Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Publicatie van het jaarverslag 2018 van de Dienst Voorafgaande beslissingen

Door Francis Adyns, Florence Angelici

De Dienst Voorafgaande beslissingen (DVB) publiceert zijn jaarverslag 2018. Het jaarverslag werd aan de Kamer voorgesteld en is nu beschikbaar op de website https://www.ruling.be/nl/downloads/jaarverslag-2018.

Enkele markante vaststellingen:

  • Het aantal aanvragen blijft stijgen, met 21 % t.o.v. 2017.
  • Om tot een uniforme behandeling te komen, levert enkel de DVB sinds 2016 nog akkoorden af inzake kosten eigen de werkgever, wat meteen een verklaring is voor de stijging van dergelijke aanvragen de voorbije jaren.
  • Steeds meer belastingplichtigen maken gebruik van het fiscaal gunstregime inzake auteursrechten, wat blijkt uit de sterke toename met 115 % van dat aantal beslissingen t.o.v. 2017.
  • Door de invoering van een nieuw regime inzake innovatie-inkomsten is het aantal beslissingen met 112 % gestegen t.o.v. 2017.
  • De daling met 46 % van het aantal beslissingen betreffende meerwaarden op aandelen is te wijten aan de gewijzigde wetgeving omtrent de notie gestort kapitaal.

De Dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (Ruling) is een autonome dienst van de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD Financiën) die zich uitspreekt over alle vragen met betrekking tot de toepassing van de belastingwetgeving die onder haar bevoegdheid valt of m.b.t. de belastingen waarvan de FOD Financiën voor de inning en invordering instaat (hier worden bepaalde regionale belastingen bedoeld).

Bron

Logo of 'FOD Financiën' FOD Financiën
North Galaxy
Koning Albert II-laan 33
1030 Brussel
België
www.fin.belgium.be

Contacten

Francis AdynsFrancis Adyns
Woordvoerder (NL) FOD Financiën
Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel, Belgium
+32 257 622 44
+32 470 76 22 44
vCard downloaden
Florence AngeliciFlorence Angelici
Woordvoerder (FR) FOD Financiën
Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel
+32 257 757 28
+32 470 775 728
vCard downloaden