Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

1-10 van 64 resultaten.

Publicatie van het jaarverslag 2018 van de Dienst Voorafgaande beslissingen

De Dienst Voorafgaande beslissingen (DVB) publiceert zijn jaarverslag 2018. Het jaarverslag werd aan de Kamer voorgesteld en is nu beschikbaar op de website https://www.ruling.be/nl/downloads/jaarverslag-2018.

Lees verder - 28/06/2019 15:35 - FOD Financiën

Ministerraad van 28 juni 2019

Een ministerraad vond plaats volgens de elektronische procedure op vrijdag 28 juni 2019 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 28/06/2019 14:20 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

Aanduiding van twee ambtenaren als tijdelijk lid van het College van de Fiscale Bemiddelingsdienst

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat twee ambtenaren tijdelijk aanduidt als lid van het College van de Fiscale Bemiddelingsdienst bij de FOD Financiën.

Lees verder - 28/06/2019 14:20 - Persdienst van Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en minister van Ontwikkelingssamenwerking

Wijziging van de regeling over de doelbewuste introductie en het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit wijzigt dat de doelbewuste introductie in het leefmilieu en het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen, of van producten die er bevatten, regelt.

Lees verder - 28/06/2019 14:20 - Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie

Verlenging van het schuldomzettingsakkoord tussen België en Egypte

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Buitenlandse Handel Kris Peeters en minister van Financiën en Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo akkoord de met verlenging van de geldigheidsduur van het schuldomzettingsakkoord van 16 juli 2012 tussen België en Egypte tot 16 juli 2021.

Lees verder - 28/06/2019 14:20 - Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking

Tussenkomst van Finexpo in vier aanvragen voor exportkrediet

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Buitenlandse Handel Kris Peeters vier aanvragen voor exportkrediet goed.

Lees verder - 28/06/2019 14:20 - Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking

Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken

De ministerraad gaat akkoord met een reeks dossiers in het kader van de toepassing van de omzendbrief van 21 december 2018 over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken.

Lees verder - 28/06/2019 14:20 - Persdienst van eerste minister Charles Michel

Verlenging 2020 van de Strategische Veiligheids- en Preventieplannen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem een ontwerp van koninklijk besluit goed over de verlenging 2020 van de Strategische Veiligheids- en Preventieplannen.

Lees verder - 28/06/2019 14:20 - Persdienst van Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel

Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten

De ministerraad keurt het voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem en minister van Defensie Didier Reynders goed om de inzet van de militairen op het terrein te behouden, in het kader van het protocolakkoord over de steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten.

Lees verder - 28/06/2019 14:20 - Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Regie der Gebouwen: addendum aan de overeenkomst met de N.V. Berlaymont 2000

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Regie der Gebouwen Koen Geens het addendum aan de overeenkomst tussen de N.V. Berlaymont 2000 en de Regie der Gebouwen goed.

Lees verder - 28/06/2019 14:20 - Persdienst van Koen Geens, Vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen