Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

1-10 van 20 resultaten.

Aanduiding van twee ambtenaren als tijdelijk lid van het College van de Fiscale Bemiddelingsdienst

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat twee ambtenaren tijdelijk aanduidt als lid van het College van de Fiscale Bemiddelingsdienst bij de FOD Financiën.

Lees verder - 28/06/2019 14:20 - Persdienst van Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en minister van Ontwikkelingssamenwerking

Wijziging van de regeling over de doelbewuste introductie en het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit wijzigt dat de doelbewuste introductie in het leefmilieu en het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen, of van producten die er bevatten, regelt.

Lees verder - 28/06/2019 14:20 - Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie

Verlenging van het schuldomzettingsakkoord tussen België en Egypte

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Buitenlandse Handel Kris Peeters en minister van Financiën en Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo akkoord de met verlenging van de geldigheidsduur van het schuldomzettingsakkoord van 16 juli 2012 tussen België en Egypte tot 16 juli 2021.

Lees verder - 28/06/2019 14:20 - Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking

Tussenkomst van Finexpo in vier aanvragen voor exportkrediet

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Buitenlandse Handel Kris Peeters vier aanvragen voor exportkrediet goed.

Lees verder - 28/06/2019 14:20 - Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking

Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken

De ministerraad gaat akkoord met een reeks dossiers in het kader van de toepassing van de omzendbrief van 21 december 2018 over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken.

Lees verder - 28/06/2019 14:20 - Persdienst van eerste minister Charles Michel

Verlenging 2020 van de Strategische Veiligheids- en Preventieplannen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem een ontwerp van koninklijk besluit goed over de verlenging 2020 van de Strategische Veiligheids- en Preventieplannen.

Lees verder - 28/06/2019 14:20 - Persdienst van Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel

Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten

De ministerraad keurt het voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem en minister van Defensie Didier Reynders goed om de inzet van de militairen op het terrein te behouden, in het kader van het protocolakkoord over de steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten.

Lees verder - 28/06/2019 14:20 - Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Regie der Gebouwen: addendum aan de overeenkomst met de N.V. Berlaymont 2000

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Regie der Gebouwen Koen Geens het addendum aan de overeenkomst tussen de N.V. Berlaymont 2000 en de Regie der Gebouwen goed.

Lees verder - 28/06/2019 14:20 - Persdienst van Koen Geens, Vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen

Regie der Gebouwen: regeling van de erfpacht van sites aan twee hulpverleningszones

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Regie der Gebouwen Koen Geens twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die de erfpacht van twee sites van de operationele eenheden van de Civiele Bescherming aan de hulpverleningszones Vlaams-Brabant West en Luxemburg regelen.

Lees verder - 28/06/2019 14:20 - Persdienst van Koen Geens, Vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen

Regie der Gebouwen: overheidsopdracht voor de restauratie en renovatie van het Gerechtshof van Antwerpen

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Regie der Gebouwen Koen Geens akkoord met de gunning van een overheidsopdracht voor de restauratie en renovatie van het Gerechtshof van Antwerpen voor de huisvesting van een aantal juridische diensten.

Lees verder - 28/06/2019 14:20 - Persdienst van Koen Geens, Vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen