Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Instemming met het multilateraal akkoord over de automatische uitwisseling van inlichtingen inzake financiële rekeningen

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 23 maart 2017

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het multilateraal akkoord tussen bevoegde autoriteiten betreffende de automatische uitwisseling van inlichtingen inzake financiële rekeningen.

In navolging van de FATCA-wetgeving die werd ingevoerd door de Verenigde Staten en de daarbij horende bilaterale akkoorden, werd door de G20 besloten om de internationale standaard inzake de uitwisseling van inlichtingen verder uit te bouwen. De daaropvolgende werkzaamheden hebben geleid tot een vernieuwde standaard die informatie inzake financiële rekeningen op automatische wijze zal uitwisselen. Aan de vernieuwde standaard werd vorm gegeven door enerzijds vast te leggen welke gegevens dienen te worden uitgewisseld, samen met een reeks regels, definities en procedures en anderzijds een instrument te ontwikkelen dat deze uitwisseling mogelijk maakt vanuit een legaal standpunt. Beide zaken werden vastgelegd in de Gemeenschappelijke Standaard voor rapportering en zorgvuldigheid. Het multilateraal akkoord, ondertekend in Berlijn op 29 oktober 2014, maakt de internationale automatische uitwisseling mogelijk. Het voorziet eveneens in een strikte vertrouwelijkheid van de uitgewisselde inlichtingen en in een regeling van onderling overleg.

Het akkoord wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt en aan het federaal parlement voorgelegd. Aangezien het om een gemengd verdrag gaat, zal het eveneens aan de parlementen van de gewesten moeten worden voorgelegd.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

David MaréchalDavid Maréchal
Woordvoerder (FR) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 38 45
+32 478 42 19 15
vCard downloaden
John HendrickxJohn Hendrickx
Woordvoerder (NL) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 39 20
+32 494 57 79 65
vCard downloaden