Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Loopbaanonderbreking en tijdskrediet: bepalingen over de terugvordering van onverschuldigde bedragen

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 15 maart 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een aantal koninklijke besluiten over de stelsels van onderbreking van de beroepsloopbaan en van tijdskrediet wijzigt op het vlak van de terugvordering van onverschuldigde bedragen.

Het ontwerp brengt de reglementaire bepalingen over de loopbaanonderbreking en het tijdskrediet in overeenstemming met een arrest van het Grondwettelijk Hof. Volgens dit arrest schendt de herstelwet van 22 januari 1985, dat sociale bepalingen omvat, de Grondwet in zoverre dat ze geen enkele bepaling bevat over de beperking van de terugvordering van de ten onrechte betaalde loopbaanonderbrekingsuitkeringen.

Het Grondwettelijk Hof werd verzocht de bepalingen van deze wet te vergelijken met artikel 169 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 dat de werkloosheidsreglementering omvat, dat meer bepaald de terugvordering van de werkloosheidsuitkeringen beperkt tot de 150 laatste dagen van de onverschuldigde toekenning, wanneer de werkloze bewijst dat hij te goeder trouw de uitkeringen ontvangen heeft waarop hij geen recht had. Om de reglementering over de loopbaanonderbreking en het tijdskrediet af te stemmen op de reglementering over de werkloosheid, voert het ontwerp een maatregel in die identiek is aan diegene van het bovengenoemde artikel 169.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Miet DeckersMiet Deckers
Woordvoerster van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 475 76 65 26
vCard downloaden
Didier DeweerdtDidier Deweerdt
Woordvoerder van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 473 86 16 36
vCard downloaden