Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Public procurement

Ontwerp van omzendbrief voor duurzame overheidsopdrachten

De ministerraad keurt een ontwerp van omzendbrief goed rond de integratie van duurzame ontwikkeling, met inbegrip van sociale clausules en maatregelen voor kleine en middelgrote ondernemingen, in het kader van overheidsopdrachten geplaatst door federale aanbestedende instanties. 

Lees verder - 25/04/2014 16:27

Energie-efficiëntievereisten in het kader van bepaalde overheidsopdrachten

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de energie-efficiëntievereisten in het kader van bepaalde overheidsopdrachten rond de verwerving van producten, diensten en gebouwen.

Lees verder - 25/04/2014 16:27

Taalgebruik bij overheidsopdrachten

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Elio Di Rupo een voorontwerp van wet goed dat een specifieke en uitzonderlijke afwijking invoert op het taalgebruik in de wetgeving overheidsopdrachten. 

Lees verder - 25/04/2014 16:27

Uitvoering van de wet overheidsopdrachten

De ministerraad keurt een koninklijk besluit goed dat verschillende koninklijke besluiten wijzigt, die de wet overheidsopdrachten  van 15 juni 2006 en de wet van 13 augustus 2011 uitvoeren.

Lees verder - 22/11/2013 15:45

Overheidsopdracht voor de FOD Buitenlandse Zaken

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders om een overheidsopdracht toe te kennen voor de levering en implementatie van software en diensten voor het document en records management van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

 

Lees verder - 24/10/2013 17:36

Overheidsopdracht voor Defensie

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Defensie Pieter De Crem om twee overheidsopdrachten uit te schrijven voor de levering van aardgas aan de kwartieren van Defensie in het Vlaamse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest voor de periode 2014-2016.

 

Lees verder - 24/10/2013 17:36

Inwerkingtreding op 1 juli 2013 van de nieuwe wetgeving rond overheidsopdrachten

Het koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten is op 5 juni 2013 verschenen in het Belgisch Staatsblad.

Lees verder - 05/06/2013 10:35

Mededinging van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Elio Di Rupo een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de mededinging in het raam van de Europese Unie van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten.

Lees verder - 29/03/2013 16:49

Inwerkingtreding op 1 juli 2013 van de nieuwe wetgeving rond overheidsopdrachten

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Elio Di Rupo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat tot doel heeft de nieuwe wetgeving rond overheidsopdrachten op 1 juli 2013 in werking te doen treden.

Lees verder - 29/03/2013 16:49

Regels van het voorafgaand toezicht en de overdracht van bevoegdheid bij de overheidsopdrachten

De ministerraad keurt, op initiatief van eerste minister Elio Di Rupo, een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de regels inzake de tussenkomst van de ministerraad, de overdracht van bevoegdheid en de machtigingen bij overheidsopdrachten, ontwerpwedstrijden en concessies van openbare werken op het federale niveau vastlegt.

Lees verder - 18/01/2013 17:52