Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Samenwerkingsakkoord met de gemeenschappen over het Tax Shelter-stelsel en tot informatie-uitwisseling

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 27 december 2018

De ministerraad keurt een ontwerp van samenwerkingsakkoord goed tussen de Federale Staat en de drie gemeenschappen over de bevoegdheden op vlak van het Tax Shelter-stelsel voor audiovisuele werken en podiumwerken en tot informatie-uitwisseling. De ministerraad keurt ook een voorontwerp van wet goed dat instemt met dit ontwerp van samenwerkingsakkoord.

Dit ontwerp van samenwerkingsakkoord bepaalt op een gedetailleerde wijze de taken van iedere betrokken overheid in het kader van het Tax Shelter-stelsel voor audiovisuele werken en podiumwerken. Het ontwerp van samenwerkingsakkoord bepaalt:

  • de bevoegdheden die de gemeenschappen en de Federale Staat gezamenlijk uitoefenen
  • de bevoegdheden van de Federale Staat
  • de precisering van het noodzakelijke overleg met het oog op informatie-uitwisseling over dossiers, harmonisering van interpretaties en bevordering van het gebruik van goede praktijken
  • de invoering van een minimaal halfjaarlijks overleg
  • de uitwisseling van de voor het toezicht op het stelsel noodzakelijke gegevens en statistieken
  • de duurtijd van dit akkoord en de voorwaarden voor beëindiging
  • een tienjaarlijkse herlezing van dit akkoord door de Federale Staat
  • de inwerkingtreding

Het ontwerp van samenwerkingsakkoord wordt voorgelegd aan het Overlegcomité.

Het voorontwerp stemt in met het ontwerp van samenwerkingsakkoord, en wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

David MaréchalDavid Maréchal
Woordvoerder (FR) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 38 45
+32 478 42 19 15
vCard downloaden
John HendrickxJohn Hendrickx
Woordvoerder (NL) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 39 20
+32 494 57 79 65
vCard downloaden