Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wijzigt

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 21 september 2012

De ministerraad wijzigt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.*  De chronologische volgorde waarin de auditeur zijn verslag ter kennis brengt van de verschillende partijen wordt gewijzigd om de partijen in staat te stellen op de hoogte zijn van de laatste memories van de andere partijen.

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State behandelt beroepen tegen bestuurshandelingen. Hij kan  onregelmatige bestuurshandelingen die strijdig zijn met de rechtsregels schorsen of vernietigen. Op dit ogenblik maakt de auditeur van de afdeling bestuursrechtspraak een verslag op dat tegelijkertijd naar alle partijen wordt gezonden. Nadien hebben de partijen nog dertig dagen om een memorie in te dienen. Door de gelijktijdigheid zijn de partijen echter niet op de hoogte van de memories van de andere partijen. De auditeur zal voortaan in zijn conclusies de chronologische volgorde aangeven waarin zijn verslag ter kennis moet worden gebracht van de verschillende partijen. Daarna zal elk van de partijen een termijn van dertig dagen hebben om een laatste memorie in te dienen. De Orde van Vlaamse balies en de Orde van Franstalige en Duitstalige advocaten drongen aan op een wijziging van de procedure.  

*ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 12 en 14 van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Emilie RossionEmilie Rossion
Woordvoerster (F) van Joëlle Milquet, Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
+32 2 504 85 75
+32 473 13 97 58
vCard downloaden
Ingrid Van DaeleIngrid Van Daele
Woordvoerster (N) van Joëlle Milquet, Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
+32 2 504 85 28
+32 470 320 262
vCard downloaden