Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Wijzigingen in het kader van de mariene strategie voor de Belgische zeegebieden

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 15 februari 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Noordzee Philippe De Backer een ontwerp van koninklijk besluit goed dat wijzigingen aanbrengt in het kader van de mariene strategie voor de Belgische zeegebieden. 

Dit ontwerp zet een Europese richtlijn* om en voert een besluit** uit van de Europese Commissie in het kader van mariene strategieën. De richtlijn bepaalt indicatieve lijsten van elementen waarmee rekening gehouden moet worden bij de voorbereiding van de mariene strategieën. Het besluit zorgt voor duidelijkere criteria en methodologische standaarden voor de goede milieutoestand van mariene wateren en specificaties en gestandaardiseerde methoden voor monitoring en beoordeling. Dit biedt de lidstaten de flexibiliteit om op probleemgebieden te focussen en moet leiden tot meer samenwerking rond dezelfde marine regio.

Het ontwerp zorgt voor eerder technische wijzigingen die geen impact zullen hebben op de beslissingen die nog genomen moeten worden binnen het beleid gericht op een goede milieutoestand.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

* Richtlijn (EU) 2017/845 van de Commissie van 17 mei 2017 tot wijziging van richtlijn 2008/56/EG van het Europees Parlement en de Europese Raad wat betreft de indicatieve lijsten van elementen waarmee rekening moet worden gehouden bij de voorbereiding van mariene strategieën

** Besluit (EU) 2017/848 van de Commissie van 17 mei 2017 tot vaststelling van criteria en methodologische standaarden inzake de goede milieutoestand van mariene wateren en specificaties en gestandaardiseerde methoden voor monitoring en beoordeling, en tot intrekking van Besluit 2010/477/EU

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juni 2010 betreffende de mariene strategie voor de Belgische zeegebieden

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Lotte Van Der StocktLotte Van Der Stockt
Woordvoerster van minister Philippe De Backer
+32 477 47 18 32
vCard downloaden