Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Aanpassing bevoegdheden Regie der Gebouwen inzake vastgoedtransacties: controle en protocolakkoord

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 2 september 2016

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Regie der Gebouwen Jan Jambon en minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit en een protocolakkoord goed over de aanpassing van de bevoegdheden van de Regie der Gebouwen inzake vastgoedtransacties.

De ministerraad van 4 maart 2016 heeft het ontwerp van wet goedgekeurd dat de Regie der Gebouwen de mogelijkheid geeft om zelf in te staan voor de organisatie en afhandeling van haar vastgoedtransacties. In dat kader keurt de ministerraad vandaag het volgende goed:

  • een ontwerp van koninklijk besluit tot vastlegging van de voorwaarden en modaliteiten over de toepassing van de controlemaatregelen door de Inspectie van Financiën, geaccrediteerd bij de Regie der Gebouwen

Elk jaar opnieuw zal er een lijst met vastgoedtransacties ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Inspectie van Financiën en vervolgens aan de voogdijminister van de Regie der Gebouwen. De verkopen kunnen pas goedgekeurd worden indien er bij de selectie van de beste aankoopofferte een bedrag wordt bereikt van ten minste 90% van de goedgekeurde raming. Een lagere verkoopprijs kan eventueel toegestaan worden na goedkeuring door de Inspectie van Financiën. Voor elk verkoopdossier wordt er aan de Inspectie van Financiën een verslag voorgesteld dat vergelijkbaar is met een gunningsverslag van een overheidsopdracht. Tot slot is er een driemaandelijkse rapportering over de voortgang van de vastgoedverrichtingen en krijgt de ministerraad een jaarlijkse rapportering over de realisaties.

  • een protocolakkoord voor een goede samenwerking tussen de Regie der Gebouwen en het Federaal Comité tot Aankoop van Onroerende Goederen

Het protocolakkoord omschrijft de toekomstige modaliteiten voor de samenwerking tussen de vastgoeddiensten van de FOD Financiën en de Regie der Gebouwen. Een eerste deel omvat de inventaris van vastgoedtransacties waarop deze wetswijziging betrekking heeft en vermeldt de taakverdeling voor elk van de partijen. Dit deel van het protocol vermeldt uitdrukkelijk een hele reeks taken die niet meer zullen vervuld worden door het Aankoopcomité en die moeten worden overgedragen aan de Regie. Er wordt een stuurgroep opgericht die belast zal worden met de jaarlijkse evaluatie van het protocol en die indien nodig aanpassingen zal voorstellen. Er komt ook een opvolgingscomité dat vier keer per jaar samenkomt. Dit comité zal instaan voor de opvolging van de opdrachten die toevertrouwd worden aan het Comité en zal het hele jaar door een goede communicatie in stand houden tussen de partijen. Het protocolakkoord zal afgesloten worden voor een periode van een jaar en kan met een jaar verlengd worden.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

 

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Olivier Van RaemdonckOlivier Van Raemdonck
Woordvoerder van vice-eersteminister Jan Jambon
+32 470 99 91 01
vCard downloaden
Lauranne Van DongenLauranne Van Dongen
Communicatiemedewerkster
+32 (0)496 85 73 05
vCard downloaden
Ferry ComhairFerry Comhair
Woordvoerder van minister Johan Van Overtveldt
+32 479 65 86 24
vCard downloaden
Anaïs WalravenAnaïs Walraven
Adviseur Communicatie van minister Johan Van Overtveldt
+32 2 574 83 15
+32 470 71 63 70
vCard downloaden