Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Openbaar ambt

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 7 maart

Sociale bemiddeling uitgebreid naar de overheidssector

 

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet, en minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd over de selectie van titularissen voor de functie van sociaal bemiddelaar in de overheidssector.

De sociale dialoog is even belangrijk in de openbare als in de privé-sector. Om deze dialoog te bevorderen, is de functie van sociaal bemiddelaar essentieel. Tot op heden bestond deze functie echter uitsluitend in de privésector en niet in de openbare sector.

Op 19 april 2010 werd binnen het Gemeenschappelijk comité voor alle overheidsdiensten een protocolakkoord gesloten over wederzijdse verbintenissen van overheid en vakbonden van de openbare sector voor de versterking van de sociale dialoog en het conflictbeheer in de openbare sector. Het akkoord voorziet onder andere in de oprichting van een cel van sociale bemiddelaars met specifieke kennis voor de openbare sector.

Hoewel de functie van sociaal bemiddelaar in de openbare sector en in de privésector raakpunten vertonen, zijn er ook verschillen, zowel op het vlak van de taken als van de noodzakelijke competenties. In de openbare sector moet de bemiddelaar bijvoorbeeld geen paritaire comités voorzitten en de kennis van de reglementering op het statuut van het overheidspersoneel is noodzakelijk voor een sociaal bemiddelaar in de openbare sector, terwijl dit in de privé-sector niet nodig is. Sommige vereiste competenties daarentegen zijn dezelfde voor beide sectoren, zoals het stressbeheer of de bekwaamheid om te onderhandelen en te bemiddelen.

Het ontwerp bepaalt de uitvoeringsvoorwaarden van dit akkoord en geeft de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg de verantwoordelijkheid over deze materie.

  • Het laat toe een nieuwe selectieprocedure te organiseren en licht de taken toe die worden toevertrouwd aan de sociale bemiddelaars van de openbare sector:
  • het voorkomen van sociale geschillen en het opvolgen van het uitbreken, het verloop en de beëindiging ervan
  • het vervullen van alle sociale bemiddelingsopdrachten
  • het ondersteunen van de verschillende onderhandelings- en overlegorganen die zijn opgericht met toepassing van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel
  • het opstellen van alle verslagen en studies op initiatief of op verzoek van het gemeenschappelijk comité voor alle overheidsdiensten ter ondersteuning van de werken van het comité
  • het opvolgen van de evolutie van de Europese richtlijnen die een impact hebben op de overheid
     

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Emilie RossionEmilie Rossion
Woordvoerster (F) van Joëlle Milquet, Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
+32 2 504 85 75
+32 473 13 97 58
vCard downloaden
Ingrid Van DaeleIngrid Van Daele
Woordvoerster (N) van Joëlle Milquet, Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
+32 2 504 85 28
+32 470 320 262
vCard downloaden