Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Basispensioenbijdragevoet 2018 voor het Gesolidariseerd Pensioenfonds van de RSZPPO

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 26 februari 2016

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de basispensioenbijdragevoet voor 2018 vastlegt voor de overheidsdiensten die aangesloten zijn bij het gesolidariseerd pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten.

De basispensioenbijdragevoet ligt voor het jaar 2018 vast op 41,50%.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor advies aan de Koning voorgelegd.

Ontwerp van koninklijk besluit genomen voor 2018 in uitvoering van artikel 16, eerste lid, 1) van de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, en tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen.

 

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Koen PeumansKoen Peumans
Woordvoerder van minister Daniel Bacquelaine
+32 473 81 11 06
vCard downloaden