Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Pensions

Eindrapport Commissie Pensioenhervorming 2020-2040

Vicepremier en minister van Pensioenen Alexander De Croo en minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle hebben kennis genomen van het eindrapport dat de Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 vandaag voorstelt. De twee ministers vroegen vorig jaar aan twaalf pensioenexperten te onderzoeken welke verdere hervormingen bijdragen aan het verzekeren van de sociale en financiële duurzaamheid van de Belgische pensioenstelsels op middellange en lange termijn. De experten werkten het voorbije jaar in volledige onafhankelijkheid aan hun rapport en leveren vandaag hun eindverslag op. Dat eindverslag reikt een reeks specifieke scenario’s aan voor verdere hervormingen van de pensioenstelsels.

Lees verder - 16/06/2014 12:13

Invoering van de overgangsuitkering voor jonge weduwnaars en weduwen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Alexander De Croo definitief een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wetgeving betreffende de overlevingspensioenen. Het voorontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State. 

Lees verder - 28/03/2014 16:48

Pensioen van het vliegend personeel van de burgerluchtvaart

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Alexander De Croo een voorontwerp van wet goed rond de pensioenregeling van het vliegend personeel van de burgerluchtvaart. 

Lees verder - 14/03/2014 16:51

Controle van de loopbaanvoorwaarden voor de toekenning van het minimumpensioen van werknemers en zelfstandigen - tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit en een voorontwerp van wet goed die als doel hebben na te gaan of de loopbaanvoorwaarden die recht geven op het minimumpensioen vervuld zijn, voor de beperking tot de eenheid van loopbaan. De ontwerpen zijn aangepast aan het advies van de Raad van State.

Lees verder - 28/02/2014 18:28

Nieuwe reeks pensioenhervormingen voor zelfstandigen goedgekeurd - tweede lezing

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle en minister van Pensioenen Alexander De Croo in tweede lezing drie voorontwerpen van wet en twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die het pensioen van de zelfstandigen verbeteren: de hervorming van het overlevingspensioen, de inaanmerkingneming van alle gepresteerde kwartalen in de pensioenberekening en de wijziging van het beginsel eenheid van loopbaan in het pensioenstelsel van de zelfstandigen. De voorontwerpen zijn aan het advies van de Raad van State aangepast.

Lees verder - 21/02/2014 18:30

Amendement in het kader van het eenheidsstatuut tussen werklieden en bedienden op het vlak van aanvullende pensioenen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Alexander De Croo een ontwerp van amendement goed op het wetsontwerp tot wijziging van het rustpernsioen en het overlevingspensioen en tot oprichting van de overgangsuitkering in de pensioenregeling voor werknemers.

Lees verder - 21/02/2014 18:29

Diverse bepalingen inzake aanvullende pensioenen

De ministerraad keurt, op voorstel van minister van Pensioenen Alexander De Croo, een voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake aanvullende pensioenen goed.

Lees verder - 14/02/2014 17:25

Rechtsbevoegheid aanvullende pensioenen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Alexander De Croo en minister van Justitie Annemie Turtelboom een voorontwerp van wet goed dat de rechtsbevoegdheid regelt voor aanvullende pensioenen en de aanvullingen van de voordelen, die de sociale zekerheid toekent.

Lees verder - 14/02/2014 17:25

Invoering van de overgangsuitkering voor jonge weduwnaars en weduwen - tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Alexander de Croo, in tweede lezing een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wetgeving betreffende de overlevingspensioenen van de overheidssector.

Lees verder - 14/02/2014 17:25

Diverse maatregelen op het vlak van pensioenen van de overheidssector - Tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing en op voorstel van minister van Pensioenen Alexander De Croo een voorontwerp van wet goed rond diverse aangelegenheden inzake de pensioenen van de overheidssector. Het ontwerp werd voorgelegd aan het syndicaal overleg. 

Lees verder - 31/01/2014 17:43