelmatig binnengekomen of verblijvende personen en zijn bijlagen I en II, ondertekend te Wenen, op 16 november 1992, aan het Parlement kunnen worden voorgelegd (bericht 60);
- het voorontwerp van wet houdende goedkeuring van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Polen tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en het Protocol, beide ondertekend te Brussel op 20 augustus 2001 (bericht 61);
- het voorontwerp van wet houdende goedkeuring van het Belgisch-Frans Akkoord inzake de grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen en lokale openbare lichamen tussen de Franse Republiek, enerzijds, en het Koninkrijk België, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest, anderzijds (bericht 62);
- het voorontwerp van wet houdende goedkeuring van de associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds (bericht 63).

 • Uitkeringsverzekering en moederschapsverzekering voor zelfstandigenOp voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed rond de uitkeringsverzekering en de moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten.
 • VerkeersveiligheidOp voorstel van minister van Mobiliteit en Vervoer Isabelle Durant, heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid.
 • Voorwaarden voor binnenkomst of verblijf op het grondgebied van een StaatOp voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad het voorontwerp van wet goed waardoor de Overeenkomst tussen de Regeringen van het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, enerzijds, en de Regering van de Republiek Slovenië, anderzijds, betreffende de overname van onregelmatig binnengekomen of verblijvende personen en zijn bijlagen I en II, ondertekend te Wenen, op 16 november 1992, aan het Parlement kunnen worden voorgelegd.
 • Woon- werkverplaatsingenOp voorstel van mevrouw Isabelle Durant, Minister van Mobiliteit en Vervoer, mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, keurde de Ministerraad, in tweede lezing, een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de verzameling van gegevens over de woon- werkverplaatsingen van werknemers.
 • HotelbedrijfOp voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, keurde de Ministerraad, na advies van de Raad van State en van de Europese Commissie, een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de gelegenheidsarbeid in de ondernemingen die onder het paritair comité voor het hotelbedrijf ressorteren.
 • Preventieve diplomatie en rechten van de mensOp voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, ging de Ministerraad akkoord met de financiering, op de begroting van Buitenlandse Zaken, van een reeks initiatieven inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtstaat.
 • Onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturenOp voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, ging de Ministerraad akkoord met het ontwerp van reglement (*) betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van de volgende universitaire instellingen: Universitair Centrum Antwerpen (RUCA), Universitaire Instelling Antwerpen (UIA), Limburgs Universitair Centrum (LUC), Universiteit Gent (RUG).
 • Dubbele belastingOp voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, ging de Ministerraad akkoord met het voorontwerp van wet houdende goedkeuring van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Polen tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en het Protocol, beide ondertekend te Brussel op 20 augustus 2001.
 • Lopbaanonderbreking voor de personeelsleden van de RTBFOp voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van reglement van de RTBF goed betreffende de loopbaanonderbreking.
 • Oprichting van een Centrum voor de Vrede in KigaliOp voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, kende de Ministerraad een subsidie toe voor de oprichting van een "Centrum voor de Vrede" in Kigali (Rwanda).
 • Steun voor een project ten gunste van minder begunstigde kinderen uit KinshasaOp voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, kende de Ministerraad een subsidie toe aan de verenigingen "Atout coeur - A tout coeur" en "L'enfant des Etoiles". Deze verenigingen zullen een voorstelling opvoeren voor minder begunstigde kinderen uit Kinshasa.
 • Financiering van het Federaal Kenniscentrum voor de GezondheidszorgOp voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende het bedrag (*) ten laste van de administratiekosten van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) bestemd voor de financiering van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg in 2003. Het Kenniscentrum vormt een brug tussen het RIZIV en de betrokken Federale Overheidsdiensten.
 • Einde van de vereniging tussen Electrabel en S.P.E.Op voorstel van mevrouw Isabelle Durant, Minister van Mobiliteit en Vervoer, en de heer Olivier Deleuze, Staatssecretaris voor Energie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed (*) in het kader van de vrijmaking van de elektriciteitsmarkt.
 • Kruispuntbank van OndernemingenOp voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de inschrijving van handels- en ambachtsondernemingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
 • StartersfondsOp voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, keurde de Ministerraad, in tweede lezing (*), een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de oprichtingsmodaliteiten van het financieringsfiliaal van het Participatiefonds, "Startersfonds" genaamd (**).
 • Schuldherschikking Sabena TechnicsOp voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed rond de herschikking van de schuld van Sabena Technics ten overstaan van de Federale Investeringsmaatschappij (FIM).
 • Basis-bankdienstOp voorstel van de heer Charles Picqué, Minister van Economie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende bepaalde maatregelen rond de basis-bankdienst. Dit ontwerp voert de wet uit tot instelling van deze basis-bankdienst.
 • Jongerenstages in NGO'sOp voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, en de heer Eddy Boutmans, Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed rond de stage van schoolverlaters in niet-gouvernementele organisaties in ontwikkelingslanden.
 • Begrotingsdiscipline en ontwikkelingssamenwerkingOp voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, en de heer Eddy Boutmans, Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, keurde de Ministerraad de tweede lijst goed van nieuwe juridische verbintenissen die in het kader van de internationale samenwerking dienen afgesloten te worden (*).
