Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Budget

Wettelijke namen van de hulpverleningszones

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed over de vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones.

Lees verder - 22/04/2016 15:57

Begrotingskalender voorjaar 2016

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Sophie Wilmès de begrotingskalender voor het voorjaar van 2016 goed.

Lees verder - 29/01/2016 13:15

Ontwerp van begrotingsberaadslaging inzake kredietverstrekking voor FOD Justitie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Sophie Wilmès een ontwerp van begrotingsberaadslaging goed inzake het verstrekken van kredieten voor de betaling van openstaande facturen van de FOD Justitie.

Lees verder - 23/10/2015 13:44

Verhoging van de federale dotatie van de Duitstalige Gemeenschap

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Hervé Jamar een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming van de instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap.

Lees verder - 17/07/2015 17:26

Oprichting van een gemeenschappelijke interne auditdienst binnen de federale overheidsdiensten

De ministerraad keurt een nota goed rond de oprichting van een gemeenschappelijke interne auditdienst (GIAD) tegen uiterlijk 1 januari 2016.

Lees verder - 17/07/2015 17:25

Statuut van de leden van het interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Hervé Jamar een ontwerp van koninklijk besluit goed over de actualisering van de statutaire bepalingen van de leden van het interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën.

Lees verder - 03/07/2015 13:29

Ontwerpomzendbrieven over de federale personeelsmonitoring

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Hervé Jamar en minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput de ontwerpomzendbrieven goed over de federale personeelsmonitoring. 

Lees verder - 30/04/2015 13:46

Kalender voor de opmaak van de begroting 2016

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Begroting Hervé Jamar akkoord met de kalender voor de opmaak van de begroting 2016 en met het uitstel van het in voege treden van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale staat.

Lees verder - 24/04/2015 13:57

Overheidsopdracht inzake consultancy voor de toepassing Fedcom

De ministerraad stemt op voorstel van minister van Begroting Hervé Jamar in met een overheidsopdracht voor consultancydiensten voor de federale ERP-toepassingen (Enterprise Resource Planning) voor rekening van de FOD Budget en Beheerscontrole.

Lees verder - 27/02/2015 12:55

Economische begroting 2015 - kalender

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters akte van de kalender van de economische begroting voor 2015.

Lees verder - 30/01/2015 11:36