Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Bevordering van personeelsleden van de Federale Gerechtelijke Politie tot de graad van politiecommissaris

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 30 november 2012

Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet legt de ministerraad een koninklijk besluit voor dat de bevordering van personeelsleden van de Federale Gerechtelijke Politie tot commissaris regelt. Het ontwerp dat de ministerraad goedkeurt, legt een eenduidige benoemingsdatum vast.

De personeelsleden 2c van de voormalige Federale gerechtelijke Politie (Algemene directie gerechtelijke politie) die op 1 april 2012, de uiterste datum van de bevorderingsprocedure, nog niet zijn benoemd, zullen op die datum worden benoemd op voorwaarde dat ze geen evaluatie onvoldoende verkregen. Het gaat om 49 hoofdinspecteurs.

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van state voorgelegd. 

kb tot uitvoering van art. XII.VII.18, §3, van het kb van 30 maart 2001 houdende het gerechtelijk statuut van het personeel van de federale politie.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Emilie RossionEmilie Rossion
Woordvoerster (F) van Joëlle Milquet, Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
+32 2 504 85 75
+32 473 13 97 58
vCard downloaden
Ingrid Van DaeleIngrid Van Daele
Woordvoerster (N) van Joëlle Milquet, Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
+32 2 504 85 28
+32 470 320 262
vCard downloaden