Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Self-employment

Pensioenhervorming

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine en minister van Zelfstandigen Willy Borsus vier voorontwerpen van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed rond het optrekken van de wettelijke pensioenleeftijd, de voorwaarden voor het recht op vervroegd pensioen en het optrekken van de minimumleeftijd voor het overlevingspensioen in de drie pensioenstelsels.

Lees verder - 03/04/2015 15:51

Bijdrage 2015 ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut van de zelfstandigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen Willy Borsus een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de bedragen vastlegt van de jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen, bestemd voor het sociaal statuut van de zelfstandigen voor 2015. 

Lees verder - 03/04/2015 15:51

Goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten (BIBF)

Op voorstel van minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO's Willy Borsus keurt de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten (BIBF).

Lees verder - 27/03/2015 16:12

Aanpassing van de adoptie-uitkering voor zelfstandigen

Op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Zelfstandigen Willy Borsus keurt de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit* goed tot wijziging van het koninklijk besluit tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een adoptie-uitkering ten gunste van zelfstandigen.

Lees verder - 27/03/2015 16:12

Aanpassingen van de moederschapsuitkering en de uitkering bij arbeidsongeschiktheid en bij invaliditeit voor samenwonende zelfstandigen

Op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Zelfstandigen Willy Borsus gaat de ministerraad akkoord met twee ontwerpen van koninklijk besluit* tot wijziging van het koninklijk besluit houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten.

Lees verder - 27/03/2015 16:12

Aanpassing aan de welvaart van de minimum overgangsuitkering

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine en minister van Zelfstandigen Willy Borsus het ontwerp van koninklijk besluit* tot uitvoering van de verhoging van de overgangsuitkering voor zelfstandigen met 2 % op 1 september 2015.

Lees verder - 27/03/2015 16:12

Aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor zelfstandigen

Op voorstel van minister van Zelfstandigen Willy Borsus en minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine keurt de ministerraad een ontwerp van  koninklijk besluit goed tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor zelfstandigen.

Lees verder - 27/03/2015 16:12

Socioprofessionele re-integratie van de arbeidsongeschikt erkende zelfstandige

Op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block heeft de ministerraad zijn akkoord gegeven voor het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten.

Lees verder - 19/03/2015 12:32

Een KMO-plan om het leven van de ondernemingen te vereenvoudigen

De Ministerraad heeft deze vrijdag 27 februari het “Federale KMO-plan” van de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, Willy Borsus (en de medeondertekenende ministers, Kris Peeters, Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Maggie De Block, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Johan Van Overtveldt, Minister van Financiën) goedgekeurd. Deze regering wil, via de maatregelen die zij wil nemen, 100% “KMO-vriendelijk” zijn.

Lees verder - 27/02/2015 12:09

Aanduiding van de effectieve en plaatsvervangende leden van de gemeenschappelijke erkenningscommissie van de ondernemingsloketten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO's  Willy Borsus de procedure goed voor de aanduiding van de effectieve en plaatsvervangende leden van de gemeenschappelijke erkenningscommissie*.

Lees verder - 13/02/2015 13:28