Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Budget

Richtlijnen voor de voorafbeelding van de begroting 2015

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Olivier Chastel een ontwerp van omzendbrief goed met de richtlijnen voor de voorafbeelding van de begroting 2015.

Lees verder - 28/03/2014 16:48

Loopbaan en statuut van sommige ambtenaren van de FOD Budget en Beheerscontrole

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging Olivier Chastel een ontwerp van koninklijk besluit goed dat sommige bepalingen wijzigt van de bijzondere loopbaan en van de bezoldigingsregeling van sommige ambtenaren van de federale overheidsdienst Budget en Beheerscontrole (B&B). 

Lees verder - 21/02/2014 18:30

Begroting en comptabiliteit van de federale staat

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Olivier Chastel twee voorontwerpen van wet goed over de organisatie van de begroting en de comptabiliteit van de staat. Ze zetten de Europese richtlijn 2011/85/EU, die de voorschriften voor de begrotingskaders van de lidstaten vastlegt, in Belgisch recht om.

Lees verder - 07/02/2014 18:19

Persuitnodiging - Invitation presse

Op  donderdag 30 januari om 12h15 zullen Vice-Premier en Minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx, Minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging Olivier Chastel en Minister van Financiën Koen Geens de resultaten van de begroting 2013 voorstellen.

 

Ingang voor de persconferentie : Hertogstraat 4.

 

Perscontacten Vice-Premier Laurette Onkelinx

Kathleen Sottiaux 0473 94 29 63

Annaïk de Voghel 0472 71 99 31

 

Perscontacten Minister Olivier Chastel

Lees verder - 29/01/2014 16:50

Omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid 2014

De ministerraad stemt in met de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid die minister van Begroting Olivier Chastel voorstelde.

Lees verder - 17/01/2014 17:20

De begroting 2014 is goedgekeurd door het Parlement!

Op woensdag 18 december heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers de begroting 2014 goedgekeurd. “In minder dan twee jaar tijd staat dit land opnieuw op het goede spoor” verklaarde Minister van Begroting Olivier Chastel.

Lees verder - 18/12/2013 11:24

Samenwerkingsakkoord over de budgettaire stabiliteit

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat instemt met het samenwerkingsakkoord van 13 december 2013 tussen de federale overheid, de Gemeenschappen, de Gewesten en de Gemeenschapscommissies betreffende de uitvoering van artikel 3, §1 van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie.

Lees verder - 13/12/2013 12:21

Organisatie van de begroting en de comptabiliteit van de staat

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Olivier Chastel een voorontwerp van wet goed dat de wet wijzigt rond de organisatie van de begroting en de comptabiliteit van de federale staat.

Lees verder - 14/11/2013 16:38

Overheidsopdrachten voor de FOD Budget en Beheerscontrole

De ministerraad stemt in met het voorstel van minister van Begroting Olivier Chastel om drie overheidsopdrachten af te sluiten voor de uitbreiding van het Fedcom-project.

Lees verder - 06/09/2013 14:28

Verklaring van de Eerste Minister tijdens de persconferentie over de begroting

Mesdames, Messieurs,
Dames en Heren,
Het heeft bij mij een beetje bloed, veel zweet, en vooral veel koffie gekost, maar ik ben blij u te bevestigen dat we een akkoord hebben over de begrotingscontrole 2013 en het grootste deel van de federale begroting 2014.

Lees verder - 01/07/2013 10:54