Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

1-10 van 22 resultaten.

Evolutie fiscale ontvangsten

De Studiedienst van de FOD Financiën stelt vast dat de recente berichtgeving een fragmentair en vertekend beeld heeft doen ontstaan van de evolutie van de fiscale ontvangsten.

Tijdens de eerste vier maanden van dit jaar stegen de totale fiscale ontvangsten van de overheid met 6,93% tegenover een budgettair objectief van 7% of een verschil van -21,92 miljoen euro.

Er wordt tevens in positieve zin vastgesteld dat de ontvangsten opnieuw beter dan voorheen aansluiten bij de conjuncturele evolutie dan in het eerste kwartaal het geval was.

Lees verder - 31/05/2012 12:52 - FOD Financiën

Hoeveel kost een zorgprestatie echt?

Meestal zijn het de beleidsmakers die de prijs van een zorgprestatie bepalen. Toch beschikken zij niet altijd over objectieve elementen om de bedragen voorgesteld door de zorgverleners of de ziekenhuizen te aanvaarden of te weigeren. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) maakte daarom een handleiding voor de bepaling van de prijzen van ziekenhuisinterventies op basis van de reële kosten. De handleiding beschrijft de berekeningsmethoden, en ze geeft prijzen per tijdeenheid voor een verpleegkundige of een specialist, maar ook die van een spoedopname of van het gebruik van het operatiekwartier.
Met behulp van deze handleiding kan men sneller antwoorden op de vragen van de beleidsmakers en komt er meer samenhang tussen alle studies over dit onderwerp.

Lees verder - 31/05/2012 00:30 - Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

Wie zoekt die vindt: dubbel aantal schildklierkankers in Brussel en Wallonië door meer medische beeldvorming en schildklieroperaties?

In Wallonië en Brussel worden er dubbel zoveel gevallen van schildklierkanker vastgesteld dan in Vlaanderen. De minister van Volksgezondheid vroeg het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) en het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) om dit verschil te onderzoeken, samen met de Stichting kankerregister. In april 2012 concludeerde het WIV dat wonen in de buurt van een kerncentrale geen verhoogd risico vormt. Het KCE, van zijn kant, stelt vast dat er in Brussel en vooral in Wallonië meer beeldvormingstechnieken en operaties bij de diagnose en behandeling van schildklieraandoeningen worden uitgevoerd. Dit verhoogt sterk de kans dat schildklierkanker in een vroeg stadium toevallig wordt ontdekt. Het zou een verklaring kunnen zijn voor het regionale verschil, maar dit vraagt nog meer diepgaand onderzoek. Het KCE pleit voor het algemeen toepassen van de internationale klinische praktijkrichtlijnen. Dit zou de regionale verschillen sterk doen verminderen, en ervoor zorgen dat waardevolle pre-operatieve technieken meer worden gebruikt.

Lees verder - 24/05/2012 08:09 - Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

Toestand van de schuld van de federale Staat eind april 2012

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede: 

Eind april 2012 bedroeg de federale staatsschuld 367.087.522.662,65 EUR, zijnde :
- 366.713.342.070,88 EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat ;
- 374.180.591,77 EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten.

Lees verder - 23/05/2012 14:50 - Federaal Agentschap van de Schuld

De ongezouten waarheid

De Hoge Gezondheidsraad en het Wetenschappelijk Comité van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) hebben een gemeenschappelijk advies uitgebracht over zoutreductie.

Lees verder - 23/05/2012 11:55 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Colloquium over het beheer van digitale documenten

Op het colloquium 'L’écrit électronique: les règles de l’art' wordt vanuit juridische, technische en organisatorische invalshoeken getracht de wereld van het digitale ‘geschrift’ te ontcijferen en wordt aandacht besteed aan bewaring en gebruik van digitale documenten.

Deze dag wil ook duidelijke en praktische antwoorden bieden op de vele uitdagingen waarmee de (r)evoluties in het digitaal beheren en archiveren van documenten ons confronteren.

Lees verder - 22/05/2012 16:00 - Rijksarchief

"Waar is Gust?" "Où est Suzette?"

Een gezamenlijke campagne van het Museum voor Natuurwetenschappen
en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Lees verder - 22/05/2012 11:58 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Resultaten OLO-aanbesteding van 21/05/2012

Het Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat het vandaag voor een totaal bedrag van EUR 2.550 miljard aan OLO's aanbesteed heeft, als volgt verdeeld over de lijnen :

Lees verder - 21/05/2012 12:29 - Federaal Agentschap van de Schuld

Staatsbon - 4 juni 2012 - coupon

De coupons van de Staatsbons die op 4 juni 2012 eerstkomende zullen worden uitgegeven, zijn vastgesteld als volgt:

Staatsbon op 5 jaar (4 juni 2012-2017, Code BE3871245721) : 2,25 %
Staatsbon op 8 jaar (4 juni 2012-2020, Code BE3871246737) : 3,00 %

Voor elke Staatsbon is de uitgifteprijs vastgesteld tegen 100,00 % van de nominale waarde.

De inschrijvingsperiode loopt van 23 mei 2012 tot en met 1 juni 2012, met betaling op maandag 4 juni 2012.
 

Lees verder - 21/05/2012 11:18 - Federaal Agentschap van de Schuld

De Hoge Gezondheidsraad past zich aan aan het federale België: balans en ontwikkelingen

Tijdens zijn Algemene Vergadering van afgelopen 10 mei -met als centraal thema de belangenverklaringen en het beheer van belangenconflicten bij deskundigen- heeft de Hoge Gezondheidsraad (HGR) ook zijn activiteitenrapport 2011 uitgebracht en zijn doelstellingen voor 2012 aangekondigd. Het was de gelegenheid om de verbeteringen rond zijn werking en tevens zijn plaats in België en Europa te bespreken.

Lees verder - 21/05/2012 10:59 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu