Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Budget

Begrotingsbehoedzaamheid en blokkering van kredieten voor 2017

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Sophie Wilmès een ontwerpomzendbrief goed betreffende het mechanisme van begrotingsbehoedzaamheid en de blokkeringen van kredieten voor het begrotingsjaar 2017.

Lees verder - 20/01/2017 14:37

Bepaling dotaties van de Nationale Loterij aan de Koning Boudewijnstichting en het BOIC

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Begroting Sophie Wilmès twee ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd om de jaarlijkse dotatie te bepalen die de Koning Boudewijnstichting en het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) ontvangen van de subsidies van de Nationale Loterij.

Lees verder - 09/12/2016 13:49

Zetelbeleid: creatie van een nieuw begrotingsprogramma

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel en minister van Begroting Sophie Wilmès de planning en het beheer van de kredieten en projecten goed waarvoor de federale staat optreedt als 'host nation' ten gunste van de internationale organisaties. 

Lees verder - 02/12/2016 15:58

Monopolierente Nationale Loterij voor 2016

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting belast met de Nationale Loterij Sophie Wilmès een ontwerp van koninklijk besluit goed om het bedrag van de monopolierente die de Nationale Loterij voor het jaar 2016 verschuldigd is, te bepalen.

Lees verder - 02/12/2016 15:58

Verdeling kredieten voor het dekken van uitgaven van maatregelen en nieuwe initiatieven in de strijd tegen terrorisme en radicalisme

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Sophie Wilmès een ontwerp van koninklijk besluit goed over een zesde verdeling van de provisie die dient om de uitgaven te dekken voor de versterking van de genomen maatregelen en de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme.

Lees verder - 02/12/2016 15:57

Derde verdeling van de provisie Asiel en Migratie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Sophie Wilmès een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het provisioneel krediet 2016 bestemd voor het dekken van niet-structurele uitgaven wat betreft asiel en migratie gedeeltelijk verdeelt.

Lees verder - 18/11/2016 15:51

Verdeling van de subsidies van de Nationale Loterij voor 2015 en 2016

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij Sophie Wilmes twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over de plannen tot verdeling van de subsidies van de Nationale Loterij: het definitief plan tot verdeling van de subsidies voor het boekjaar 2015 en het voorlopig plan tot verdeling van de subsidies voor het boekjaar 2016, overeenkomstig het nieuwe beheerscontract.

Lees verder - 20/07/2016 16:54

Organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale staat

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Sophie Wilmès een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed over de wijziging van de wet en de uitvoering van enkele wetsartikelen over de organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale staat.

Lees verder - 15/07/2016 14:09

Overheidsopdracht voor de FOD Budget en Beheerscontrole: consultancydiensten voor FEDCOM

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Begroting Sophie Wilmès akkoord met de opstart van een overheidsopdrachtenprocedure over consultancydiensten voor de federale ERP-toepassingen (Enterprise Ressource Planning) voor rekening van de FOD Budget en Beheerscontrole.

Lees verder - 07/07/2016 15:06

Verdeling van het provisionele krediet om uitgaven van asiel en migratie te dekken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Sophie Wilmès een ontwerp van koninklijk besluit goed over de gedeeltelijke verdeling van het provisionele krediet voor het begrotingsjaar 2016 om uitgaven voor asiel en migratie te dekken.

Lees verder - 20/05/2016 16:11