Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Budget

Overheidsopdracht voor de aankoop van software en onderhoud voor de SAP/FEDCOM-licenties

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Begroting Hervé Jamar om een overheidsopdracht te gunnen voor de aankoop van software en het onderhoud voor de SAP/FEDCOM-licenties voor de periode 2014-2019. 

Lees verder - 18/12/2014 16:11

Vrijgave van de derde schijf van het investeringsprogramma

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Hervé Jamar de vrijgave goed van de derde schijf van het investeringsprogramma voor de federale overheidsdiensten en de Regie der Gebouwen. 

Lees verder - 11/12/2014 15:20

Begrotingsberaadslaging: responsabiliseringsbijdrage en interdepartementale provisie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Hervé Jamar  een ontwerp van  begrotingsberaadslaging goed over de responsabiliseringsbijdrage en de interdepartementale provisie.

Lees verder - 05/12/2014 14:36

Omzendbrief over de afsluiting van het begrotingsjaar 2014 van de federale overheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Hervé Jamar een ontwerp van omzendbrief goed over de afsluiting van de boekhoudkundige en budgettaire verrichtingen van de federale overheid voor het begrotingsjaar 2014.

Lees verder - 05/12/2014 14:36

Omzendbrief over begrotingsbehoedzaamheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Hervé Jamar een ontwerp van omzendbrief goed over de begrotingsbehoedzaamheid tot het einde van het begrotingsjaar 2014.

Lees verder - 23/10/2014 22:23

Elektronische overheidsopdrachten: het leven van de ondernemingen en administraties vereenvoudigen

e-Procurement, het platform dat het mogelijk maakt alle procedures en transacties van overheidsopdrachten online te verrichten, overschrijdt de kaap van 100.000 bekendmakingen en 10.000 elektronische openingen. In haar bijna 10-jarig bestaan, kende de informatisering van de overheidsopdrachten in België een mooie progressie. Ons land kan hiermee beschouwd worden als een voorloper in Europa. Gelet op de gunstige wetgevende context zou deze trend de komende jaren moeten worden bevestigd.

Lees verder - 20/08/2014 11:57

Samenwerkingsakkoord voor publicatie van begrotingsgegevens en evaluatie van begrotingsprognoses

De ministerraad keurt een ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale staat, de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschapscommissies goed voor de organisatie van de publicatie van de maandelijkse en driemaandelijkse begrotingsgegevens en de aanduiding van de onafhankelijke instelling belast met de evaluatie van de begrotingsprognoses.

Lees verder - 25/04/2014 16:27

Vrijgave van de tweede schijf van het investeringsprogramma

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Olivier Chastel de vrijgave van de tweede schijf van het investeringsprogramma voor de federale overheidsdiensten en de Regie der Gebouwen goed.

Lees verder - 04/04/2014 18:01

Begroting 2014 – Begrotingscontrole

Entiteit I (federale overheid en sociale zekerheid) heeft als begrotingsdoelstelling voor het jaar 2014 een maximaal deficit van -2,25%.

Lees verder - 02/04/2014 12:43

Richtlijnen voor de voorafbeelding van de begroting 2015

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Olivier Chastel een ontwerp van omzendbrief goed met de richtlijnen voor de voorafbeelding van de begroting 2015.

Lees verder - 28/03/2014 16:48