 • Grensoverschrijdende samenwerkingOp voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, hechtte de Ministerraad zijn goedkeuring aan het voorontwerp van wet houdende goedkeuring van het Belgisch-Frans Akkoord inzake de grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen en lokale openbare lichamen (*) tussen de Franse Republiek, enerzijds, en het Koninkrijk België, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest, anderzijds.
 • Associatieovereenkomst met ChiliOp voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, ging de Ministerraad akkoord met het voorontwerp van wet houdende goedkeuring van de associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds.
 • KringloopfondsOp voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Sociale Economie, van de heer Olivier Deleuze, Staatssecretaris voor Duurzame ontwikkeling, van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën en van de heer Rik Daems, Minister van Overheidsbedrijven en Participaties, heeft de Ministerraad, in tweede lezing, een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot oprichting van het "Kringloopfonds" (*).
 • Subsidie Internationale Organisatie voor MigratieOp voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot toekenning van een subsidie van 400.000 euro aan de Internationale Organisatie voor Migratie (I.O.M.).
 • Informaticaoplossing voor de geïntegreerde politieOp voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, ging de Ministerraad akkoord met het afsluiten van een overeenkomst met betrekking tot het ontwerp van een informaticaoplossing voor het lokale politiekorps. (*)
 • DNA-analyseOp voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed aangaande de erkenning van laboratoria voor DNA-analyse.
 • Moslimexecutieve in BelgiëOp voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de erkenning van de leden van het Executief van de Moslims van België en aanvaardde hij het ontslag van het vorige Executief.
 • Maatregelen om de overbevolking tegen te gaan en de personeelsbehoeften in te vullen.Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, ging de Ministerraad akkoord met de volgende maatregelen om de overbevolking tegen te gaan en de personeelsbehoeften in te vullen.
 • Afwijking voor het Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en MaatregelenOp voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, heeft de Ministerraad beslist aan het Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen een afwijking te verlenen op de beslissing dat geen fondsenvoorschotten meer kunnen genomen worden voor wat betreft de basisallocaties.
 • TelefoontapOp voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, heeft de Ministerraad zijn akkoord gegeven om de telefoontapinstallaties te testen. Een praktische opleiding wordt ook voorzien.
 • Kabinetsarchieven van de federale regeringOp voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, heeft de Ministerraad zijn akkoord gegeven voor de regeling betreffende de definitieve bestemming van de kabinetsarchieven van de federale regering (1999-2003).
 • Beperking van de verkiezingsuitgavenOp voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot bepaling van de nadere regels inzake de indiening van de aangiften van de verkiezingsuitgaven en van de herkomst van de geldmiddelen en de wijze van hun inventarisatie en beveiligde bewaring.
 • Ioniserende stralingenOp voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor nucleaire controle en tot regeling van de overdracht van sommige personeelsleden van de Dienst Veiligheid van de Staat op het gebied van de kernenergie.
 • Betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, en de heer Luc Van den Bossche, Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Besturen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed (*) dat bepaalt welke federale minister (of staatssecretaris) het voorzitterschap en in voorkomend geval het ondervoorzitterschap waarneemt van de sectorcomités waartoe de federale overheidsdiensten behoren.
 • Personeelscomités FinanciënOp voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot oprichting van personeelscomités bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën.
 • Huur van een gebouwOp voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belastte de Ministerraad de Regie der Gebouwen met het afsluiten van een huurovereenkomst voor het huren van 213,72 m² kantoren in het gebouw gelegen Voochtstraat 15 te Mechelen, ten behoeve van de Federale Overheidsdienst Justitie. In de nieuwe lokalen zal het Parket van de Procureur des Konings worden ondergebracht.
 • Gevangenis te HasseltOp voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, ging de Ministerraad akkoord met de gunning van het perceel "Keukenuitrusting" in het kader van de nieuwbouw van de gevangenis van Hasselt.
 • Huur van een gebouwOp voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, ging de Ministerraad akkoord met het afsluiten van een huurovereenkomst voor het huren van 230,09 m² in het gebouw gelegen Bremenstraat 3 - Distripark te 2030 Antwerpen, ten behoeve van de Federale Overheidsdienst Financiën, Douane en Accijnzen.
 • RampenschadeOp voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, ging de Ministerraad akkoord met het ter beschikking stellen van experts van de Regie der Gebouwen aan de provinciegouverneurs waarvan de provincie rampenschade heeft geleden (*).
 • Materiaal voor het Belgisch Centrum voor BeeldinterpretatieOp voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met het opstarten van een overheidsopdracht voor de aankoop, de levering, de installatie en het onderhoud van specifieke hardware voor het Crisiscentrum evenals bijkomende dienstprestaties, ten voordele van het Belgisch Centrum voor Beeldinterpretatie (BCBI) van Defensie.
 • Retributie voor sommige opdrachten van de lokale politieOp voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad, in tweede lezing, het ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de voorwaarden en de nadere regels betreffende de inning van een retributie voor opdrachten van bestuurlijke politie van de lokale politie.
 • Overdracht van personeel naar de Waalse RegeringOp voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de overplaatsing van drie personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie naar de Waalse Regering.

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Contacten

Sarah DelafortrieSarah Delafortrie
Communicatieattaché
Wetstraat 16, 1000 Brussel, Belgium
+ 32 2 287 41 07
+ 32 486 357 888
vCard downloaden
Christophe SpringaelChristophe Springael
Communicatieattaché
Wetstraat 16, 1000 Brussel, Belgium
+32 2 287 41 92
+32 477 59 14 37
vCard downloaden