Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

1-10 van 69 resultaten.

Agenda van de ministerraad van 1 juni 2012

De ministerraad kan de agenda wijzigen.  Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.premier.be en www.presscenter.org.

Lees verder - 31/05/2012 17:27 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

Evolutie fiscale ontvangsten

De Studiedienst van de FOD Financiën stelt vast dat de recente berichtgeving een fragmentair en vertekend beeld heeft doen ontstaan van de evolutie van de fiscale ontvangsten.

Tijdens de eerste vier maanden van dit jaar stegen de totale fiscale ontvangsten van de overheid met 6,93% tegenover een budgettair objectief van 7% of een verschil van -21,92 miljoen euro.

Er wordt tevens in positieve zin vastgesteld dat de ontvangsten opnieuw beter dan voorheen aansluiten bij de conjuncturele evolutie dan in het eerste kwartaal het geval was.

Lees verder - 31/05/2012 12:52 - FOD Financiën

Hoeveel kost een zorgprestatie echt?

Meestal zijn het de beleidsmakers die de prijs van een zorgprestatie bepalen. Toch beschikken zij niet altijd over objectieve elementen om de bedragen voorgesteld door de zorgverleners of de ziekenhuizen te aanvaarden of te weigeren. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) maakte daarom een handleiding voor de bepaling van de prijzen van ziekenhuisinterventies op basis van de reële kosten. De handleiding beschrijft de berekeningsmethoden, en ze geeft prijzen per tijdeenheid voor een verpleegkundige of een specialist, maar ook die van een spoedopname of van het gebruik van het operatiekwartier.
Met behulp van deze handleiding kan men sneller antwoorden op de vragen van de beleidsmakers en komt er meer samenhang tussen alle studies over dit onderwerp.

Lees verder - 31/05/2012 00:30 - Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

Reorganisatie van de FOD Financiën

Op voorstel van minister van Financiën Steven Vanackere keurt de ministerraad vijf ontwerpen van Koninklijk besluit goed over de reorganisatie van de FOD Financiën.

Lees verder - 29/05/2012 12:18 - Persdienst van vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken Steven Vanackere

Ministerraad van 25 mei 2012

De ministerraad vergaderde onder het voorzitterschap van eerste minister Elio Di Rupo in de Wetstraat 16.

Lees verder - 25/05/2012 13:54 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

Verlenging van ouderschapsverlof

De ministerraad keurt in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het ouderschapsverlof tot vier maanden verlengt (zie persbericht in bijlage).

Lees verder - 25/05/2012 13:51 - Persdienst van minister van Werk Monica De Coninck

Organisatie van weddenschappen door de Nationale Loterij

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Justitie Annemie Turtelboom een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de voorwaarden voor de Nationale Loterij om weddenschappen te organiseren vastlegt. De Nationale Loterij kan zo een licentie van klasse F1 verwerven om weddenschappen te organiseren als ze aan de wet op de kansspelen voldoet.

Lees verder - 25/05/2012 11:37 - Persdienst van vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken Steven Vanackere

Goedkope medische specialiteiten voor voorschriften op stofnaam

In het kader van de besparingsmaatregelen besliste de ministerraad dat de apothekers een geneesmiddel moeten afleveren dat zich binnen de vork van 5%  ten opzichte van het goedkoopste geneesmiddel bevindt, bij een voorschrift op stofnaam, antibioticum of antimyoticum. Die groep van goedkoopste specialiteiten moest ten minste uit drie geneesmiddelen bestaan, zelfs als ze niet binnen de vork pasten van 5% ten opzichte van het goedkoopste geneesmiddel. Die uitzondering loopt af op 1 juni 2012. 

Lees verder - 25/05/2012 11:33 - Persdienst van vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en Culturele Instellingen, Laurette Onkelinx

Fondsen van de Nationale Instelling voor Radioactief afval en splijtstoffen - tweede lezing

De ministerraad gaat akkoord in tweede lezing met het ontwerp van koninklijk besluit dat de opdracht en de werkingsmodaliteiten van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Splijtstoffen (NIRAS) op het vlak van de aanleg van fondsen wijzigt*. Het ontwerp wordt voor advies aan het Raad van State voorgelegd.

Lees verder - 25/05/2012 11:24 - Persdienst van staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit en staatssecretaris voor Staatshervorming Melchior Wathelet

Persuitnodiging: Vicepremier Vincent Van Quickenborne opent tentoonstelling n.a.v. tien jaar euro (Brugge, za 26 mei 2012)

Lees verder - 25/05/2012 10:19 - Persdienst van vice-eersteminister en minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne