Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Aanduiding van de leden van de federale regering bij de samenwerkingscommissie Brussel

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 27 december 2018

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de leden van de federale regering aanduidt bij de samenwerkingscommissie Brussel.

Worden aangeduid als leden van de samenwerkingscommissie Brussel:

  • Charles Michel, eerste minister
  • Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
  • Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en minister van Ontwikkelingssamenwerking
  • Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, voorzitter
  • Sophie Wilmès, minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid
  • Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 1989 tot vaststelling van het aantal leden van de samenwerkingscommissie opgericht bij de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen

 

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Barend LeytsBarend Leyts
Woordvoerder van eerste minister Charles Michel
+32 486 22 68 65
vCard downloaden