Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Justice

Wijziging van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen wijzigt.

Lees verder - 05/04/2019 20:46

Voorstel van leden voor het Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een lijst goed van vier vaste leden en vier plaatsvervangende leden, aangewezen op voordracht van de ministerraad, voor het Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties (IACSSO). Op 12 december 2018 is een oproep tot kandidaten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.    

Lees verder - 05/04/2019 20:46

Penitentiaire arbeid: vergoedingen voor ongevallen, arbeid en gelijkgestelde activiteiten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die de wetgeving over het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden op het gebied van de penitentiaire arbeid uitvoeren.

Lees verder - 05/04/2019 20:46

Regels over deugdelijk bestuur door genoteerde vennootschappen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de na te leven regels over deugdelijk bestuur door genoteerde vennootschappen aanduidt.

Lees verder - 29/03/2019 16:03

Overheidsopdracht voor Justitie: onderhoud van verwarmings-, ventilatie- en airco-installaties

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Justitie Koen Geens akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor Justitie.

Lees verder - 29/03/2019 16:03

Terminologische wijzigingen als gevolg van de hervorming van de gerechtelijke kantons

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat verscheidene reglementaire bepalingen wijzigt om hen in overeenstemming te brengen met de hervorming van de gerechtelijke kantons.

Lees verder - 29/03/2019 16:03

Wijzigingen omtrent de regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Didier Reynders en minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat wijzigingen aanbrengt in het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 dat de wet over de regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten uitvoert.

Lees verder - 01/03/2019 16:07

Uitvoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het wetboek van vennootschappen en verenigingen uitvoert.

Lees verder - 01/03/2019 16:07

Politie over het wegverkeer: inwerkingtreding van artikelen over de speekselanalyse

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem en minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de inwerkingtreding regelt van artikelen over het speekselafnamesysteem en de speekselanalyse.

Lees verder - 15/02/2019 15:16