Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Fight against poverty

Samenwerkingsakkoord Dakloosheid

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding Maggie De Block een ontwerp van samenwerkingsakkoord goed inzake dakloosheid en thuisloosheid. 

Lees verder - 04/04/2014 18:01

Congres ervaringsdeskundigen in de armoede voor verbetering toegankelijkheid van de overheidsdiensten op 19 november

BRUSSEL, 18/11/2013.- Het project ervaringsdeskundigen in de armoede en sociale uitsluiting heeft tot doel de toegankelijkheid van de overheidsdiensten te verbeteren voor alle burgers, in het bijzonder voor de personen die in armoede leven. Om dit doel te bereiken, doet het project een beroep op personen met een persoonlijke ervaring inzake armoede: de "ervaringsdeskundigen". Hierbij wordt rekening gehouden met hun standpunt door het te integreren op alle beslissingsniveaus van de federale overheidsdiensten. Tijdens het congres wordt dieper ingegaan op de goede praktijken en realisaties van dit project.

Lees verder - 18/11/2013 10:28

Oprichting van een netwerk van federale armoedeambtenaren

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een netwerk van federale armoedeambtenaren opricht. De ministerraad neemt ook kennis van het tweede verslag over het Federaal Plan Armoedebestrijding 2012.

Lees verder - 27/09/2013 16:53

Fonds voor Europese hulp aan de minstbedeelden : Vooruitgaan !

In het Groothertogdom Luxemburg kwamen vandaag de Europese ministers van werkgelegenheid en sociale zaken samen in het kader van een EPSCO (Vergadering Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken) , om  zich te buigen over een voorstel over het Fonds voor Europese hulp aan minstbedeelden.

Lees verder - 20/06/2013 18:01

Sociale impact van de crisis relatief beperkt in België

De situatie van ouderen is aan de beterhand, maar die van kinderen en de gezinnen waarin ze opgroeien, verslechtert. Dit blijkt uit een analyse van de impact van de economische en financiële crisis op de sociale situatie in België. Over het algemeen is de impact relatief beperkt gebleven, maar er zijn uiteenlopende ontwikkelingen voor verschillende bevolkingsgroepen.

Lees verder - 29/05/2013 10:58

Uitreiking van de 5e Federale Prijs Armoedebestrijding

BRUSSEL, 23/05/2013.- De Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, reikt samen met de POD Maatschappelijke Integratie (POD MI) op 27 mei, voor de vijfde maal de Federale Prijs Armoedebestrijding uit. De ceremonie zal plaatsvinden in aanwezigheid van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid.

Lees verder - 22/05/2013 15:31

Wijziging van werkwijze art.60§7 sociale economie, behoud van aantal jobs voor OCMW-gerechtigden in de sociale economie in Brussel

Wanneer het OCMW een begunstigde met toepassing van art.60§7 ter beschikking stelt van een sociale economie initiatief, dan kan het OCMW aanspraak maken op een verhoogde staatstoelage. Het budget voor het aantal arbeidsplaatsen in dit kader is beperkt tot 3000. Het budget dat in 2013 voor deze maatregel voorhanden is, bleef ongewijzigd. Het aantal arbeidsplaatsen dat daaraan gekoppeld is, blijft als gevolg ook ongewijzigd.

Lees verder - 15/05/2013 18:18

Lancering van de economische studie over België van de OESO op dinsdag 7 mei 2013 in Brussel

De laatste economische studie die de OESO maakte over België en die verschijnt op 7 mei 2013, onderzoekt het herstellingsvermogen van het land ten opzichte van de economische wereldcrisis en de acties die het moet ondernemen om de groei te stimuleren en nieuwe jobs te creëren. De studie stelt de grote lijnen voor van de mogelijke hervormingen om de concurrentiekracht te verbeteren en de levensvatbaarheid van de overheidsfinanciën te helpen verzekeren, met name in de gezondheidszorg die zich moet aanpassen aan de snel ouder wordende bevolking. Een speciaal hoofdstuk evalueert of de bestaande transportinfrastructuur volstaat om te beantwoorden aan de economische en milieu-uitdagingen van de toekomst.

Lees verder - 03/05/2013 09:28

Aantal uitkeringsgerechtigden van de OCMW’s neemt toe, vooral in gemeenten met een laag inkomen

BRUSSEL, 02/05/13 – Het aantal leefloners neemt in België licht toe en loopt momenteel op tot gemiddeld 94.947 begunstigden per maand. Het laatste gemiddelde maandelijkse groeipercentage van 0,3% dat door de POD Maatschappelijke Integratie werd opgetekend, bevestigt deze trend. Het huidige cijfer ligt ver boven het peil van 83.038 leefloners vóór de crisis. Uitschieter is de categorie van leefloongerechtigde jongeren jonger dan 25 jaar: hun aantal groeit met 2%, tegenover de algemene trend van 0,3%.

Lees verder - 02/05/2013 11:48

Opvolging van het Federaal plan armoedebestrijding

De ministerraad neemt kennis van de monitoring van het Federaal plan voor armoedebestrijding dat staatssecretaris voor Armoedebestrijding Maggie De Block heeft voorgesteld.

Lees verder - 26/04/2013 17:40