Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Postvergoedingen van de verbindingsmagistraat in het buitenland en van diens medewerker

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 20 september 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de postvergoedingen regelt van de verbindingsmagistraat in het buitenland en van diens medewerker.

Het ontwerp bepaalt dat de postvergoeding die de verbindingsmagistraat ontvangt, forfaitair zal zijn, en samengesteld uit:

 • een mobiliteitsvergoeding
 • een standplaatsvergoeding
 • een passieve representatievergoeding
 • een verwijderingsvergoeding
 • een hardshipvergoeding

De medewerker van de verbindingsmagistraat zal dezelfde vergoedingen genieten, met uitzondering van de passieve representatievergoeding.

Daarnaast voorziet het ontwerp de volgende vergoedingen voor zowel de magistraat als de medewerker:

 • een tussenkomst in de huisvestingskosten
 • een inrichtingsvergoeding
 • een tussenkomst in de schoolkosten en de kosten van een kinderdagverblijf
 • een terugkeervergoeding
 • terugbetaling van de reiskosten voor verlofreizen tussen de post en België
 • tenlasteneming van de transportkosten voor dringende medische evacuaties of repartriëringen

Ter herinnering, op 8 juni 2007 werd een protocolakkoord ondertekend tussen de minister van Justitie en de minister van Buitenlandse Zaken over de plaatsing van Belgische verbindingsmagistraten in de Belgische diplomatieke en consulaire posten. Op grond van dat protocol werd de enige huidige Belgische verbindingsmagistraat in 2017 benoemd op post in Marokko.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit houdende regeling van de postvergoedingen van de magistraat gemachtigd om een opdracht als verbindingsmagistraat in het buitenland te vervullen en van de medewerker van de verbindingsmagistraat in het buitenland

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Sieghild LacoereSieghild Lacoere
Woordvoerster van minister Koen Geens
+32 475 50 55 50
vCard downloaden