Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Instemming met de partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de EU en Nieuw-Zeeland

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 23 maart 2017

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed, houdende instemming met de partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten enerzijds, en Nieuw-Zeeland anderzijds.

De overeenkomst, gesloten in Brussel op 5 oktober 2016, voorziet in een brede en moderne juridische grondslag voor de betrekkingen tussen de EU en Nieuw-Zeeland. De overeenkomst bevat de politieke standaardclausules van de EU inzake mensenrechten, het Internationaal Strafhof, massavernietigingswapens, handvuurwapens en lichte wapens en terrorismebestrijding. Zij bestrijkt tevens samenwerking op economisch en handelsgebied, met inbegrip van dialoog op economische, handels- en investeringsgerelateerde gebieden, handel in landbouwproducten en andere sectorale aangelegenheden. Voorts bestrijkt de overeenkomst samenwerking op een breed spectrum van beleidsgebieden, zoals gezondheid, milieu, klimaatverandering, energie, onderwijs, cultuur, werkgelegenheid, rampenbeheer, visserij en maritieme aangelegenheden, vervoer, juridische samenwerking, witwassen en financiering van terrorisme, georganiseerde misdaad en corruptie.

Het doel van deze overeenkomst is een versterkt partnerschap tussen de partijen tot stand te brengen en nauwer en intensiever samen te werken inzake aangelegenheden van gemeenschappelijk belang, waarin de gedeelde waarden en gemeenschappelijke beginselen worden weerspiegeld, onder meer door het intensiveren van een dialoog op hoog niveau. De overeenkomst omvat drie pijlers, met name politieke samenwerking inzake buitenlands beleid en veiligheidskwesties van gemeenschappelijk belang, samenwerking inzake economische en handelsaangelegenheden en sectorale samenwerking.

Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt. 

 

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

David MaréchalDavid Maréchal
Woordvoerder (FR) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 38 45
+32 478 42 19 15
vCard downloaden
John HendrickxJohn Hendrickx
Woordvoerder (NL) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 39 20
+32 494 57 79 65
vCard downloaden