Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

26-30 van 21535 resultaten.

Recht op verlof voor erkende mantelzorgers in de publieke sector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Nathalie Muylle een ontwerp van koninklijk besluit goed over het recht op verlof voor erkende mantelzorgers in de publieke sector.

Lees verder - 11/10/2019 13:31 - Persdienst van Nathalie Muylle, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking

Erkenning van en toekenning van sociale rechten aan de mantelzorger

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat zorgt voor de erkenning van en de toekenning van sociale rechten aan de mantelzorger.

Lees verder - 11/10/2019 13:31 - Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie

Instemming met een verdrag tussen de Benelux-landen over politiesamenwerking

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het verdrag tussen België, Luxemburg en Nederland over politiesamenwerking.

Lees verder - 11/10/2019 13:31 - Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen over meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Alexander De Croo een voorontwerp van wet goed over de verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied over meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies.

Lees verder - 11/10/2019 13:31 - Persdienst van Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en minister van Ontwikkelingssamenwerking

Agenda van de elektroniche ministerraad van 11 oktober 2019

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

Lees verder - 11/10/2019 08:58 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie