Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Justice

Hervorming van het ondernemingsrecht - Tweede lezing

Op voorstel van minister van Justitie Koen Geens keurt de ministerraad in tweede lezing een voorontwerp van wet goed tot hervorming van het ondernemingsrecht.

Lees verder - 01/12/2017 14:01

Hervorming van het huwelijksvermogensrecht

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een nota goed met de krachtlijnen van de hervorming van het Burgerlijk Wetboek wat het huwelijksvermogensrecht betreft.

Lees verder - 01/12/2017 14:01

Justitie: invoering van de burgerinfiltratie als bijzondere opsporingsmethode

Op voorstel van minister van Justitie Koen Geens heeft de Ministerraad een voorontwerp van wet tot wijziging van het Wetboek van strafvordering met het oog op het invoeren van een wettelijke regeling inzake burgerinfiltratie goedgekeurd.

Lees verder - 23/11/2017 15:15

Financiering van de gespecialiseerde opvangcentra voor slachtoffers van mensenhandel

De Ministerraad is akkoord gegaan met de terbeschikkingstelling, vanaf 2017 tot en met 2019, van een bedrag van 498 000 euro afkomstig van de interdepartementale provisie nieuw beleid voor de financiering van de gespecialiseerde opvangcentra voor slachtoffers van mensenhandel.

Lees verder - 23/11/2017 15:15

Veiligheid in gerechtsgebouwen

De ministerraad gaat akkoord met de gunning van een overheidsopdracht die de veiligheid in gerechtsgebouwen moet verhogen.

Lees verder - 10/11/2017 17:30

Oprichting van het Brussels International Business Court

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed houdende oprichting van het Brussels International Business Court.

Lees verder - 27/10/2017 15:53

Wijzigingen aan de wetgeving over kansspelen

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet en een reeks ontwerpen van koninklijk besluit goed in verband met de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers.

Lees verder - 13/10/2017 15:51

Regeling van economische en individuele activiteiten met wapens - Tweede lezing

Op voorstel van minister van Justitie Koen Geens en van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon keurt de ministerraad in tweede lezing een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens.

Lees verder - 13/10/2017 15:51

Zaakverdeling van de rechtbank van eerste aanleg van Luxemburg - Tweede lezing

Op voorstel van minister van Justitie Koen Geens keurt de ministerraad in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het zaakverdelingsreglement vaststelt van de rechtbank van eerste aanleg van Luxemburg.

Lees verder - 06/10/2017 14:21

Zaakverdeling van de rechtbank van koophandel van Luik

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van koophandel te Luik. 

Lees verder - 06/10/2017 14:21