Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Social affairs, employment and pensions

Financiering van preventieprojecten of projecten van academisch onderzoek die verband houden met de asbestproblematiek

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een schijf van het forfaitaire bedrag vaststelt voor preventieprojecten en projecten van academisch onderzoek die verband houden met de asbestproblematiek, voor de jaren 2019, 2020 en 2021.

Lees verder - 15/03/2019 15:14

Dekking van de kleine statuten op het vlak van arbeidsongevallen

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed wat betreft de arbeidsongevallen voor personen die tewerkgesteld zijn in bijzondere arbeidsvormen (wat men "de kleine statuten" noemt), waarbij hen een wettelijke dekking bij arbeidsongevallen wordt aangeboden. 

Lees verder - 15/03/2019 15:14

Toevoeging van nieuwe prestaties in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die de regelgeving aanpassen aan de toevoeging van nieuwe prestaties in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen. 

Lees verder - 15/03/2019 15:14

Instemming met het samenwerkingsakkoord betreffende de betrokkenheid van de federale staat bij de ondertekening van de samenwerkingsakkoorden over de gezinsbijslag

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel en minister van Sociale Zaken Maggie De Block een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 21 december 2018 betreffende de betrokkenheid van de federale staat bij de ondertekening van de samenwerkingsakkoorden over de gezinsbijslag.

Lees verder - 15/03/2019 15:14

Vaststelling van de aandoeningen die gevolgen hebben voor het kind op het vlak van lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Personen met een Handicap Kris Peeters een voorontwerp van wet en twee ontwerpen van koninklijk besluit goed rond de vaststelling van de aandoeningen die gevolgen hebben voor het kind, op het vlak van lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid of op het vlak van de activiteit en de participatie, of voor zijn familiale omgeving.  

Lees verder - 15/03/2019 15:14

Uitnodiging voor de pers: ontdek de RSZ 3.0

Op maandag 25 februari opent de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) officieel zijn geheel vernieuwde gebouw aan het Hortaplein in Brussel. De plechtigheid wordt bijgewoond door vice-eerste minister Kris Peeters en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie Maggie De Block.

Lees verder - 24/02/2019 11:33

Integratie in de verzekering voor geneeskundige verzorging van begunstigden van de uitgestelde verzekering van de overzeese sociale zekerheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed over de integratie in de verzekering voor geneeskundige verzorging van begunstigden van de uitgestelde verzekering voor geneeskundige verzorging van de overzeese sociale zekerheid.

Lees verder - 22/02/2019 14:25

Benoeming van leden van de Hoge Raad voor Vrijwilligers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat leden van de Hoge Raad voor Vrijwilligers benoemt.

Lees verder - 15/02/2019 15:16

Persuitnodiging – Forum “De Sociale Zekerheid van de Toekomst” 28/02

Forum “De  Sociale Zekerheid van de Toekomst”
Donderdag 28 februari
FOD Sociale Zekerheid
Finance Tower - Zaal Pacheco
Ingang: Pachecolaan, 13. 1000 Brussel
09:00-17:30
(onthaal met koffie vanaf 08:30)

In 2019 bestaat de sociale zekerheid 75 jaar. Om dat te vieren organiseert de FOD Sociale Zekerheid, met de steun van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, toekomstgerichte debatten met alle actoren van de sociale zekerheid.
Het eerste forum gaat door op donderdag 28 februari 2019 bij de FOD Sociale Zekerheid te Brussel.
Hoe zorg je voor een adequate sociale zekerheid van laaggeschoolden in een kenniseconomie? Hoe verminder je het niet-gebruik van sociale rechten?
Deze transversale thema’s zijn sleutelfactoren voor  de sociale zekerheid van de toekomst en komen aan bod op het eerste forum.
Gespecialiseerde sprekers zullen deze thema’s uitvoerig behandelen in een debat met de verschillende stakeholders (sociale partners, middenveld, …)
Peter Samyn, directeur-generaal van de afdeling Beleidsondersteuning en -coördinatie (BESOC):
“In het licht van de maatschappelijke uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd, is het nodig dat we ons met alle betrokken partijen buigen over de toekomst van de sociale zekerheid. Dit forum is een uitstekend middel om dat toekomstvraagstuk aan te pakken.”
De FOD Sociale Zekerheid heet je alvast van harte welkom!

Lees verder - 12/02/2019 10:05

Overdracht van vermogen van Famifed naar de deelstaten - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel en minister van Sociale Zaken Maggie De Block in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de overdracht van de goederen, rechten en plichten van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag aan het Waalse Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie organiseert in het kader van de overdracht van het Federaal Agentschap als gevolg van de regionalisering van de bevoegdheid voor kinderbijslag.

Lees verder - 08/02/2019 17:19