Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 13 september 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Alexander De Croo een voorontwerp van wet goed dat de algemene wet van 18 juli 1977 inzake douane en accijnzen (AWDA) wijzigt.

Het voorontwerp zorgt voor de gedeeltelijke omzetting van de Europese PIF-richtlijn* in Belgisch recht voor wat de traditionele eigen middelen van de Europese Unie en de bevoegdheden van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen betreft.

De AWDA bestraft reeds de gevallen van niet-naleving met invloed op de traditionele eigen middelen strafrechtelijk. Deze wet voldoet al aan de PIF-richtlijn voor wat het algemene doel betreft, namelijk nagaan of de bestaande inbreuken en sancties van de AWDA in overeenstemming zijn met alle andere voorwaarden door de PIF-richtlijn vooropgesteld.

Het voorontwerp wijzigt bepaalde artikelen van de AWDA, om ze in overeenstemming te brengen met de PIF-richtlijn. Het gaat hierbij om een of meerdere van de volgende zaken:

  • het element van opzet
  • de bestraffing van poging
  • een maximale straf die voorziet in gevangenisstraf
  • een maximale straf van ten minste vier jaar gevangenisstraf in geval van aanzienlijke schade aan de financiële belangen van de EU

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

*Richtlijn (EU) 2017/1371 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2017 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Tom MeulenbergsTom Meulenbergs
Woordvoerder van vice-eersteminister Alexander De Croo
+32 473 73 33 12
vCard downloaden