Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Overdracht van bepaalde bevoegdheden van de FOD Sociale Zekerheid naar het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 16 november 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Zelfstandigen Denis Ducarme een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed over de overdracht van bepaalde bevoegdheden van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid naar het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ).

De ontwerpen hebben tot doel de wetgeving en reglementering aan te passen aan de overdracht op 1 januari 2019 van de inspectiediensten en de diensten van de Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen van DG Zelfstandigen naar het RSVZ. De ontwerpen gaan meer bepaald over:

  • de aanpassing van de interne structuur van het RSVZ aan zijn nieuwe verworven bevoegdheden
  • de aanpassing van bepaalde bestaande controlemechanismen naar aanleiding van de bevoegdheidsoverdracht van de controle van de sociale verzekeringsfondsen
  • de actualisering van de benaming van de overheidsdiensten, betrokken bij de uitvoering van de wetgeving over het sociaal statuut van de zelfstandigen
  • de aanpassing van de verwijzingen naar de bevoegde ministers inzake de uitvoering van de wetgeving over het sociaal statuut van de zelfstandigen
  • de overgangsbepaling inzake de gevolgen van de overdracht van de Commissie voor Vrijstelling van bijdragen op de lopende en toekomstige gerechtelijke procedures over beslissingen van de Commissie
  • de bepalingen inzake het personeelsstatuut van de personen die werkzaam zijn in de overgedragen diensten

De datum van inwerkingtreding van de ontwerpen werd vastgelegd op 1 januari 2019.

De ontwerpen worden aan het syndicaal overleg van het Comité B voorgelegd. Vervolgens worden ze ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot aanpassing van verschillende wettelijke bepalingen ingevolge de overdracht van bepaalde bevoegdheden van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid naar het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen en houdende bepaalde
terminologische aanpassingen

Ontwerp van koninklijk besluit tot aanpassing van verschillende koninklijke besluiten ingevolge de overdracht van bepaalde bevoegdheden van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid naar het Rijksinstituut voor de  sociale verzekeringen der zelfstandigen en houdende bepaalde terminologische aanpassingen

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Audrey DorigoAudrey Dorigo
Woordvoerster van minister Maggie De Block
+32 475 77 84 03
vCard downloaden
Tijs RuysschaertTijs Ruysschaert
Woordvoerder van minister Maggie De Block
+32 478 39 40 52
vCard downloaden
Christine RomeynsChristine Romeyns
Woordvoerster van minister Denis Ducarme
0473 98 55 83
vCard downloaden
Lisa SaoulLisa Saoul
Communicatiemedewerkster van minister Denis Ducarme
02 541 63 67
vCard downloaden