Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen over meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 11 oktober 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Alexander De Croo een voorontwerp van wet goed over de verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied over meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies.

Dit voorontwerp zet een Europese richtlijn* om in de verschillende wetboeken om de bevoegde Belgische overheden de nodige informatie te bezorgen om op te treden bij agressieve fiscale praktijken. Het legt nieuwe meldingsverplichtingen vast voor intermediairs, met andere woorden iedereen die betrokken is bij de oprichting van een grensoverschrijdende constructie. Het bepaalt ook de relevante belastingplichtigen in het kader van de meldingsplicht, die een automatische uitwisseling van inlichtingen over grensoverschrijdende constructies mogelijk moet maken.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

*Richtlijn 2018/822/EU van de Raad van 25 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Tom MeulenbergsTom Meulenbergs
Woordvoerder van vice-eersteminister Alexander De Croo
+32 473 73 33 12
vCard downloaden