Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Optimalisering organisatie van de federale administratie op het vlak van pensioenen - Tweede lezing

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 22 januari 2016

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine in tweede lezing, na syndicale onderhandeling in Comité B, een voorontwerp van wet goed over de optimalisering van de organisatie van de federale administratie op het vlak van pensioenen.

Deze optimalisering wil, overeenkomstig het regeerakkoord, de pensioenbevoegdheden van de werknemers en van de ambtenaren, met inbegrip van de pensioenen toegekend aan het statutair personeel van HR Rail en van de lokale besturen, samenbrengen in één enkele instelling. 

De Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) verandert van naam en wordt de Federale Pensioendienst om de uitbreiding van zijn bevoegdheden naar andere pensioenstelsels dan dat van de werknemers en dat van de inkomensgarantie voor ouderen aan te geven.

Het voorontwerp brengt al de opdrachten van de Federale Pensioendienst samen in dezelfde tekst, of dit nu de huidige opdrachten van de RVP of de door de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS), de Dienst voor de Bijzondere Socialzekerheidsstelsels (DIBISS) en HR Rail overgedragen opdrachten zijn. Het herneemt ook de bepalingen rond de administratieve organisatie van de RVP en actualiseert ze. Deze organisatie wordt vervolledigd door de oprichting van een beheerscomité specifiek voor de aanvullende pensioenen die momenteel door de RVP worden beheerd en door de integratie van de beheerscomités bevoegd voor de opdrachten rond de pensioenen van de DIBISS. 

Alle statutaire en contractuele personeelsleden van de PDOS actief op 1 april 2016 worden op dezelfde datum overgedragen naar de Federale Pensioendienst.

Het voorontwerp regelt tot slot de budgettaire, financiële en overgangsbepalingen. Het voorontwerp van wet wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de benaming van de Rijksdienst voor Pensioenen in Federale Pensioendienst, tot integratie van de bevoegdheden en het personeel van de Pensioendienst voor de Overheidssector, van de opdrachten "Pensioenen" van de lokale en provinciale sectoren van de Dienst voor de Bijzondere socialezekerheidsstelsels en van HR Rail en tot overname van de gemeenschappelijke sociale dienst van de Dienst voor de Bijzondere socialezekerheidsstelsels

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Koen PeumansKoen Peumans
Woordvoerder van minister Daniel Bacquelaine
+32 473 81 11 06
vCard downloaden