Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Self-employment

De vennootschapsbijdrage is wel degelijk wettig

Sinds 1992 moeten de vennootschappen een jaarlijkse bijdrage betalen ten voordele van het sociaal statuut der zelfstandigen.
 
De laatste jaren werd de wettigheid van die bijdrage soms in twijfel getrokken, vooral n.a.v. de herkwalificatie van die bijdrage als belasting door het Grondwettelijk Hof en bepaalde artikels in de pers.
 
Drie recente rechterlijke beslissingen bevestigen echter dat de bijdrage wettig is en de socialeverzekeringsfondsen bevoegd zijn om ze te innen:
  • Het vonnis van de arbeidsrechtbank van Charleroi en Bergen van 15 mei 2015
  • Het vonnis van de arbeidsrechtbank van Nijvel van 8 juni 2015
  • Het arrest van het arbeidshof van Luik van 9 juni 2015
 
Op dit ogenblik blijkt de balans in de rechtspraak dus duidelijk naar de wettigheid van de bijdrage over te hellen.
 
Lees verder - 14/07/2015 14:49

Wijziging van de modaliteiten van de financiering van het Schadeloosstellingsfonds voor asbestslachtoffers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen Willy Borsus een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de financiering aanpast van het Schadeloosstellingsfonds voor asbestslachtoffers door het globaal financieel beheer voor zelfstandigen.

Lees verder - 25/06/2015 12:42

Statuut van mantelzorgers voor de zelfstandigen

De ministerraad keurt drie ontwerpen van koninklijk besluit goed die de hervorming beogen van het statuut van de zelfstandige mantelzorgers, in het kader van het Familieplan. 

Lees verder - 25/06/2015 12:42

Willy Borsus moderniseert en versterkt de voorziening van de zelfstandige mantelzorgers aanzienlijk

De Ministerraad heeft deze ochtend de koninklijke besluiten goedgekeurd die het statuut hervormen van de “zelfstandige mantelzorgers”. Deze voorziening die van toepassing is op de zelfstandigen, werd fundamenteel herzien en uitgebreid. Voortaan is zij toegankelijk voor de zelfstandige die zijn activiteit tijdelijk moet stopzetten of terugschroeven om een zwaar ziek familielid tot de tweede graad of een zwaar ziek gezinslid te verzorgen of bij te staan. Het wordt, door gelijkstelling, ook uitgebreid naar de zelfstandige die bij een gehandicapt kind of jongere jonger dan 25 jaar moet zijn.

Lees verder - 25/06/2015 10:44

Jaarverslag RSVZ 2014: Het RSVZ verbindt

Het RSVZ heeft zijn jaarverslag 2014 gepubliceerd.  In 2014 stond het verbinden centraal: niet alleen het verbinden van de medewerkers onderling, maar ook het verbinden van het RSVZ met de zelfstandige ondernemers, de ondernemingen, de socialeverzekeringsfondsen en de andere partners. Daarnaast heeft het RSVZ verder gewerkt aan de talrijke projecten die de instelling in 2013 heeft opgestart om zijn ambitie als hét kennis- en expertisecentrum op het vlak van sociale bescherming van de zelfstandige ondernemers te realiseren. Het jaarverslag biedt ook een zicht op de belangrijkste cijfers en tendensen van 2014.  In 2014 nam het aantal zelfstandigen opnieuw toe. Het aantal gepensioneerden en gepensioneerden die als zelfstandige blijven werken, nam eveneens verder toe. Ook het aantal starters is na een lichte daling in 2013, opnieuw gestegen. 

 
Lees verder - 22/06/2015 14:18

Preciseren van de functie van bemiddelaar in het kader van de wet houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO's Willy Borsus een voorontwerp van wet goed dat tot doel heeft de definitie van bemiddelaar die in de wet van 11 februari 2013 houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar vermeld staat, te verduidelijken. 

Lees verder - 12/06/2015 13:19

Willy Borsus : “Naast informatie, preventie en controles, zal het FAVV zorgen voor meer begeleiding van de kleine producenten”

Willy Borsus, federaal minister van Landbouw, heeft deze ochtend een ontmoeting gehad met Munnix, producent van Hervekaas, in aanwezigheid van het FAVV en Pierre-Yves Jeholet, adjunct-burgemeester van Herve.

Lees verder - 21/05/2015 08:16

De auto-experts hebben nu ook een deontologische code

Brussel, 18 mei 2015 – Het Instituut van de auto-experts beschikt voortaan over een deontologische code. Willy Borsus, minister van KMO’s, verklaarde het volgende: “Ongevallen met een auto kunnen zware gevolgen hebben en op alle niveaus, maar ook een aanzienlijke financiële impact op de eigenaars. Het is dus zeer belangrijk dat de expertises op een volledig correcte en objectieve manier kunnen plaatsvinden.”

Lees verder - 19/05/2015 08:23

De Stad Brussel erkend als toeristisch centrum

Willy Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie heeft nu vrijdag 24 april het ministerieel besluit ondertekend dat een gedeelte van de Stad Brussel erkent als toeristisch centrum. Hij verklaarde het volgende: “Het is duidelijk dat het toerisme van cruciaal belang is, met name voor de Stad Brussel, en een groot aantal zelfstandigen en ondernemingen in staat stelt hun activiteiten te ontplooien. De opening op zondag die nu mogelijk is, vormt een werkelijke commerciële opportuniteit voor deze actoren.”

Lees verder - 27/04/2015 09:09

Sterke maatregelen ter ondersteuning van de horecasector

In het kader van de begrotingscontrole heeft de regering de volgende maatregelen goedgekeurd ter ondersteuning van de horecasector:

Lees verder - 07/04/2015 10:22