Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Social affairs, employment and pensions

Ontbinding van Famifed en overdracht van goederen aan de deelstaten

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel en minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de overdracht van de goederen, rechten en plichten van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag aan het Waalse Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie organiseert in het kader van de ontbinding ervan.

Lees verder - 19/10/2018 15:49

Elektronische uitwisseling van berichten via de eBox

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Digitale Agenda en Telecommunicatie Alexander De Croo en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een voorontwerp van wet goed dat een wettelijk kader creëert voor het elektronisch uitwisselen van berichten tussen tussen overheidsinstanties en ondernemingen, burgers of andere overheidsinstanties via de eBox.

Lees verder - 19/10/2018 15:48

Jaarlijkse analyse van de evolutie van de sociale situatie en de sociale bescherming in België op basis van een reeks Europese sociale indicatoren

De Europese 2020 doelstellingen om armoede en maatschappelijke uitsluiting terug te dringen zullen niet gehaald worden. Armoede onder de werkende bevolking in België is eerder laag, maar toegang tot de arbeidsmarkt blijft problematisch voor sommige doelgroepen.

Naar jaarlijkse gewoonte analyseert de FOD Sociale Zekerheid de evolutie van de sociale situatie en de sociale bescherming in België op basis van een reeks Europese sociale indicatoren.  De meest actuele gegevens voor deze analyse verwijzen, afhankelijk van de indicator, naar de situatie in 2016 of 2017.

De belangrijkste conclusies die dit jaar worden getrokken, liggen in de lijn van de voorgaande jaren.  De Belgische vaststellingen sluiten ook aan bij de globale EU-trends.  Twee evoluties zetten zich echter sterker door dan de voorgaande jaren: de gestegen armoederisico’s voor laaggeschoolden en voor huishoudens zonder betaald werk.

Lees verder - 08/10/2018 14:22

Wijziging van de wet over de rechten van de vrijwilligers - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block, minister Werk Kris Peeters en minister belast met Bestrijding van Sociale Fraude Johan Van Overtveldt in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat de regelgeving over vrijwilligers wijzigt.

Lees verder - 05/10/2018 14:42

Zachte landingsbanen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de vergoeding die door werkgevers wordt toegekend in het kader van de verlichting van de werklast van oudere werknemers tracht uit te sluiten van het loonbegrip.

Lees verder - 05/10/2018 14:42

Goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Informatieveiligheidscomité

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Digitale Agenda Alexander De Croo en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het huishoudelijk reglement van het Informatieveiligheidscomité goedkeurt.

Lees verder - 05/10/2018 14:42

1,3 miljard euro aan overheidsuitgaven voor drugs-, alcohol-, tabaks- en psychoactieve medicatiebeleid

BRUSSEL, 2 OKTOBER 2018 – De Algemene Cel Drugsbeleid publiceert de "Monitoring van publieke uitgaven voor illegale drugs, alcohol, tabak en psychoactieve medicatie voor de periode 2014-2015".

Lees verder - 02/10/2018 15:02

Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden bij het 'Fonds voor de Medische Ongevallen' van het RIZIV

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een aantal mandaten vernieuwt en leden benoemt van Beheerscomité van de dienst 'Fonds voor de Medische Ongevallen' van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV).

Lees verder - 19/09/2018 15:38

RSZ sluit integratietraject af

Einde augustus hebben 104 medewerkers van de Overzeese Sociale Zekerheid hun intrek genomen in het hoofdkantoor van de RSZ in Brussel. Met de verhuis is een voorlopig einde gekomen aan een intensief integratietraject. Alle medewerkers van de “geïntegreerde” RSZ zitten nu onder hetzelfde dak.

Lees verder - 13/09/2018 10:56

Opnieuw meer jobstudenten in 2017

In 2017 hebben 522.765 jongeren gewerkt als jobstudent. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). De toename van de afgelopen jaren blijft zich doorzetten.

Lees verder - 18/07/2018 09:23